Том 52, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

S-graphs and braid index of links PDF
L. P. Plachta 7-16
Резольвентна порівнянність макси­маль­но дисипа­тив­них розши­рень симетричного опе­ра­тора з довільним ін­дек­­сом дефекту PDF
О. Г. Сторож 17-22
Про еквівалентність функці­о­наль­них базисів ди­ференціальних інва­рі­ан­тів неспряжених під­груп локальних груп Лі точ­кових перетворень PDF
В. М. Федорчук, В. І. Федорчук 23-27
Про одну ознаку фігурної збіж­ності дво­вимірних не­перервних дробів із комп­лексними еле­мен­тами PDF
Т. М. Антонова, О. М. Сусь 28-35
Estimates of weak solutions to nondia­go­nal parabo­lic system of two equations PDF
D. V. Portnyagin 36-41
Методи неявних функцій при розв’я­зу­ванні дво­па­­ра­мет­ричних лінійних спект­ральних задач PDF
П. О. Савенко, Л. П. Процах 42-49
Математические модели, основанные на син­гу­ляр­ных интег­раль­ных уравнениях с некар­ле­мановским сдви­гом. Анализ разре­ши­мос­ти и чис­ленные методы решения PDF
А. А. Батырев 50-54
Про енергетичний підхід і термо­дина­міч­ні засади варіаційного фор­му­лювання крайових задач термомеханіки з ура­­хуванням приповерхневих явищ PDF
Я. Й. Бурак, Г. І. Мороз, З. В. Бойко 55-65
Про залежність функцій стану де­фор­мівного тіла від міри по­вороту PDF
І. Б. Прокопович 66-71
Про одну властивість роз­в’яз­ків задач тео­­рії пруж­­ності для двох пів­пло­щин або півпросторів PDF
В. І. Острик, А. Ф. Улітко 72-80
Періодична система елект­ро­проникних трі­щин на ме­жі двох п’є­зо­елект­рич­них матеріалів PDF
С. В. Козінов, В. В. Лобода 81-91
Рівновага нестисливого півпростору, по­слаб­леного внут­­ріш­ньою V-подібною симет­рич­ною тріщиною, вершина якої виходить на по­верхню PDF
А. В. Ловейкін 92-102
Дослідження міцності пруж­но-плас­тич­ної ор­то­тропної оболонки до­віль­ної кривини з по­верх­не­вою тріщиною PDF
К. М. Довбня, М. М. Гордієнко 103-108
Взаємодія гармонічної хви­лі кру­чен­ня з кіль­це­подібними дефектами в пруж­ному тілі PDF
Г. А. Варварецька, В. Г. Попов 109-117
Нелинейные колебания круглых пластин с вы­ре­за­ми. Метод R-функций PDF
К. В. Аврамов 118-127
Дослідження частот власних коливань транс­вер­саль­но-ізотропної ци­ліндричної панелі з кру­говим отвором PDF
Т. В. Шопа 128-137
Термопружність орто­тропних обо­лонок під ді­єю рухомого зосе­ред­женого джерела тепла PDF
Л. Є. Авраменко, В. П. Шевченко 138-151
Залишкові напруження в ортотропній ци­лінд­рич­ній оболонці, зумовлені лінійною несумісністю деформацій PDF
В. Ф. Чекурін, Л. М. Сеньків 152-156
Роз­ра­ху­нок пара­мет­рів стіль­ни­ко­вого полі­мер­ного трубо­про­воду, підкріпленого пе­рі­одичною системою пруж­них шпан­гоутів PDF
О. В. Максимук, М. Г. Стащук, М. І. Дорош 157-165
Мате­ма­тическое мо­делирование процессов теплопроводности для элементов конструк­ций ядерных энергетических устано­вок методом R-функций PDF
М. Е. Воронянская, К. В. Максименко-Шейко, Т. И. Шейко 166-178


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.