Том 47, № 1

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Обернена задача визначення старшого коефіцієнта у двовимірному параболічному рівнянні PDF
М. І. Іванчов, Р. В. Сагайдак 7-16
Загальна крайова задача для параболічних рівнянь із виродженням PDF
І. Д. Пукальський 17-24
Асимптотична поведінка розв’язків другої початково-крайової задачі для одного напівлінійного параболічного рівняння PDF
О. М. Боценюк 25-31
Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для cистем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з монотонним оператором PDF
Л. Б. Гнатів, М. В. Кутнів 32-42
Численное интегрирование начально-краевых задач с большими градиентами решения обобщенными методами Рунге – Кутта PDF
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский 43-62
Застосування числово-аналітичного методу до розв’язування крайових задач з примежовим шаром PDF
Н. М. Щербина 63-67
Про деякий клас градієнтних динамічних систем, асоційованих з поліноміальним дискретним розподілом імовірностей PDF
А. К. Прикарпатський, О. Є. Гентош 68-72
Метод R-функций в задаче исследования волноводов с геометрическими сингулярностями PDF
В. Л. Рвачев, Ю. С. Семерич, Т. И. Шейко 73-79
Побудова фундаментальних розв’язків рівнянь механіки суцільного середовища на основі потенціалу Леннарда – Джонса PDF
В. І. Лавренюк, М. В. Лавренюк 80-83
Кругова міжфазна тріщина за умови фрикційного контакту поверхонь PDF
В. І. Острик, А. Ф. Улітко 84-94
Смуги передруйнування в околах вершин двох взаємодіючих пружних стрічкових включень PDF
М. М. Кундрат, Г. Т. Сулим 95-102
Ползучесть повреждаемых пологих оболочек сложной формы в плане PDF
А. А. Золочевський, С. Н. Склепус 103-110
Методика розв’язування змішаних задач про фрикційний контакт заповнювача з прорізним оболонковим елементом PDF
О. О. Бедзір, І. П. Шацький, В. М. Шопа 111-114
Дослідження ехо-сигналів SH-хвиль від тонкостінних пружних жорстко підкріплених включень PDF
Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. В. Пороховський 115-119
Вплив пружної піддатливості ланок маніпулятора на точність його позиціювання. II. Методика та результати чисельного моделювання PDF
Т. В. Завражина 120-128
Зміцнення металів попередньою ультразвуковою обробкою PDF
А. К. Русинко 129-133
Дослідження процесу просторового розподілу фаз при швидкому охолодженні сталевих тіл PDF
С. Ф. Будз, В. І. Асташкін, Б. Д. Дробенко 134-139
Квазістаціонарна задача Стефана та комп’ютерне моделювання поверхневої динаміки
Б. Й. Дацко 140-147
Розв’язування крайових задач теплопровідності циліндричних тіл на основі модифікованого методу відокремлення змінних PDF
Я. В. Максимович, Т. Я. Соляр 148-157
Методика розв’язування задачі кондуктивно-променевого теплообміну між циліндричною та N-кутною призматичною оболонками PDF
В. С. Попович, О. М. Вовк 158-168
Побудова ітераційної схеми визначення розподілу депресії тиску в горизонтальних трубопроводах PDF
Я. Д. П'янило 169-174


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.