Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 55, № 4 Визначення переміщень берегів двох колінеарних тріщин різних довжин в рамках моделі Леонова – Панасюка Анотація   PDF
А. О. Камінський, М. Ф. Селіванов, Ю. О. Чорноіван
 
Том 50, № 4 Визначення плоского неосесиметричного термонапруженого стану радіально-неоднорідного кільця Анотація   PDF
Ю. В. Токовий
 
Том 64, № 4 Визначення прогинів пластин при локалізованих навантаженнях Анотація   PDF
T. Ya. Solyar, O. I. Solyar
 
Том 44, № 1 Визначення розв'язку плоскої задачі пружності в прямокутній області у випадку ортотропного матеріалу Анотація
В. М. Вігак, Ю. В. Токовий
 
Том 49, № 3 Визначення старшого коефіцієнта у параболічному рівнянні Анотація   PDF
Н. В. Пабирівська, В. А. Власов
 
Том 64, № 1 Визначення статичного термопружного стану шаруватих термочутливих плити, циліндра і кулі Анотація   PDF
B. V. Protsiuk
 
Том 44, № 3 Визначення стаціонарних і нестаціонарних температур у багатозв'язних просторі та шарі Анотація
В. М. Максимович, В. В. Геворгян, Т. Я. Соляр
 
Том 46, № 1 Визначення температурних полів і напружень в неоднорідних анізотропних оболонках у різних постановках Анотація   PDF
Я. М. Григоренко, А. Т. Василенко
 
Том 57, № 4 Визначення термопружного стану кусково-неоднорідних термочутливих тіл з циліндричними поверхнями поділу Анотація   PDF
Б. В. Процюк
 
Том 54, № 1 Визначення тривісного розподілу залишкових напружень в зварних з’єднаннях елементів конструкцій прямолінійними швами і оцінка їх впливу на міцність з’єднань за наявності дефектів типу тріщин Анотація   PDF
В. А. Осадчук, Л. І. Цимбалюк, А. Р. Дзюбик
 
Том 52, № 1 Визначення тривимірних температурних полів у багатозв'язних ортотропних тілах за нагріву джерелами та потоками тепла Анотація   PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр
 
Том 51, № 3 Визначення хвильового поля усередині порожнистого конуса з вирізом уздовж твірної Анотація
Н. Д. Вайсфельд, Г. Я. Попов, С. Д. Саленко
 
Том 60, № 3 Визначникові зображення розв’язку кватерніонового узагальненого матричного рівняння Сильвестра Анотація   PDF
І. І. Кирчей
 
Том 49, № 2 Визначникове зображення оберненої матриці Дразіна Анотація   PDF
І. І. Кирчей
 
Том 53, № 3 Визначникове зображення узагальненої оберненої матриці Мура – Пенроуза над тілом кватерніонів Анотація   PDF
І. І. Кирчей
 
Том 64, № 2 Використання варіаційного методу однорідних розв’язків в осесиметричній задачі теорії пружності для скінченного циліндра з урахуванням власної ваги Анотація   PDF
V. F. Chekurin, L. I. Postolaki
 
Том 46, № 2 Використання граничних і приграничних елементів у двовимірній моделі нестаціонарної теплопровідності Анотація   PDF
В. В. Михаськів, Л. М. Журавчак, Г. В. Фітель
 
Том 62, № 3 Використання математичного моделювання для вдосконалення масогабаритних показників металогідридних установок Анотація   PDF
Н. А. Чорна, В. В. Ганчин
 
Том 61, № 4 Використання понять короткого і довгого розв’язків для розрахунку власних частот коливань циліндричних оболонок Анотація   PDF
Я. Р. Дубик, І. П. Селіверстова, І. В. Ориняк
 
Том 50, № 3 Використання потенціалів Гельмгольца для опису хвильового поля від динамічного розкриття множинних тріщин у біматеріалі Анотація   PDF
В. М. Михаськів, І. Я. Жбадинський, О. І. Степанюк
 
Том 57, № 2 Вимушені коливання і вібророзігрів в'язкопружних балок з п'єзоелектричними сенсорами та актуаторами Анотація   PDF
І. Ф. Киричок, І. К. Сенченков, О. П. Червінко
 
Том 54, № 4 Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої в’язкопружної балки з п’єзоактуаторами Анотація   PDF
І. Ф. Киричок, І. К. Сенченков, О. П. Червінко
 
Том 58, № 3 Випромінювання звуку літаком під час зльоту Анотація   PDF
О. П. Піддубняк, Н. Г. Піддубняк
 
Том 56, № 1 Випромінювання звуку літаком під час розбігу на злітній смузі Анотація   PDF
О. П. Піддубняк, Н. Г. Піддубняк
 
Том 46, № 3 Випромінювання звуку пружним круговим циліндром, що обертається навколо своєї осі зі змінною кутовою швидкістю Анотація   PDF
О. О. Піддубняк
 
Том 49, № 4 Вирази для ефективної діелектричної проникності напруженого ізотропного матеріалу Анотація   PDF
І. Б. Прокопович
 
Том 61, № 1 Вироджені параболічні системи типу дифузії з інерцією Анотація   PDF
Г. П. Малицька, І. В. Буртняк
 
Том 44, № 3 Високошвидкісне локальне нагрівання поверхні півпростору лінійним розподіленим потоком тепла Анотація
О. О. Євтушенко, В. М. Семерак
 
Том 54, № 4 Вихревые кольца: история и современность Анотація   PDF
В. В. Мелешко, А. А. Гуржий, Т. С. Краснопольская
 
Том 56, № 2 Власні частоти шаруватих композитних пластин-смуг з податливими до трансверсальних зсуву та стиснення складовими Анотація   PDF
М. В. Марчук, В. С. Пакош, В. М. Харченко
 
Том 61, № 2 Властивість локалізації регулярних розв’язків задачі Коші для фрактального рівняння інтегрального вигляду Анотація   PDF
В. А. Літовченко
 
Том 45, № 4 Властивості інтегралів типу похідних від об'ємних потенціалів для 2$\vec{b}$-параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині Анотація
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський
 
Том 55, № 2 Властивості відокремлювальних поліномів і відокремлювальних рівномірно аналітичних функцій Анотація   PDF
М. А. Митрофанов
 
Том 49, № 2 Властивості похідних цілого розв’язку одного диференціального рівняння Анотація   PDF
З. М. Шеремета
 
Том 46, № 4 Властивості розв’язку задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами Анотація   PDF
Г. І. Сливка
 
Том 61, № 4 Властивості фундаментальних розв’язків, теореми про інтегральні зображення розв’язків і коректну розв’язність задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський
 
Том 54, № 2 Влияние анизотропии материала на предельное состояние ортотропной пластины, ослабленной периодической системой коллинеарных трещин Анотація   PDF
О. С. Богданова
 
Том 5 Влияние анизотропии материала на распространение волн в цилиндрической оболочке, залолненной акустической жидкостью Анотація   PDF
Р. А. Марчук
 
Том 5 Влияние анизотропии материала на распространение волн в цилиндрической оболочке, заполненной акустической жидкостью Анотація   PDF
Р. А. Марчук
 
Том 61, № 1 Влияние диссипации на движение вихрей во вращающихся конденсатах Бозе – Эйнштейна Анотація   PDF
Т. И. Зуева
 
Том 3 Влияние жесткости заделки на устойчивость конических стержней при совместном действии следящей и консервативной сил Анотація   PDF
Д. А. Байдак, А. И. Балинский
 
Том 12 Влияние источника тепла на напряженное состояние полосы с трещиной Анотація   PDF
Г. С. Кит, И. П. Лысый
 
Том 56, № 1 Влияние колебательного контура на излучения нестационарных акустических волн электроупругой сферой Анотація   PDF
А. А. Бабаев, И. В. Янчевский
 
Том 58, № 1 Влияние нарушения сплошности материала в виде рассеянных микротрещин на электроупругие параметры пьезокерамики Анотація   PDF
Д. В. Бабич, А. И. Безверхий, Т. И. Дородных
 
Том 15 Влияние начальных напряжений на термоупругие движения пологих трансверсально-изотропных оболочек Анотація   PDF
В. М. Флячок
 
Том 55, № 3 Влияние нелинейностей в граничных условиях на свободные колебания пластин при их геометрически нелинейном деформировании Анотація   PDF
И. Д. Бреславский, К. В. Аврамов
 
Том 6 Влияние неоднородности по толщине на напряженное состояние слоистой пологой сферической оболочки с трещиной Анотація   PDF
В. А. Осадчук, Е. И. Труш, Е. М. Федюк
 
Том 9 Влияние неоднородности распределения поверхностной энергии на напряженное состояние в упругом полупространстве Анотація   PDF
Ю. З. Повстенко
 
Том 17 Влияние неравномерного нагрева на собственные колебания анизотропных цилиндрических оболочек Анотація   PDF
В. М. Флячок, Р. Н. Швец
 
Том 2 Влияние однородного теплового потока на коэффициенты интенсивности напряжений для плоскости с двоякопериодичной системой трещин Анотація   PDF
М. В. Хай
 
Том 5 Влияние пластической деформации на диффузионный рост nop Анотація   PDF
Н. М. Власов, В. С. Колесов, И. И. Федик
 
Том 10 Влияние подкрепляющих элементов на напряженное состояние возле криволинейных отверстий в трехслойной сферической оболочке Анотація   PDF
А. Н. Жалило
 
Том 6 Влияние сдвиговой ползучести на напряженное состояние и прочность армированной пластинки с круговым отверстием при цилиндрическом изгибе и кручении Анотація   PDF
Б. Л. Пелех, В. А. Лазько
 
Том 3 Влияние сосредоточенных силовых факторов на величину посадки кольца, впрессованного в криволинейное отверстие пластинки Анотація   PDF
М. К. Зварич, Т. Л. Мартинович, В. С. Щукин
 
Том 1 Влияние стационарного температурного поля на напряженное состояние плоскости с инородным включением и трещиной Анотація   PDF
Ю. С. Френчко
 
Том 3 Влияние теплообмена на распределение температурных напряжений около двух круговых отверстий в сферической оболочке Анотація   PDF
В. Д. Павленко, Л. В. Синишин
 
Том 14 Влияние теплоотдачи с боковых поверхностей на распределение температуры в трехслойной плите Анотація   PDF
Ф. В. Семерак, М. М. Семерак, О. К. Романчук
 
Том 3 Влияние трения и жесткости заделки на устойчивость упругого стержня Анотація   PDF
Ю. И. Исаев, А. И. Ровенчак
 
Том 9 Влияние упругого заполнителя на напряженное состояние замкнутой цилиндрической оболочки с системой трещин Анотація   PDF
В. А. Осадчук, М. М. Николишин, С. П. Регейло
 
Том 2 Влияние условий закрепления на оптимальный нагрев неоднородной цилиндрической оболочки Анотація   PDF
Л. П. Беседина, Я. П. Романчук
 
Том 51, № 3 Влияние физической нелинейности на резонансные колебания и диссипативный разогрев неупругих прямоугольных пластин Анотація
В. Г. Карнаухов, В. М. Сичко, А. С. Карпенюк
 
Том 63, № 1 Влияние формы и геометрических параметров кламмеров на прочность и удерживающее усилие съемных ортопедических протезов Анотація   PDF
V. L. Bogdanov, A. Ya. Grigorenko, G. V. Sorochenko, N. N. Tormakhov
 
Том 13 Влияние цилиндрического включения на коэффициенты интенсивности напряжений для тела с трещинами при антиплоской деформации Анотація   PDF
И. М. Зашкильняк
 
Том 63, № 2 Внутрішнє і стартове керування роз­в’язками крайової задачі для параболічних рівнянь з ви­род­женнями Анотація   PDF
I. M. Isariuk, I. D. Pukal’s’kyi
 
Том 13 Внутренняя задача рассеивания нестационарной сферической волны на поверхности акустического тела вращения Анотація   PDF
В. Ф. Емец
 
Том 15 Возможности магнитометрии для изучения напряженного состояния земной коры Закарпатья Анотація   PDF
В. Е. Максимчук
 
Том 62, № 3 Волны в системе тонкий слой – полупространство со смешанными граничными условиям Анотація   PDF
М. В. Белубекян, С. В. Саркисян
 
Том 49, № 4 Володимир Іванович Моссаковський (27.08.1919–13.07.2006) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 14 Вопросы разложимости матричных многочленов на множители Анотація   PDF
В. М. Петричкович
 
Том 17 Вопросы факторизации матричных многочленов Анотація   PDF
В. Р. Зелиско
 
Том 58, № 1 Вплив бічної зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини на контакт берегів Анотація   PDF
М. В. Дудик
 
Том 59, № 4 Вплив гнучкого покриття на міцність пологої циліндричної оболонки з поздовжньою тріщиною Анотація   PDF
І. П. Шацький, М. В. Маковійчук, А. Б. Щербій
 
Том 53, № 2 Вплив граничних умов і температури дисипативного розігріву на активне демпфування вимушених осесиметричних резонансних згинальних коливань круглих в’язкопружних пластин за допомогою п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів Анотація   PDF
І. Ф. Киричок, Т. В. Карнаухова
 
Том 54, № 2 Вплив дисипативних процесів на приповерхневу неоднорідність порожнистого циліндра Анотація   PDF
Я. Й. Бурак, Т. С. Нагірний, З. В. Бойко
 
Том 54, № 1 Вплив дисипативного розігріву на активне демпфування вимушених резонансних коливань гнучкої в’язкопружної циліндричної панелі за допомогою п’єзоелектричних актуаторів Анотація   PDF
В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов, Т. В. Карнаухова
 
Том 60, № 2 Вплив залишкових зварних напружень на граничну рівновагу трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації Анотація   PDF
Б. І. Кіндрацький, Т. М. Николишин, Ю. В. Пороховський
 
Том 59, № 1 Вплив зміни параметрів ортотропії на напружений стан порожнистих циліндрів з угнутим гофрованим поперечним перерізом Анотація   PDF
Я. М. Григоренко, Л. С. Рожок
 
Том 54, № 2 Вплив зміцнення матеріалу на напружений стан пружно-пластичної оболонки з внутрішньою тріщиною Анотація   PDF
К. М. Довбня, І. В. Дмитрієва
 
Том 64, № 1 Вплив зосереджених сил і температурних джерел на розподіл напружень у площині з’єднання двох різних трансверсально-ізотропних півпросторів Анотація   PDF
O. F. Kryvyi, Yu. O. Morozov
 
Том 64, № 4 Вплив зосереджених сил на міжфазне включення, що перебуває в умовах гладкого контакту в неоднорідному трансверсально-ізотропному просторі Анотація   PDF
O. F. Kryvyi, Yu. O. Morozov
 
Том 51, № 1 Вплив зсувних зусиль на напружений стан півпростору з тріщиною Анотація   PDF
О. П. Сушко
 
325 - 405 з 2555 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>