НАУКОВА ПЕРІОДИКА


обкладинка

Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка

Математичний Вісник НТШ публікує наукові статті із всіх напрямків математики. Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування. До розгляду приймаються статті українською або англійською мовою.

Журнал включено до реферативної науковометричної бази Zentralblatt MATH.

На цьому сайті також міститься архів математичних публікацій у виданнях НТШ до 1939 року, а саме статті та короткі повідомлення у журналах "Записки НТШ" (1894-1896), "Збірник математично-природописно-лікарської секції НТШ" (1897-1939), "Sitzungsberichte der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Ärzlichen Sektion der Ševčenko-Gesellschaft der Wissenchaften in Lemberg" (1924-1938) та "Chronik der ukrainischen Ševčenko-Gesellschaft der Wissenchaften in Lemberg" (1900-1910).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

обкладинка

Математичні методи та фізико-механічні поля

Журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" публікує оригінальні, не публіковані раніше наукові статті, при­­свячені роз­робці ефективних методів до­слід­ження дифе­ренціальних рів­­нянь із частин­ними похідними та дина­міч­них систем, операторних ме­то­дів функ­ціональ­ного аналізу і лінійної алгеб­ри та їх застосувань, постановці та розв’язанню некласичних крайових за­дач математичної фізики, роз­вит­ку кількісної тео­рії деформації твердих тіл з ураху­ванням взаємодії полів різ­ної фізичної природи, розробці мате­ма­тичних методів розрахунку, оп­ти­мі­зації і про­гно­зування деформатив­нос­ті, міцності, довговічності та пове­дін­ки механічних систем.

Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування.

Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова", ВІНІТІ, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik.

Видання виходить у видавництві Springer в перекладі англійською мовою як складова частина Journal of Mathematical Sciences.

ISSN 0130-9420 (Print)

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

обкладинка

Прикладні проблеми механіки і математики

Науковий збірник "Прикладні проблеми механіки і математики" публікує наукові статті зі всіх напрямків математики та механіки.

Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування.

Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова".

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація