Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 51, № 4 Вплив конвективного охолодження зовнішньої поверхні плоскопаралельного шару на розподіл температури у трибосистемі шар–основа Анотація
О. О. Євтушенко, М. Куцєй
 
Том 44, № 1 Вплив кривини поверхні та домішок на поверхневий натяг у кулі Анотація
О. Р. Грицина, Т. С. Нагірний
 
Том 48, № 3 Вплив кривини поверхні та способів закріплення підкладки на характер формування залишкових деформацій при високотемпературному напиленні покрить Анотація   PDF
О. П. Гаврись, П. Р. Шевчук
 
Том 62, № 2 Вплив міжфазних зсувних тріщин біля кутової точки межі поділу середовищ біоднорідного тіла на напружений стан в околі цієї точки Анотація   PDF
В. М. Назаренко, О. Л. Кіпніс
 
Том 54, № 1 Вплив мікроструктурних перетворень на напружено-деформований стан локально опроміненого сталевого диска Анотація   PDF
Я. О. Жук, І. К. Сенченков, Л. Я. Васильєва
 
Том 55, № 4 Вплив мікроструктурних перетворень на напружено-деформований стан опроміненого тепловим імпульсом сталевого циліндра Анотація   PDF
І. К. Сенченков, Н. Д. Оксенчук, О. П. Червінко
 
Том 50, № 2 Вплив механічних коливань на перенос домішок у твердому розчині Анотація   PDF
Є. Я. Чапля, В. Ф. Кондрат, М. Є. Васюник
 
Том 57, № 1 Вплив нагрівання на приповерхневу неоднорідність електромеханічних полів у діелектриках Анотація   PDF
О. Р. Грицина
 
Том 63, № 2 Вплив поверхневих напружень на ан­ти­плоский на­пружено-деформований стан тонкого стрічко­во­го міжфазного вклю­чення Анотація   PDF
Y. Z. Piskozub, H. T. Sulym
 
Том 54, № 3 Вплив початкових напружень на напружений стан композита з періодичною системою паралельних співвісних тріщин нормального відриву Анотація   PDF
В. Л. Богданов
 
Том 56, № 3 Вплив початкових напружень на руйнування композитного матеріалу з приповерхневою тріщиною поздовжнього зсуву Анотація   PDF
В. Л. Богданов
 
Том 47, № 1 Вплив пружної піддатливості ланок маніпулятора на точність його позиціювання. II. Методика та результати чисельного моделювання Анотація   PDF
Т. В. Завражина
 
Том 45, № 3 Вплив пружної піддатливості ланок маніпулятора на точність його позиціювання. І. Математичні моделі динаміки Анотація
Т. В. Завражина
 
Том 49, № 3 Вплив пружного стрічкового включення на деформацію поверхні анізотропного півпростору за поздовжнього зсуву Анотація   PDF
С. П. Шевчук
 
Том 58, № 4 Вплив стаціонарного джерела тепла на напружений стан півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею Анотація   PDF
Г. С. Кіт, Р. М. Андрійчук
 
Том 51, № 4 Вплив температури дисипативного розігріву на демпфування вимушених резонансних коливань шарнірно опертої в'язкопружної циліндричної панелі за допомогою п'єзоелектричних актуаторів Анотація
В. І. Козлов, Т. В. Карнаухова, М. В. Пересунько
 
Том 44, № 1 Вплив товщини і лінійної адгезії лакофарбових покрить на їх довговічність у морській воді Анотація
П. Р. Шевчук, Б. П. Галапац, В. А. Шевчук, В. В. Осипов
 
Том 63, № 3 Вплив тонкого металічного прошарку на поширення хвиль типу Блюштейна–Гуляєва у п’єзоелектричному тілі Анотація   PDF
Ya. I. Kunets', V. V. Matus, Yu. I. Maksymiv, R. V. Rabosh
 
Том 64, № 3 Вплив фізичних і геометричних характеристик циліндричної оболонки з поздовжньою тріщиною на її граничну рівновагу за врахування інерційності матеріалу Анотація   PDF
M. I. Makhorkin, M. M. Nykolyshyn
 
Том 48, № 3 Вплив шорсткості контактуючих тіл на характер їх напруженого стану Анотація   PDF
О. В. Максимук, А. О. Чернега
 
Том 24 Вторичное элекгромагнитное поле бесконечно длинного цилиндра в слоистой среде Анотація   PDF
В. И. Гордиенко, Я. П. Кулыныч
 
Том 47, № 3 Вынужденные колебания тонкой пьезокерамической цилиндрической оболочки при быстром вращательном движении Анотація
И. А. Улитко, В. Н. Никитенко
 
Том 48, № 4 Вычисление дифференциальных инвариантов второго порядка субмерсий евклидовых пространств Анотація   PDF
В. М. Кузаконь
 
Том 55, № 2 Вязкопластическая динамика металлокомпозитных оболочек слоисто-волокнистой структуры при действии нагрузок взрывного типа. I. Постановка задачи и метод решения Анотація   PDF
А. П. Янковский
 
Том 55, № 3 Вязкопластическая динамика металлокомпозитных оболочек слоисто-волокнистой структуры при действии нагрузок взрывного типа. ІІ. Обсуждение результатов расчетов Анотація   PDF
А. П. Янковский
 
Том 59, № 1 В’язкопружні напруження у пластинках із включенням з тріщиною Анотація   PDF
Т. Я. Соляр
 
Том 54, № 4 В’ячеслав Володимирович Мелешко (07.10.1951–14.11.2011) Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 54, № 3 Гільбертовий простір симетричних функцій на l1 Анотація   PDF
О. М. Голубчак
 
Том 66, № 1-2 Гіперболічні системи Стокса третього порядку зі змінним показником нелінійності Анотація
O. M. Buhrii, N. V. Buhrii, O. T. Kholyavka
 
Том 49, № 2 Гіперциклічні оператори композиції на просторах аналітичних функцій Анотація   PDF
А. В. Загороднюк, З. Г. Новосад
 
Том 53, № 3 Галуження розв’язків задачі середньоквадратичної апроксимації дійсної фінітної функції від двох змінних модулем подвійного перетворення Фур’є Анотація   PDF
Л. П. Процах, П. О. Савенко, М. Д. Ткач
 
Том 45, № 2 Галуження розв’язків нелінійних рівнянь у модифікованій фазовій проблемі Анотація
О. О. Булацик, М. М. Войтович, О. М. Гісь
 
Том 65, № 1-2 Галуження розв’язків нелінійних рівнянь, які виникають у задачах синтезу плоских антенних решіток Анотація   PDF
M. I. Andriychuk
 
Том 47, № 2 Гамільтонова редукція типу Неймана системи Деві – Стюартсона Анотація   PDF
О. Є. Гентош
 
Том 53, № 1 Гамильтонов подход к исследованию тонких оболочек вращения из композитных материалов Анотація   PDF
И. В. Киреев, Ю. В. Немировский
 
Том 56, № 2 Гармонічні коливання в умовах антиплоскої деформації півпростору з тонким жорстким смуговим включенням, що перетинає межу Анотація   PDF
В. Г. Попов
 
Том 56, № 3 Гармонические колебания призмы с сечением в виде креста Анотація   PDF
С. О. Папков
 
Том 52, № 3 Генерация по­верх­ност­ных гра­ви­тационных волн дон­ным по­вт­оря­ющим­ся во вре­ме­ни им­пуль­сом Анотація   PDF
И. Т. Селезов, В. Н. Кузнецов, Д. О. Черников
 
Том 53, № 3 Геометрический анализ движения гироскопа Гесса Анотація   PDF
В. В. Кириченко
 
Том 59, № 3 Геометричні аспекти аналітичних функцій Анотація   PDF
Л. Л. Безкоровайна
 
Том 45, № 3 Гетерогенна чисельна схема методу декомпозиції області для дослідження задач пластичності Анотація
Я. Г. Савула, І. І. Дияк, О. І. Дудаш
 
Том 8 Гидродинамическое давление в жидкости, вызванное колебаниями цилиндрической оболочки Анотація   PDF
Г. И. Калита
 
Том 59, № 2 Гладкий контакт напівнескінченного штампа із заокругленим краєм і пружної смуги Анотація   PDF
Т. В. Клімчук, В. І. Острик
 
Том 48, № 4 Глобальна розв’язність оберненої гіперболічної задачі Стефана Анотація   PDF
Р. В. Андрусяк
 
Том 61, № 1 Гранична рівновага циліндричної оболонки з поздовжньою тріщиною за врахування інерційності матеріалу Анотація   PDF
М. І. Махоркін, М. М. Николишин
 
Том 56, № 3 Гранично-елементний метод термопружної ідентифікації порожнини в довгому циліндричному тілі Анотація   PDF
В. Ф. Чекурін, О. О. Сінькевич
 
Том 49, № 2 Групи з умовою мінімальності для підгруп, які не є розширеннями скінченних груп за допомогою нільпотентних Анотація   PDF
Л. В. Йоник
 
Том 59, № 2 Групова класифікація одного класу рівнянь Колмогорова з залежними від часу коефіцієнтами Анотація   PDF
Василь Васильович Давидович
 
Том 51, № 2 Діагностування залишкових напружень і оцінка їх впливу на статичну міцність зварних з’єднань різнотовщинних труб з дефектами типу тріщин Анотація   PDF
В. А. Осадчук, Ю. В. Пороховський, О. О. Іванчук
 
Том 46, № 1 Діагностування залишкових технологічних напружень в елементах конструкцій розрахунково-експериментальним методом Анотація   PDF
В. А. Осадчук
 
Том 23 Два признака сходимости двумерных цепных дробей Анотація   PDF
Х. И. Кучминская, О. Н. Сусь
 
Том 20 Движение вращающегося пробного тела в гравитационном поле вращающегося источника Анотація   PDF
Р. М. Пляцко, А. Л. Вынар
 
Том 12 Движение материальной точки в криволинейном трубопроводе, расположенном в вертикальной плоскости Анотація   PDF
Ю. И. Сикорский, Э. Н. Сокол
 
Том 8 Движение материальной точки в криволинейном трубопроводе с учетом сил сопротивления Анотація   PDF
Э. Н. Сокол
 
Том 58, № 4 Двовісний згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів і за наявності пластичних зон біля її вершин Анотація   PDF
В. К. Опанасович, М. С. Слободян
 
Том 49, № 3 Двовісний згин пластини з круговим отвором і двома радіальними тріщинами, береги яких контактують Анотація   PDF
В. К. Опанасович, М. С. Слободян
 
Том 52, № 1 Двовісний розтяг однорідної ізотропної пластини з двома рівними співвісними тріщинами з урахуванням пластичних зон біля їх вершин Анотація   PDF
М. М. Николишин, В. К. Опанасович, Л. Р. Куротчин, М. С. Слободян
 
Том 63, № 1 Двовимірні динамічні задачі теорії пружності, що зводяться до сингулярних інтегральних рівнянь з нерухомими особливостями Анотація   PDF
V. G. Popov
 
Том 55, № 2 Двовимірні зв’язані електричні, магнітні та механічні поля в діелектриках із тріщинами та тонкими включеннями Анотація   PDF
Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим
 
Том 55, № 2 Двовимірні правильні С-дроби Анотація   PDF
Х. Й. Кучмінська
 
Том 61, № 2 Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпле­ною межею за теплоізо­ляції у паралельній до неї стрічковій області Анотація   PDF
Г. С. Кіт, Н. М. Івасько
 
Том 63, № 4 Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорсткою, гладко або гнучко закріпленою межею за дії джерел тепла Анотація   PDF
H. S. Kit, N. M. Ivas'ko
 
Том 59, № 3 Двовимірна задача термопружності для півпростору за тепловиділення у паралельній до його межі стрічковій області Анотація   PDF
Г. С. Кіт, Н. М. Івасько
 
Том 56, № 4 Двовимірне узагальнення qd-алгоритму Рутисхаузера Анотація   PDF
Р. І. Дмитришин
 
Том 44, № 1 Двоперіодична пружнопластична задача поздовжнього зсуву тіла з жорсткими ромбічними включеннями Анотація
В. А. Кривень
 
Том 47, № 3 Двосторонні алгоритми для апроксимації розв’язків задачі Валле Пуссена Анотація
Б. А. Шувар, С. М. Ментинський
 
Том 45, № 1 Двосторонні диференціальні нерівності з неліпшицієвими правими частинами Анотація
Б. А. Шувар, С. З. Угрин
 
Том 48, № 1 Двосторонні наближення до періодичних розв’язків систем звичайних диференціальних рівнянь Анотація   PDF
С. М. Ментинський
 
Том 51, № 1 Двосторонній аналог методу Ньютона знаходження власних значень нелінійних спектральних задач Анотація   PDF
Б. М. Подлевський
 
Том 48, № 1 Двоточкова задача для псевдодиференціальних рівнянь Анотація   PDF
М. М. Симотюк
 
Том 45, № 2 Двоточкова задача для системи диференціальних рівнянь із частинними похідними другого порядку за часом Анотація
М. Б. Воробець
 
Том 45, № 4 Двоточкова нелокальна крайова задача для системи неоднорідних рівнянь із частинними похідними Анотація
В. С. Ільків
 
Том 51, № 2 Двумерная задача электромагнитоупругости для многосвязных сред Анотація   PDF
С. А. Калоеров, А. В. Петренко
 
Том 9 Двумерная первая динамическая задача теории упругости для полуплоскости Анотація   PDF
М. П. Ленюк, В. И. Делей
 
Том 61, № 3 Двумерное напряженное состояние клеевого соединения. Неклассическая задача Анотація   PDF
С. С. Куреннов, О. Г. Поляков, К. П. Барахов
 
Том 21 Двупараметрический вариант квадратичной спектральной задачи Анотація   PDF
А. И. Балинский
 
Том 1 Двусторонние оценки критических параметров флаттера в некоторых особых случаях Анотація   PDF
Л. М. Зорий, Ю. И. Исаев
 
Том 10 Двусторонние оценки собственных значений оператора Лапласа в областях сложной формы Анотація   PDF
Б. Я. Андриюк, Р. М. Таций
 
Том 16 Двухмерные цепные дроби, соответствующие разложениям в двойные степенные ряды в двух точках Анотація   PDF
Х. И. Кучминская
 
Том 46, № 1 Демпфирование колебаний вязкоупругих цилиндрических панелей при помощи распределенных пьезоэлектрических включений Анотація   PDF
В. Г. Карнаухов, В. И. Козлов
 
Том 51, № 3 Деформація кругового циліндра змінної жорсткості в магнітному полі в геометрично нелінійній постановці Анотація
Л. В. Мольченко, І. І. Лоос
 
406 - 486 з 2555 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>