Том 44, № 2

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
 

Статті

The combinatorics of gradient-like flows and foliations on closed surfaces: II. The problem of realization and some estimates
L. P. Plachta 7-16
Асимптотика власних значень і власних функцій сингулярного диференціального оператора на скінченному інтервалі
О. В. Махней 17-25
Про стискуючу підгрупу на декартовому добутку абстрактних вінерівських просторів
О. С. Гаврилів, Б. С. Остапович, Я. М. Чабанюк 26-29
Асимптотика перетворення Лапласа розподілу, який має правильно змінний хвіст з показником -1
Я. І. Єлейко, Н. В. Бугрій 30-33
Чисельний метод розв'язування одного класу нелінійних спектральних задач
Б. М. Подлевський 34-38
Про узагальнені граничні значення розв'язків напівлінійного еліптичного рівняння порядку 2m
У. В. Жидик 39-47
Середньоквадратичне наближення невід'ємних фінітних функцій модулем функцій з фінітним спектром (випадок занулення апроксиманти на носії фінітної функції)
О. М. Гісь, Ю. П. Тополюк 48-54
Аналітичне зображення розв'язків нелінійного інтегрального рівняння задачі наближення фінітних функцій з вільною фазою функціями з фінітним дискретним спектром
О. О. Булацик, М. М. Войтович 55-63
Знаходження точного розв'язку інтегрального рівняння Гельфанда–Левітана–Марченка для оператора Штурма–Ліувілля зі східчастим потенціалом
В. П. Ревенко 64-69
Сумісне застосування узагальненого методу відокремлення змінних і перетворення Лапласа до тривимірних задач нестаціонарної теплопровідності
В. М. Максимович, Т. Я. Соляр 70-75
Розв'язування просторових нелінійних задач теорії пружності поєднанням приграничних елементів і некласичної різницевої схеми
Л. М. Журавчак 76-84
Розв'язування лінійних крайових задач для тонкостінних елементів конструкцій зі змінними характеристиками чисельно-аналітичним методом
О. В. Максимук, Н. М. Щербина 85-91
Компьютерное моделирование и решение задач теории тонких пластин и пологих оболочек
Л. В. Курпа, Л. И. Курпа, А. В. Шматко 92-99
Дослідження особливостей термопружного контакту двох тіл з урахуванням нелінійної залежності термічного опору від навантажень
Ю. О. Пир'єв 100-106
Термічне збурення напруженого стану циліндра при миттєвому прикладанні поверхневих сил на його торцях
Л. С. Лобанова 107-112
Эволюция нелинейных волновых пакетов с учетом поверхностного натяжения на поверхности контакта
И. Т. Селезов, О. В. Авраменко 113-122
Пружнопластична пластина з тріщиною нормального відриву
І. А. Костюшко, В. А. Куземко 123-126
Зони пластичності в околі вершин двох близьких паралельних тріщин за поздовжнього зсуву
В. А. Кривень 127-134
Порівняльний аналіз операційних методів розв'язування задач гетеродифузії
Р. М. Кушнір, Я. Д. П'янило, А. Я. П'янило 135-141
Розрахунок фазового та напруженого стану консольного елемента давача температури при дії силового навантаження
О. Є. Онишко, В. І. Асташкін 142-145
Оптимізація напружено-деформованого стану складених багатошарових ізотропних циліндрів із залишковими напруженнями
Н. І. Поліщук 146-152
Синтез оптимального напівпасивного керування для заданого закону руху нелінійних механічних систем
В. Є. Бербюк 153-157
Оптимальний нагрів зовнішнім середовищем і джерелами тепла скляної складеної оболонкової системи
О. Р. Гачкевич, М. Г. Гачкевич, З. Касперський, Б. М. Тріщ 158-166
Нелінійні рівняння стану електропровідних термочутливих пружних систем
Я. Й. Бурак, В. Ф. Кондрат 167-170
Чисельне моделювання обертових течій методом «маркерів і комірок»
Ю. В. Науменко 171-


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.