Том 58, № 1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Вагові оцінки точності різницевих схем для задачі Штурма – Ліувілля PDF
В. Л. Макаров, М. М. Гураль, М. В. Кутнів 7-22
Про один трикроковий метод з порядком збіжності 1+√2 для розв’язування систем нелінійних операторних рівнянь PDF
М. Я. Бартіш, О. В. Ковальчук 23-28
Блочно-діагональна подібність і напівскалярна еквівалентність матриць PDF
Б. З. Шаваровський 29-41
Триангуляризація пари матриць над областю головних ідеалів з мінімальними квадратичними многочленами PDF
В. М. Прокіп 42-46
Про деякі послідовності множин рівномірної збіжності двовимірних неперервних дробів PDF
Т. М. Антонова, О. М. Сусь 47-56
Ознака збіжності гіллястого ланцюгового дробу з додатними елементами PDF
Д. І. Боднар, О. Г. Возняк, Р. І. Михальчук 57-64
Практическая устойчивость схемы «крест» при численном интегрировании уравнений динамики для гибких тонкостенных элементов конструкций, подчиняющихся гипотезам теории Тимошенко PDF
А. П. Янковский 65-83
Визначення періоду докритичного росту повзучо-втомних тріщин за блочного навантаження PDF
О. Є. Андрейків, В. Р. Скальський, В. К. Опанасович, І. Я. Долінська, І. П. Штойко 84-91
Дугова тріщина в однорідному електрострикційному матеріалі PDF
А. Ю. Годес, В. В. Лобода 92-102
Взаємодія двох пружних тіл за наявності між ними періодично розташованих зазорів, заповнених реальним газом PDF
О. П. Козачок, Б. С. Слободян, Р. М. Мартиняк 103-111
Тріщина у вигляді триланкової ламаної під дією хвилі поздовжнього зсуву PDF
В. Г. Попов 112-120
Влияние нарушения сплошности материала в виде рассеянных микротрещин на электроупругие параметры пьезокерамики PDF
Д. В. Бабич, А. И. Безверхий, Т. И. Дородных 121-131
Перехідний термонапружений стан у півсмузі з покриттям, зумовлений нагрівом її бічної поверхні PDF
Г. Т. Сулим, В. К. Опанасович, І. М. Турчин, В. В. Хома 132-142
Вплив бічної зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини на контакт берегів PDF
М. В. Дудик 143-153
Квазістатична задача термопружності для циліндричної оболонки із джерелами тепла і тепловіддачею PDF
В. К. Гануліч, О. В. Максимук, Н. В. Гануліч 154-161


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.