Том 55, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Двовимірні правильні С-дроби PDF
Х. Й. Кучмінська 7-15
On convergents of certain values of Tasoev continued fractions associated with Diophantine equations PDF
T. Komatsu 16-22
Властивості відокремлювальних поліномів і відокремлювальних рівномірно аналітичних функцій PDF
М. А. Митрофанов 23-29
Про задачі без початкових умов для сингулярних параболічних систем PDF
М. І. Конаровська 30-40
Про один особливий випадок існування розв’язків квазілінійних диференціальних систем, зображуваних рядами Фур’є із повільно змінними параметрами PDF
С. А. Щоголев 41-51
Один клас біортогональних систем функцій, які виникають при розв’язанні рівняння Гельмгольца у циліндричній системі координат PDF
М. А. Сухорольський, В. В. Достойна 52-62
Математична модель для визначення довговічності пластин з системами тріщин за довготривалого статично-розривного навантаження і високої температури PDF
О. Є. Андрейків, І. Я. Долінська, В. З. Кухар 63-70
Двовимірні зв’язані електричні, магнітні та механічні поля в діелектриках із тріщинами та тонкими включеннями PDF
Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим 71-85
Дослідження розмірів пластичних зон на кінцях тріщини в ортотропній оболонці з урахуванням зміцнення матеріалу PDF
К. М. Довбня, І. В. Дмитрієва, Н. Д. Єрьоміна 86-92
Особливість поведінки напружень у нестисливому півпросторі із внутрішньою V-подібною тріщиною, що лежить у площині, перпендикулярній поверхні півпростору, а її вершина виходить на поверхню PDF
А. В. Ловейкін 93-106
Про взаємодію пружної SH-хвилі з міжфазною тріщиною в абсолютно жорсткому з’єднанні пластини з півпростором PDF
З. Т. Назарчук, Д. Б. Куриляк, М. В. Войтко, Я. П. Кулинич 107-118
Вязкопластическая динамика металлокомпозитных оболочек слоисто-волокнистой структуры при действии нагрузок взрывного типа. I. Постановка задачи и метод решения PDF
А. П. Янковский 119-130
Задача термовязкоупругости для кусочно-однородной анизотропной пластинки PDF
С. А. Калоеров, О. А. Петренко 131-143
Метод жесткостных функций в задачах расчета многослойных стержней при температурных нагрузках PDF
Г. Л. Горынин, Ю. В. Немировский 144-155
О численном решении задачи кручения и изгиба призматических стержней произвольного поперечного сечения PDF
С. Ю. Фиалко, Д. Е. Лумельский 156-169
К задаче устойчивости составной пластины при ее нагреве PDF
М. В. Белубекян, Ю. Г. Саноян 170-176
Установившиеся вынужденные колебания прямоугольной ортотропной призмы PDF
С. О. Папков 177-185
Моделювання і дослідження теплопереносу у пластинах з тонкими покриттями за врахування впливу випромінювання PDF
Р. Ф. Терлецький, О. П. Турій 186-201


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.