Том 62, № 1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Фундаментальний розв’язок задачі Коші для вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова довільного порядку PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський 7-24
Нелокальна задача з багатоточковими збуреннями крайових умов типу Штурма для звичайного диференціального рівняння парного порядку PDF
Я. О. Баранецький, П. І. Каленюк 25-36
Обернена задача визначення у вагових розподілах правої частини рівняння з дробовими похідними PDF
А. О. Лопушанський, Г. П. Лопушанська 37-47
Про розв’язки коливного типу зліченної системи диференціальних рівнянь у резонансному випадку PDF
С. А. Щоголев, В. В. Джашитова 48-58
Канонічна форма інволютивних матриць над областю головних ідеалів відносно перетворень подібності PDF
В. М. Прокіп 59-66
Топологічні та алгебраїчні структури на множині мультимножин PDF
О. М. Голубчак, А. В. Загороднюк 67-73
Про число нерозкладних модулярних зображень циклічної p-групи над локальним кільцем скінченної довжини PDF
О. А. Тилищак 74-82
Екстремальність геодезичних і критерії визначення універсальних багатоточкових інваріантів PDF
Д. О. Дзякович 83-91
Дослідження методами декомпозиції області контакту пружних тіл, одне з яких має тонке покриття, з’єднане з тілом через нелінійний вінклерівський шар PDF
І. І. Прокопишин, А. О. Стягар 92-111
Симетрія інверсії розв’язку першої крайової задачі теорії пружності для півпростору PDF
В. І. Острик 112-126
Стійкість систем, складених із оболонок обертання змінної ґауссової кривини PDF
Я. М. Григоренко, О. І. Беспалова, Н. П. Борейко 127-142
Elastic surface waves induced by internal sources PDF (English)
D. A. Prikazchikov, A. A. Chevrychkina, A. Chorozoglou, L. Khajiyeva 143-149
Моделювання дифузії домішкової речовини у пористому тілі з випадковими сферичними порами при сумірних об’ємних частках фаз PDF
О. Ю. Чернуха, А. Є. Чучвара 150-161
Динамический изгиб пластических полиметаллических плит с кусочно-гладкими эллиптическими контурами PDF
Ю. В. Немировский 162-167


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.