Том 16 (2018)

Зміст

Титульна сторінка PDF
Редакційна Колегія
Зміст PDF
Редакційна Колегія 1-6
Solvable Lie algebras of derivations of polynomial rings in three variables PDF (English)
Ie. Yu. Chapovskyi, D. I. Efimov, A. P. Petravchuk 7-13
Про деякі інваріанти поліноміальних матриць щодо напівскалярної еквівалентності PDF
Б. З. Шаваровський 14-18
Про число нерозкладних модулярних зображень циклічної $p$-групи над скінченним локальним кільцем PDF
О. А. Тилищак 19-29
On Hasse diagrams connected with the 1-oversupercritical poset (1, 3, 5) PDF (English)
V. M. Bondarenko, Yu. M. Orlovskaja, M. V. Styopochkina 30-32
Adequate properties of the elements with almost stable range 1 of a commutative elementary divisor domain PDF (English)
A. M. Romaniv, B. V. Zabavsky, S. I. Bilavska 33-35
Коли R(X) і R⟨X⟩ є $\omega$-евклідовими областями PDF
А. В. Саган 36-38
Локально адекватні дуо-кільця як узагальнення адекватних справа кілець PDF
А. А. Дмитрук 39-42
Про коректне формулювання варіаційних задач з вільною фазою PDF
Ю. П. Тополюк 43-49
Застосування універсальних багатоточкових інваріантів у евклідовому та псевдоевклідовому просторах PDF
Дмитро Олександрович Дзякович 50-57
Дослідження інформативних параметрів для визначення поверхневих радіаційних властивостей теплоізоляційних шарів PDF
В. Ф. Чекурін, Ю. В. Бойчук 58-63
Математична модель визначення ефективних фізико-механічних характеристик перехресно армованого композитного шару PDF
М. В. Марчук, В. М. Харченко, М. М. Хом’як 64-73
Оцінювання можливості подальшого використання колекторів первинного пароперегрівача котла з експлуатаційними пошкодженнями PDF
В. І. Асташкін, С. Ф. Будз, Б. Д. Дробенко 74-81
Упругопластическая неустойчивость одного автоскрепленного вращающегося кольцевого диска PDF
Д. М. Лила 82-90
Дослідження нестаціонарного температурного поля двошарового циліндра за різних кутових швидкостей руху нормально розподіленого потоку тепла PDF
Б. В. Процюк, В. М. Синюта 91-97
Скінченно-елементне розв’язування задач теорії оболонок, податливих до зсувів та стиснення PDF
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, І. Я. Козій 98-106
Математична модель поширення SH-хвиль у композитах з розподіленими тонкими п’єзоелектричними включеннями PDF
Р. В. Рабош, Ю. І. Максимів, В. В. Пороховський, В. О. Міщенко, Я. І. Кунець 107-111
Вплив клиновидної вставки з функціонально-градієнтного матеріалу на особливість напружень у складеній клиноподібній структурі за антиплоскої деформації PDF
М. І. Махоркін 112-118
Дослідження термопружного стану неоднорідної за товщиною ізотропної циліндричної оболонки PDF
У. В. Жидик 119-125
Вплив лінійного пружного середовища на граничну рівновагу пружно-пластичної циліндричної оболонки з тріщиною PDF
Т. М. Николишин 126-131
Температурні напруження в осесиметричній зрізаній конічній оболонці з кусково-сталими коефіцієнтами тепловіддачі PDF
А. І. Чиж 132-140
Визначення теплового стану п’ятишарової порожнистої кулі за конвективно-променевого теплообміну з довкіллям PDF
В. О. Горошко 141-146
Задача Діріхле–Неймана для рівнянь із частинними похідними високого порядку зі сталими коефіцієнтами PDF
С. М. Репетило, М. М. Симотюк 147-153
Збіжність скінченно-елементного алгоритму визначення мінімальної власної частоти пластини-смуги за використання деяких моделей деформування PDF
Т. В. Горячко, В. С. Пакош, О. Ф. Лесик 154-157