Том 54, № 4

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Задача з однорідною інтегральною умовою для неоднорідного рівняння із частинними похідними PDF
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич 7-14
On nonplanarity of cubic graphs PDF
L. P. Plachta 15-19
Сплощуючі властивості дифеоморфізмів дотичних розшарувань другого порядку, індукованих голоморфно-проективними дифеоморфізмами баз PDF
К. М. Зубрілін 20-35
Дискретний аналог рівнянь Богомольного PDF
В. Н. Сущ 36-42
Нормальні крайові задачі для напівлінійних еліптичних систем у вагових просторах узагальнених функцій PDF
Г. П. Лопушанська 43-51
Просторове узагальнення методу конформних відображень розв’язання модельних крайових задач фільтрації PDF
А. Я. Бомба, А. В. Теребус 52-58
Про взаємодію періодичної системи паралельних співвісних тріщин радіального зсуву в попередньо напруженому композиті PDF
В. Л. Богданов 59-70
Згин зосередженими моментами пластини Рейсснера з наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів PDF
В. К. Опанасович, І. М. Яцик, Г. Т. Сулим 71-81
Напружений стан тіла з тепловидільними сферичними включеннями PDF
Г. С. Кіт, М. С. Черняк 82-89
Термонапружений стан циліндра з тонким приповерхневим шаром, теплофізичні параметри якого змінюються в часі PDF
О. І. Яцків, Р. М. Швець, Б. Я. Бобик 90-105
Моделювання згинних коливань пластини Кірхгофа з тонкостінним пружним включенням малої контрастності PDF
Я. І. Кунець, В. В. Матус 106-112
Антиплоска динамічна задача для анізотропних тіл з порожнинами і тріщинами PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр 113-119
Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої в’язкопружної балки з п’єзоактуаторами PDF
І. Ф. Киричок, І. К. Сенченков, О. П. Червінко 120-130
Определение напряженного состояния прямоугольных анизотропных пластин в пространственной постановке PDF
А. Я. Григоренко, А. С. Бергулев 131-137
Дослідження напруженого стану ортотропної оболонки довільної кривини з внутрішньою тріщиною PDF
К. М. Довбня, Н. А. Шевцова 138-142
Визначення довговічності пластин з системами тріщин в умовах дії довготривалого статичного розтягу і низькотемпературного поля PDF
О. Є. Андрейків, Ю. Я. Матвіїв, Т. А. Крадінова 143-150
Дослідження статичного термопружного стану термочутливого порожнистого циліндра за конвективно-променевого теплообміну з довкіллям PDF
В. С. Попович, О. М. Вовк, Г. Ю. Гарматій 151-158
Осесиметричний статичний термопружний стан шаруватого вздовж осі гладко закріпленого скінченного циліндра PDF
Б. В. Процюк 159-172
Точное решение смешанной краевой задачи теории упругости для бесконечной клиновидной плиты с учетом собственного веса PDF
Г. Я. Попов, Б. Кебли 173-183
Вихревые кольца: история и современность PDF
В. В. Мелешко, А. А. Гуржий, Т. С. Краснопольская 184-214

Незабутні наукові постаті

Академік Іван Ілліч Данилюк (03.12.1931–05.11.1988) PDF
  215-217

Хроніка та інформація

В’ячеслав Володимирович Мелешко (07.10.1951–14.11.2011) PDF
  218-220
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2011 рік (том 54) PDF
  222-224


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.