Том 45, № 1

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст
  1-6

Статті

Зауваження до умов скінченності λ-типу цілої функції
Я. В. Васильків 7-10
Деякі властивості гіллястих ланцюгових дробів з недодатними частинними чисельниками
Т. М. Антонова 11-15
Про обернену задачу для еволюційного рівняння в банаховому просторі, неоднорідна частина якого є тригонометричним многочленом
Л. С. Баб'як-Білецька, О. Л. Горбачук 16-21
Достатні умови стійкості гіллястих ланцюгових дробів з додатними елементами
Д. І. Боднар, В. Р. Гладун 22-27
Про збіжність гіллястого ланцюгового дробу типу Nörlund'a у випадку дійсних змінних
Н. П. Гоєнко 28-30
Нескінченновимірна голоморфність і диференціальні форми на банахових просторах
А. В. Загороднюк 31-34
Про рівняння Кортевега – де Фріза, півгрупи Маркова і їх механічну інтерпретацію
М. І. Копич, А. К. Прикарпатський 35-37
Зображення цілих функцій мінімального зростання канонічним добутком
О. Я. Лизун 38-41
Сукупна неперервність горизонтально квазінеперервних відображень зі значеннями в σ-метризовних просторах
В. К. Маслюченко, В. В. Михайлюк, О. І. Шишина 42-46
Обмежено пуасонові відображення
І. В. Микитюк 47-49
Про швидкість збіжності часткових сум ряду Діріхле
Л. Я. Микитюк, М. М. Шеремета 50-55
Симетричні аналітичні функції в $L_p$
І. Пузирьова 56-60
Про виняткові множини у асимптотичній рівності суми та максимального члена додатного ряду,подібного до ряду Тейлора – Діріхле
О. Б. Скасків, О. М. Трусевич 61-64
Аналітичні в одиничному крузі функції правильного зростання
П. В. Філевич, М. М. Шеремета 65-70
An interpolation of exponential type vectors, the complex method
O. V. Lopushansky, M. I. Dmytryshyn 71-75
Approximations of continuous functions on complex Banach spaces
M. A. Mytrofanov 76-81
Двосторонні диференціальні нерівності з неліпшицієвими правими частинами
Б. А. Шувар, С. З. Угрин 82-85
Розв'язні групи, насичені $\pi$-підгрупами
О. Д. Артемович 86-89
Занурення топологічних напівгруп
О. В. Гутік, К. П. Павлик 90-96
Асимптотика високочастотних власних коливань у задачі із збуреною густиною
Н. О. Бабич 97-104
Задача Фур’є для параболічних рівнянь з нелокальною граничною умовою
М. М. Бокало, В. М. Дмитрів 105-112
Про одну стохастичну модель ціноутворення акцій
Я. І. Єлейко, Р. Т. Грищук 113-116
Про асимптотику кореня Перрона матриці інтенсивностей переходу. Загальний випадок
О. М. Кінаш 117-122
Механотермодифузійні процеси у розтягнутій пластині із врахуванням ефектів приповерхневої неоднорідності
О. Р. Грицина, Т. С. Нагірний, К. А. Червінка 123-127
Про підвищення критичних параметрів в задачах стійкості за двома мірами пружних циліндричних тіл
П. П. Доманський, А. В. Волошенюк 128-136
Розв’язування просторової нестаціонарної задачі теплопровідності для зонально-однорідного термочутливого тіла
Л. М. Журавчак 137-142
До формулювання рівнянь електродинаміки повільно рухомих пористих насичених тіл
В. Ф. Кондрат 143-148
Про умови коректності крайових задач лінійної теорії пружності
Г. І. Мороз 149-154
Динамічна центрально-симетрична задача електромагнітотермопружності для електропровідної сфери
Р. С. Мусій 155-159
Дифузійні процеси у тривимірному стохастично-неоднорідному двофазному півпросторі з кульовими включеннями
О. Ю. Чернуха 160-


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.