Том 52, № 1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Задача без початкових умов для нелінійного ультрапараболічного рівняння з виродженням PDF
Н. П. Процах 7-19
Ідентифікація коефіцієнта при похідній за часом у квазілінійному параболічному рівнянні PDF
У. М. Федусь 20-33
Задача з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами PDF
О. Д. Власій 34-42
Задача Николетти для системы дифференциальных уравнений дробного порядка PDF
А. В. Голушков 43-47
Розв'язок одного класу систем парних суматорних рівнянь для приєднаних функцій Лежандра PDF
Д. Б. Куриляк 48-58
Про двокроковий ітераційний процес в узагальнених умовах Ліпшиця для поділених різниць першого порядку PDF
С. М. Шахно 59-66
Вільні однорідні простори та їхні підпростори PDF
Н. М. Пирч 67-71
Нелинейное взаимодействие внутренних и поверхностных гравитационных волн в двухслойной жидкости со свободной поверхностью PDF
И. Т. Селезов, О. В. Авраменко, Ю. В. Гуртовый, В. В. Нарадовый 72-83
Активное демпфирование вынужденных резонансных колебаний изотропной пологой вязкоупругой цилиндрической панели при действии на нее неизвестной механической нагрузки PDF
Т. В. Карнаухова 84-91
Решение задач о свободных крутильных толстостенных ортотропных неоднородных цилиндров PDF
Т. Л. Ефимова 92-100
Динамічна взаємодія пружного середовища з тонкостінним криволінійним п'єзоелектричним включенням при поздовжніх коливаннях композита PDF
Р. В. Рабош 101-106
Скінченноелементне дослідження напружено-деформованого стану неоднорідної прямокутної пластини PDF
Р. М. Мартиняк, М. І. Дмитрів 107-114
Двовісний розтяг однорідної ізотропної пластини з двома рівними співвісними тріщинами з урахуванням пластичних зон біля їх вершин PDF
М. М. Николишин, В. К. Опанасович, Л. Р. Куротчин, М. С. Слободян 115-121
Повреждаемость материала, армированного ортотропными волокнами, при экспоненциальной функции длительной микропрочности PDF
Л. В. Назаренко 122-131
Контактна взаємодія прорізної циліндричної оболонки та деформівного заповнювача з урахуванням сухого тертя PDF
О. О. Бедзір, В. М. Шопа 132-137
Ермітові сплайни як базисні функції методу скінченних елементів для побудови траєкторій напружень PDF
М. В. Марчук, М. М. Хом'як 138-149
Механоелектномагнітна взаємодія в ізотропних діелектриках з урахуванням локального зміщення маси PDF
В. Ф. Кондрат, О. Р. Грицина 150-158
Розрахунок ефективних електрофізичних характеристик зволожених пористих матеріалів PDF
О. Р. Гачкевич, Р. Ф. Терлецький, Т. В. Голубець 159-171
Асимптотическое решение задачи нестационарной теплопроводности слоистых анизотропных неоднородных оболочек PDF
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский 172-187
Визначення тривимірних температурних полів у багатозв'язних ортотропних тілах за нагріву джерелами та потоками тепла PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр 188-192
Параметрична оптимізація чотириланкового замкнутого маніпулятора з активними й пасивними приводами PDF
М. В. Демидюк 193-202


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.