Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 54, № 3 До вибору крайових умов у задачах локально ґрадієнтного підходу в термомеханіці Анотація   PDF
Т. С. Нагірний, К. А. Червінка, З. В. Бойко
 
Том 47, № 2 До вивчення віброеволюційних явищ в нелінійній механіці спряжених полів Анотація   PDF
В. Ф. Кондрат
 
Том 47, № 3 До оцінки точності розв’язків частотних рівнянь у задачах динаміки пружних систем з кусково-змінними характеристиками Анотація
Л. М. Зорій, Р. М. Кушнір, М. І. Сорокатий
 
Том 51, № 2 До питання про визначення концентрації напружень у розтягнутій пластині з двома отворами Анотація   PDF
В. В. Панасюк, М. П. Саврук
 
Том 45, № 3 До питання стискуючої напівгрупи на декартовому добутку абстрактних вінерівських просторів Анотація
О. С. Гаврилів, Б. С. Остапович, Я. М. Чабанюк
 
Том 55, № 3 До розв’язання в уточненій постановці задач статики тороїдальних оболонок з жорстко закріпленими торцями Анотація   PDF
Я. М. Григоренко, Ю. О. Авраменко
 
Том 54, № 3 До теорії неоднорідних анізотропних оболонок з власними напруженнями Анотація   PDF
Р. М. Кушнір, М. М. Николишин, У. В. Жидик, В. М. Флячок
 
Том 46, № 1 До теорії пластичності, зaснованої на концепції ковзання Анотація   PDF
М. Ю. Швайко
 
Том 45, № 1 До формулювання рівнянь електродинаміки повільно рухомих пористих насичених тіл Анотація
В. Ф. Кондрат
 
Том 47, № 2 До чисельного розв’язування варіаційних задач локально ґрадієнтної механіки з використанням апроксимацій рухомих найменших квадратів Анотація   PDF
Б. Л. Боженко, Т. С. Нагірний
 
Том 52, № 4 До­слід­жен­ня задачі з одно­рід­ни­ми локальними дво­точ­ко­вими умовами для однорідної системи рівнянь із частинними похідними Анотація   PDF
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич
 
Том 50, № 3 Дослідження В. Я. Скоробогатька в теорії диференціальних рівнянь і багатоточковій геометрії та їх подальший розвиток Анотація   PDF
В. О. Пелих, Б. Й. Пташник
 
Том 61, № 1 Дослідження вільних коливань і стійкості функціонально-ґрадієнтних тришарових пластин за допомогою теорії R-функцій і варіаційних методів Анотація   PDF
Л. В. Курпа, Т. В. Шматко
 
Том 49, № 4 Дослідження вільних коливань багатошарових пластин за допомогою теорії R-функцій Анотація   PDF
Л. В. Курпа, Г. М. Тимченко
 
Том 49, № 3 Дослідження вільних коливань прямокутних ортотропних пластин лінійно змінної товщини Анотація   PDF
О. Я. Григоренко, Т. Л. Єфімова, С. В. Пузирьов
 
Том 56, № 1 Дослідження впливу пластичності матеріалів на міцність композитного з’єднання Анотація   PDF
М. В. Дудик, Ю. В. Діхтяренко
 
Том 53, № 2 Дослідження впливу типу дефекту та умов його взаємодії з матрицею на розсіяне ним хвильове поле за антиплоскої деформації Анотація   PDF
О. В. Литвин, В. Г. Попов
 
Том 60, № 2 Дослідження галуження розв'язків задач синтезу випромінюючих систем з плоским розкривом за заданою амплітудною діаграмою напрямленості Анотація   PDF
П. О. Савенко, М. Д. Ткач
 
Том 50, № 1 Дослідження гармонічних коливань сферичної оболонки з фізично нелінійного п’єзоелектричного матеріалу Анотація   PDF
В. Г. Карнаухов, Я. В. Ткаченко, В. Ф. Зражевська
 
Том 64, № 1 Дослідження двовимірних гравітаційних напружень в анізотропних середовищах на основі інтегральних рівнянь типу Шермана Анотація   PDF
O. V. Maksymovych, O. Lazorko, T. Ya. Solyar
 
Том 61, № 2 Дослідження динамічного напру­же­ного стану мік­ропористих середовищ у рамках псевдокон­ти­ну­уму Коссера Анотація   PDF
В. І. Шваб'юк, О. А. Мікуліч
 
Том 47, № 1 Дослідження ехо-сигналів SH-хвиль від тонкостінних пружних жорстко підкріплених включень Анотація   PDF
Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. В. Пороховський
 
Том 57, № 2 Дослідження згинних коливань у стержнях Фойгта–Кельвіна з урахуванням нелінійних сил опору Анотація   PDF
П. Я. Пукач
 
Том 61, № 3 Дослідження згину анізотропних пластин із включеннями на основі сингулярних інтегральних рівнянь Анотація   PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр, Я. Кемпа
 
Том 57, № 4 Дослідження зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини у пружному тілі при зсуві в рамках комплексної моделі Анотація   PDF
А. О. Камінський, М. В. Дудик, Л. А. Кіпніс
 
Том 51, № 4 Дослідження зони передруйнування у кінці тріщини нормального відриву, що виходить на негладку межу розділу пружних середовищ Анотація
А. О. Камінський, Л. А. Кіпніс, М. В. Дудик, Ю. В. Діхтяренко
 
Том 50, № 2 Дослідження концентрації напружень в околі включення у вигляді скінченної циліндричної оболонки під дією хвилі кручення Анотація   PDF
В. Г. Попов
 
Том 52, № 2 Дослідження міцності пруж­но-плас­тич­ної ор­то­тропної оболонки до­віль­ної кривини з по­верх­не­вою тріщиною Анотація   PDF
К. М. Довбня, М. М. Гордієнко
 
Том 62, № 1 Дослідження методами декомпозиції області контакту пружних тіл, одне з яких має тонке покриття, з’єднане з тілом через нелінійний вінклерівський шар Анотація   PDF
І. І. Прокопишин, А. О. Стягар
 
Том 48, № 2 Дослідження напруженого стану в ізотропних оболонках довільної кривини з поверхневими тріщинами Анотація   PDF
К. М. Довбня, М. О. Чернишенко
 
Том 54, № 3 Дослідження напруженого стану гнучких кільцевих пластин змінної товщини за двома напрямками Анотація   PDF
М. В. Нарольський
 
Том 56, № 3 Дослідження напруженого стану некругових порожнистих циліндрів складної форми різної кривини Анотація   PDF
Я. М. Григоренко, Л. С. Рожок
 
Том 54, № 4 Дослідження напруженого стану ортотропної оболонки довільної кривини з внутрішньою тріщиною Анотація   PDF
К. М. Довбня, Н. А. Шевцова
 
Том 54, № 1 Дослідження напружено-деформованого стану ортотропних оболонок під дією динамічних імпульсних навантажень Анотація   PDF
О. С. Вєтров, В. П. Шевченко
 
Том 44, № 2 Дослідження особливостей термопружного контакту двох тіл з урахуванням нелінійної залежності термічного опору від навантажень Анотація
Ю. О. Пир'єв
 
Том 59, № 2 Дослідження повзучості та пошкоджуваності порожнистого циліндра на основі просторової та уточненої оболонкової моделей Анотація   PDF
О. З. Галішин, О. О. Золочевський, С. М. Склепус
 
Том 63, № 4 Дослідження початкового етапу руйнування кусково-однорідного тіла з міжфазною тріщиною при стисканні вздовж межі поділу Анотація   PDF
A. O. Kamins'kyi, M. V. Dudyk, Yu. V. Reshitnyk, V. M. Fen'kiv
 
Том 44, № 1 Дослідження поширення хвильових пучків у пружному середовищі за допомогою розкладу в ряди за гауссовими функціями Анотація
В. О. Міщенко
 
Том 58, № 3 Дослідження процесів акустичної взаємодії оболонок з рідиною Анотація   PDF
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, Ф. Я. Козій, В. М. Харченко
 
Том 50, № 2 Дослідження процесів нелінійної теплопровідності у товстостінних складених тілах Анотація   PDF
Д. М. Неспляк, І. С. Муха
 
Том 47, № 1 Дослідження процесу просторового розподілу фаз при швидкому охолодженні сталевих тіл Анотація   PDF
С. Ф. Будз, В. І. Асташкін, Б. Д. Дробенко
 
Том 44, № 1 Дослідження різних типів біфуркації у системах типу реакція–дифузія Анотація
В. В. Гафійчук, Б. Й. Дацко, З. І. Васюник
 
Том 55, № 2 Дослідження розмірів пластичних зон на кінцях тріщини в ортотропній оболонці з урахуванням зміцнення матеріалу Анотація   PDF
К. М. Довбня, І. В. Дмитрієва, Н. Д. Єрьоміна
 
Том 48, № 3 Дослідження руйнування ортотропної півплощини з підкріпленням Анотація   PDF
М. М. Кундрат
 
Том 53, № 4 Дослідження стійкої рівноваги тонких оболонок, податливих на зсув і стиснення Анотація   PDF
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, І. Я. Шот
 
Том 54, № 4 Дослідження статичного термопружного стану термочутливого порожнистого циліндра за конвективно-променевого теплообміну з довкіллям Анотація   PDF
В. С. Попович, О. М. Вовк, Г. Ю. Гарматій
 
Том 45, № 3 Дослідження термонапруженого стану гнучких зсувних оболонок у квазістатичному наближенні Анотація
П. П. Вагін, Р. Б. Малець, Г. А. Шинкаренко
 
Том 65, № 3-4 Дослідження термонапруженого стану півпростору з багатошаровим покриттям за циклічного конвективного теплообміну із зовнішнім середовищем Анотація
V. A. Shevchuk
 
Том 52, № 2 Дослідження частот власних коливань транс­вер­саль­но-ізотропної ци­ліндричної панелі з кру­говим отвором Анотація   PDF
Т. В. Шопа
 
Том 56, № 1 Дослідження явища занурення на діаграмі інтенсивність напружень – інтенсивність деформацій при складному навантаженні пружнопластичних матеріалів Анотація   PDF
А. Ю. Швайко, М. Ю. Швайко
 
Том 58, № 4 Достатні умови еквівалентної збіжності послідовностей різних наближень двовимірних неперервних дробів Анотація   PDF
Т. М. Антонова, О. М. Сусь
 
Том 45, № 1 Достатні умови стійкості гіллястих ланцюгових дробів з додатними елементами Анотація
Д. І. Боднар, В. Р. Гладун
 
Том 45, № 3 Достатні умови технічної стійкості вимушених динамічних станів у системах зі змінною структурою Анотація
К. С. Матвійчук
 
Том 19 Достаточные признаки сходимости ветвящихся цепных дробей Анотація   PDF
Н. А. Недашковский
 
Том 2 Достаточный признак сходимости ветвящейся цепной дроби с положительными членами Анотація   PDF
Д. И. Боднар, И. Я. Олексив
 
Том 53, № 2 Дуальний метод граничних елементів для задач теорії тонких включень Анотація   PDF
Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим
 
Том 58, № 1 Дугова тріщина в однорідному електрострикційному матеріалі Анотація   PDF
А. Ю. Годес, В. В. Лобода
 
Том 8 Единственность решения задачи о взаимодействии упругой оболочки с акустическими средами Анотація   PDF
В. Г. Костенко
 
Том 49, № 4 Еквівалентна рекурентна формула для узагальненого квазідиференціального рівняння 4-го порядку Анотація   PDF
Р. М. Тацій, О. О. Власій
 
Том 52, № 4 Експоненціальна стійкість еволюційних ди­фе­рен­ці­аль­них рів­нянь ти­пу Іто пер­шо­го і дру­го­го порядків Анотація   PDF
М. Круль
 
Том 62, № 1 Екстремальність геодезичних і критерії визначення універсальних багатоточкових інваріантів Анотація   PDF
Д. О. Дзякович
 
Том 49, № 2 Еліптична варіаційна нерівність в необмежених областях Анотація   PDF
І. М. Медвідь
 
Том 50, № 1 Електро-осмотичні течії в’язкої рідини в прямокутній порожнині Анотація   PDF
В. В. Мелешко, О. А. Гуржій, Е. М. Безим'янна
 
Том 58, № 3 Електротермомеханіка неферомагнітних поляризовних твердих тіл за врахування тензорної природи локального зміщення маси Анотація   PDF
О. Р. Грицина
 
Том 44, № 4 Елементарні розв'язки плоскої задачі пружності для прямокутної області Анотація
В. М. Вігак
 
Том 59, № 1 Енергія внутрішніх і поверхневих хвильових рухів у двошаровій гідродинамічній системі Анотація   PDF
О. В. Авраменко, В. В. Нарадовий, І. Т. Селезов
 
Том 52, № 1 Ермітові сплайни як базисні функції методу скінченних елементів для побудови траєкторій напружень Анотація   PDF
М. В. Марчук, М. М. Хом'як
 
Том 49, № 3 Ефект дотичних напружень за радіального стягування границі пружного півпростору в круговій області Анотація   PDF
В. А. Галазюк, Г. Т. Сулим, А. Я. Ващишин
 
Том 50, № 1 Ефект межового шару за деформування границі пружного півпростору довільним нормальним навантаженням Анотація   PDF
А. Я. Ващишин
 
Том 55, № 4 Ефект часткового закриття міжфазної тріщини з теплопровідним заповнювачем і поверхневими плівками при дії на біматеріал термічного навантаження Анотація   PDF
Р. В. Гольдштейн, Г. С. Кіт, Р. М. Мартиняк, Х. І. Середницька
 
Том 62, № 3 Ефекти від поверхневого натягу сфероциліндричної нанопори у пружному середовищі Анотація   PDF
Б. М. Стасюк
 
Том 65, № 3-4 Ефективні термопружні модулі дискретних композиційних шарів у межах моделі ортотропного матеріалу Анотація
M. V. Marchuk, V. S. Pakosh, V. M. Kharchenko, M. M. Khomyak
 
Том 59, № 3 Ефективний контактний термоопір регулярно текстурованих тіл за наявності міжконтактного теплопровідного середовища та явище термічної ректифікації Анотація   PDF
К. А. Чумак, Р. М. Мартиняк
 
Том 20 Зависимость критического усилия сдвига перфорированной пластины от чисел, формы и расположения вырезов Анотація
Р. В. Кондратьев, И. Н. Преображенский
 
Том 47, № 3 Загальні властивості нелінійних рівнянь вільної від напружень деформації Анотація
І. Б. Прокопович
 
Том 65, № 1-2 Загальна крайова задача для нерівномірно параболічних рівнянь зі степеневими особливостями Анотація   PDF
I. P. Luste, I. D. Pukal’s’kyi
 
Том 47, № 1 Загальна крайова задача для параболічних рівнянь із виродженням Анотація   PDF
І. Д. Пукальський
 
Том 53, № 2 Загальний підхід до розробки математичних моделей неруйнівного контролю напружень. І. Методологічне та фізичне обґрунтування і кінематична модель Анотація   PDF
І. Б. Прокопович
 
Том 53, № 4 Загальний підхід до розробки математичних моделей неруйнівного контролю напружень. ІІ. Фізична модель і рівняння локального зв’язку між напруженнями та їх початковим розподілом Анотація   PDF
І. Б. Прокопович
 
Том 57, № 4 Задачі ідентифікації параметрів квазіідеальних фільтраційних процесів у нелінійно-шаруватих пористих середовищах Анотація   PDF
А. Я. Бомба, О. М. Гладка
 
Том 51, № 2 Задачі математичної фізики з неповністю визначеними граничними умовами Анотація   PDF
В. Т. Грінченко
 
568 - 648 з 2555 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>