Том 57, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Деякі аналітичні властивості функції Вейля замкненого оператора PDF
О. Г. Сторож 7-13
Деякі множини відносної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами та змінною кількістю гілок розгалужень PDF
Володимир Романович Гладун 14-24
Задача Діріхле–Неймана для систем гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами PDF
Б. Й. Пташник, С. М. Репетило 25-31
Синтез випромінюючих систем з плоским розкривом за заданою діаграмою напрямленості за потужністю. II. Знаходження розв'язків у точках біфуркації PDF
П. О. Савенко 32-42
Про взаємне перетворення типів розв'язків одного класу нелінійних інтегральних рівнянь Гаммерштейна PDF
О. О. Булацик 43-50
Метод малого параметра в нелінійних системах реакції-дифузії: умови застосування, побудова розв'язків, аналіз біфуркацій PDF
В. В. Гафійчук, Б. Й. Дацко, З. І. Васюник 51-59
Дослідження згинних коливань у стержнях Фойгта–Кельвіна з урахуванням нелінійних сил опору PDF
П. Я. Пукач 60-65
Варіаційна теорема варіаційної задачі взаємозв'язаної механотермодифузії неоднорідних анізотропних оболонок з дисторсіями PDF
В. М. Флячок 66-72
Потеря устойчивости вращающегося упругопластического радиально неоднородного ступенчатого кольцевого диска PDF
Д. М. Лила 73-87
Моделювання контактної взаємодії періодично текстурованих тіл з урахуванням фрикційного проковзування PDF
Б. С. Слободян, Б. А. Ляшенко, Н. І. Маланчук, В. Є. Марчук, Р. М. Мартиняк 88-96
Пространственная динамическая задача теории упругости для параллелепипеда PDF
С. О. Папков 97-111
Вимушені коливання і вібророзігрів в'язкопружних балок з п'єзоелектричними сенсорами та актуаторами PDF
І. Ф. Киричок, І. К. Сенченков, О. П. Червінко 112-124
Продольно-изгибные колебания трехслойного стержня. Уточненная модель PDF
С. С. Куреннов 125-132
Изгибные колебания толстостенной оболочки конечной длины при скользящей заделке ее торцов PDF
Ю. Д. Ковалев 133-141
Математическое моделирование процесса теплопроводности для 2D-периодичных композитных анизотропных материалов PDF
Г. Л. Горынин, Ю. В. Немировский 142-151
Исследование спектральной устойчивости обобщенных методов Рунге–Кутта применительно к начальной задаче для уравнения переноса PDF
А. П. Янковский 152-168
Математичне моделювання і методика визначення статичного термопружного стану багатошарових термочутливих циліндрів PDF
В. С. Попович, Б. М. Калиняк 169-186
Фрикційна взаємодія циліндричної оболонки з деформівним заповнювачем при немонотонному навантаженні PDF
І. Й. Попадюк, І. П. Шацький, В. М. Шопа, А. С. Величкович 187-194
Про вплив змінних коефіцієнтів тепловіддачі на термонапруження у скінченній циліндричній оболонці PDF
Б. С. Хапко, А. І. Чиж 195-203


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.