Математичні методи та фізико-механічні поля

Журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" публікує оригінальні, не публіковані раніше наукові статті, при­­свячені роз­робці ефективних методів до­слід­ження дифе­ренціальних рів­­нянь із частин­ними похідними та дина­міч­них систем, операторних ме­то­дів функ­ціональ­ного аналізу і лінійної алгеб­ри та їх застосувань, постановці та розв’язанню некласичних крайових за­дач математичної фізики, роз­вит­ку кількісної тео­рії деформації твердих тіл з ураху­ванням взаємодії полів різ­ної фізичної природи, розробці мате­ма­тичних методів розрахунку, оп­ти­мі­зації і про­гно­зування деформатив­нос­ті, міцності, довговічності та пове­дін­ки механічних систем.

Подані до публікації статті проходять стандартну процедуру таємного рецензування.

Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова", ВІНІТІ, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik.

Видання виходить у видавництві Springer в перекладі англійською мовою як складова частина Journal of Mathematical Sciences.

ISSN 0130-9420 (Print)

 


обкладинка


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.