Том 47, № 3

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Варіаційний підхід до розв’язування задачі на власні значення з нелінійним векторним спектральним параметром
П. О. Савенко, Л. П. Процах 7-15
Розвинення за власними вектор-функціями у випадку простих власних значень сингулярного квазідиференціального оператора
О. В. Махней, Р. М. Тацій 16-27
Збіжність двовимірного неперервного $\it{g}$-дро­бу
С. М. Возна 28-32
Двосторонні алгоритми для апроксимації розв’язків задачі Валле Пуссена
Б. А. Шувар, С. М. Ментинський 33-36
Математична модель акустичної взаємодії оболонки з рідиною. II. Проекційно-сіткові апроксимації та їх збіжність
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, Г. А. Шинкаренко 37-44
Бигармоническая задача для прямоугольника: история и современность
В. В. Мелешко 45-68
Асимптотика канонічних добутків
Г. М. Зражевський, В. І. Острик 69-77
Про два варіанти варіаційного формулювання крайових задач нелінійної механіки пружних систем
Я. Й. Бурак, Г. І. Мороз 78-86
Загальні властивості нелінійних рівнянь вільної від напружень деформації
І. Б. Прокопович 87-94
Застосування методу функцій Ґріна до визначення термопружного стану шаруватих трансверсально-ізотропних сферичних тіл
Б. В. Процюк 95-109
Умови контактної взаємодії тіл (Огляд)
Г. Т. Сулим, Й. З. Піскозуб 110-125
Про особливість поля напружень у нестисливому півпросторі з клиноподібним приповерхневим розрізом при великих кутах занурення ребра
А. В. Ловейкін 126-133
Нестационарная задача концентрации напряжений вблизи сферической трещины, расположенной внутри усеченного конуса
Н. Д. Вайсфельд 134-143
Пружна рівновага тіла з тонким гострокінцевим м’яким включенням в умовах поздовжнього зсуву
Я. І. Кунець 144-148
Вынужденные колебания тонкой пьезокерамической цилиндрической оболочки при быстром вращательном движении
И. А. Улитко, В. Н. Никитенко 149-156
До оцінки точності розв’язків частотних рівнянь у задачах динаміки пружних систем з кусково-змінними характеристиками
Л. М. Зорій, Р. М. Кушнір, М. І. Сорокатий 157-162
Нелінійна модель поширення пружних збурень у пружно-деформованому континуумі
О. З. Кравчишин, В. Ф. Чекурін 163-170
Обернена задача термопружності для круглої пластинки, закріпленої по контуру від кута повороту
А. В. Ясінський 171-177
Розігрів нестисливого в’язкопружного циліндра при його стаціонарному коченні по жорсткій основі
В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов, Ю. В. Ревенко 178-185
Математичне моделювання і дослідження напруженого стану тіл у процесі охолодження при високотемпературному відпалі
О. Р. Гачкевич, В. С. Михайлишин 186-198
Аналітико-числовий розв’язок задачі теплопровідності термочутливої стінки за умов конвективного теплообміну
В. С. Попович 199-204

Хроніка та інформація

До 70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Ф. Улітка
  205-207


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.