Том 47, № 4

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Зображення узагальненої оберненої матриці Мура – Пенроуза через аналог класичної приєднаної матриці PDF
І. І. Кирчей 7-12
Про групу Зельмера елiптичної кривої PDF
В. І. Андрійчук, Л. М. Здомська 13-17
Absorbing systems in the Hilbert cube related to Hausdorf and covering dimension PDF (English)
N. I. Mazurenko 18-26
Деякі достатні умови збіжності та стійкості гіллястих ланцюгових дробів зі знакозмінними частинними чисельниками PDF
Т. М. Антонова, В. Р. Гладун 27-35
Інтерполяційна формула типу Ньютона – Тіле у вигляді двовимірного неперервного дробу з нерівнозначними змінними PDF
С. М. Возна 36-41
Розв’язність неоднорідного узагальненого гіпергеометричного рівняння PDF
Й. Ф. Кушнірчук 42-45
Method of solving the Cauchy problem for evolutionary equation in Banach space PDF (English)
P. I. Kalenyuk, Z. M. Nytrebych, P. Drygaś 46-50
Функціональне числення над банаховими просторами в конусі $\mathbb R^n_+$ PDF
А. В. Соломко, С. В. Шарин 51-55
Регулярні властивості напівгруп, породжених нелінійними потоками на многовидах PDF
О. Вікт. Антонюк 56-62
Нелінійні оцінки на регулярність диференціальних потоків на многовидах PDF
О. Вал. Антонюк 63-71
Существование решений дифференциального включения дробного порядка в пространстве суммируемых функций PDF
А. Н. Витюк 72-75
Асимптотичні властивості розв’язків диференціального рівняння $\it{n}$-го порядку з імпульсною дією PDF
В. А. Бородін, В. Г. Самойленко 76-81
Асимптотические представления неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка PDF
В. М. Евтухов, А. А. Стехун 82-87
Розвинення за власними функціями сингулярного диференціального оператора PDF
О. В. Махней 88-94
Фундаментальні матриці розв’язкiв поліноміальної в’язки еліптичних систем, породжених параболічною системою PDF
Т. М. Балабушенко, Л. М. Івасишин 95-100
Задача з нелокальними умовами для слабко нелінійних рівнянь зі змінними коефіцієнтами в головній частині оператора PDF
О. Д. Власій, Т. П. Гой, Б. Й. Пташник 101-109
Локальна розв’язність задачі Коші для квазілінійної $\vec{2b}$-параболiчної системи зі слабким виродженням на початковій гіперплощині PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський 110-114
Нелокальна задача для систем рівнянь із частинними похідними у просторах Соболєва нескінченного порядку PDF
В. С. Ільків 115-119
Розв’язування нелокальної крайової задачі для однорідної системи рівнянь із частинними похідними диференціально-символьним методом PDF
І. В. Когут 120-124
Про розв’язність першої крайової задачі для рівняння $u_t=\Delta u+\left | u \right |^{\beta+1}$ у класі узагальнених функцій PDF
Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир 125-130
Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для виродженого за довільною кількістю груп змінних параболічного рівняння типу Колмогорова довільного порядку PDF
Г. П. Малицька 131-137
Про задачу Кошi для дисипативних $\vec{2b}$-па­раболiчних систем PDF
Г. С. Пасічник 138-143
Задача Кошi для параболічних рiвнянь зі степеневими виродженнями PDF
І. Д. Пукальський 144-148
Змішана задача в необмеженій області для слабко нелінійного гіперболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами PDF
П. Я. Пукач 149-154
Задача з розподіленими даними для рівнянь із частинними похідними PDF
М. М. Симотюк, О. М. Медвідь 155-159
Задача Діріхле для лінійного стохастичного рівняння параболічного типу з неперервними збуреннями PDF
Г. М. Перун 160-165
Класифікація просторово-неоднорідних розв’язків у системах реакції–дифузії за допомогою самоорганізаційних нейромережевих алгоритмів PDF
З. І. Васюник, Б. Й. Дацко 166-171
Побудова розв’язку плоскої задачі термопружності для термочутливої смуги PDF
В. С. Попович, Ю. В. Токовий 172-179

Хроніка та інформація

До 75-річчя О. М. Кулика PDF
  180-180


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.