Том 53, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Науковий доробок професора Богдана Любомировича Пелеха з теорії тонкостінних елементів конструкцій та механіки композитів і його розвиток (до 70-річчя від дня народження) PDF
Р. М. Кушнір, О. В. Максимук, М. В. Марчук, В. А. Осадчук 7-16
Про теореми типу Ворпіцького для двовимірного неперервного дробу PDF
Х. Й. Кучмінська 17-26
Remarks on tiled tori PDF
L. P. Plachta 27-35
Визначникове зображення узагальненої оберненої матриці Мура – Пенроуза над тілом кватерніонів PDF
І. І. Кирчей 36-45
Інтерполяційний функціональний многочлен третього степеня, що не використовує правила підстановки PDF
І. І. Демків 46-59
Галуження розв’язків задачі середньоквадратичної апроксимації дійсної фінітної функції від двох змінних модулем подвійного перетворення Фур’є PDF
Л. П. Процах, П. О. Савенко, М. Д. Ткач 60-73
Крайова задача зі змішаними умовами для слабко нелінійних гіперболічних рівнянь PDF
Н. І. Білусяк, Б. Й. Пташник, С. М. Репетило 74-84
Про деякі резонансні випадки в квазілінійних диференціальних системах із повільно змінними параметрами PDF
С. А. Щоголев 85-92
Концентрація напружень у сферичній оболонці з двома близько розміщеними круговими отворами PDF
В. Н. Чехов, С. В. Закора 93-98
Динамічний контакт сферичного включення з матрицею за падіння пружної хвилі PDF
І. О. Бутрак, Т. І. Кільницька, О. М. Хай 99-104
Идентификация обратных задач деформирования тонкостенных оболочек методом декомпозиции PDF
Н. И. Ободан, Н. А. Гук 105-116
Застосування методу прямого вирізування до розв’язування задачі поздовжнього зсуву клина з тонкими неоднорідностями довільної орієнтації PDF
К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим 117-126
Numerical solution of the problem on the stress-strain state in hollow cylinders by means of spline-approximations PDF
A. Ya. Grigorenko, W. H. Müller, R. Wille, S. N. Yaremchenko 127-134
Крутильные колебания пьезокерамических полых цилиндров с окружной поляризацией PDF
И. А. Лоза 135-140
Поздовжній зсув пружного середовища з тонким прямолінійним гострокінцевим п’єзоелектричним включенням низької жорсткості PDF
Я. І. Кунець, Р. В. Рабош 141-147
Геометрический анализ движения гироскопа Гесса PDF
В. В. Кириченко 148-158
Пространственные структуры в намагничивающихся жидкостях PDF
Н. Ф. Пацегон, Л. Н. Попова 159-169
Система узагальнених нелінійних граничних умов крайової задачі теплопровідності для шару при двосторонньому локальному високотемпературному нанесенні покрить PDF
О. П. Гаврись 170-177


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.