Том 52, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Symmetric inverse topological se­mi­groups of fi­ni­te rank ≤n PDF
O. V. Gutik, A. R. Reiter 7-14
Про один підхід до знаходження лі­ній га­лу­жен­ня і точок бі­фуркації розв’язків нелінійних інтеграль­них рів­нянь, яд­ра яких ана­лі­тично залежать від двох спект­раль­­них па­ра­метрів PDF
Б. М. Подлевський 15-29
Збіжність неточних різницевих методів при уза­галь­не­них умо­вах Ліпшиця PDF
С. М. Шахно 30-40
Метод R-функций как усилительный блок для ме­то­дов Ритца и наименьших квадратов PDF
Е. А. Уварова 41-46
Динамічна крайова задача без по­чат­ко­вих умов для май­же лі­нійних параболічних рівнянь PDF
Ю. Б. Дмитришин 47-58
Обернені сингулярно збурені за­да­чі ти­пу кон­век­ція-дифузія у чотирикутних криволі­ній­них об­лас­тях PDF
А. Я. Бомба, О. А. Фурсачик 59-66
Підсумовування крат­них три­гоно­мет­рич­них рядів узагальненими ме­то­да­ми, сфор­му­льо­ва­ни­ми з викорис­тан­ням δ-подібних фі­ніт­них функцій PDF
М. А. Сухорольський, О. З. Любицька 67-77
Збіжність паралельної схеми Ней­ма­на ме­то­ду де­ком­позиції області для задач кон­так­ту без тер­тя де­кіль­кох пруж­них тіл PDF
І. І. Дияк, І. І. Прокопишин 78-89
Принципи незалежності в рівняннях ста­ну де­фор­мів­но­го ма­те­ріалу PDF
І. Б. Прокопович 90-102
Об одном под­хо­де к ис­сле­до­ва­­нию свободных колебаний ци­линд­ри­чес­ких обо­ло­чек пе­ре­мен­ной в кру­го­вом на­прав­ле­нии тол­щи­ны в уточ­нен­ной по­становке PDF
А. Я. Григоренко, Т. Л. Ефимова, Л. В. Соколова 103-115
Чисель­не мо­де­лю­ван­ня ак­тив­ного демп­фу­ван­ня ви­му­ше­них тер­мо­ме­ха­ніч­них ре­зо­нанс­них ко­ли­вань в’яз­ко­пруж­них обо­ло­нок обер­тан­ня за до­по­мо­гою п’єзоелектрич­них включень PDF
В. І. Козлов, Т. В. Карнаухова, М. В. Пересунько 116-126
Магнитоупругие ко­ле­ба­ния элект­ро­про­вод­но­го упру­го­го слоя в про­доль­ном маг­нит­ном поле PDF
К. Б. Казарян, Р. А. Казарян, М. А. Микилян 127-132
Ітераційний метод роз­в’я­зу­ван­ня по­чат­ко­во-кра­йо­вої задачі поширення пруж­но­го збу­рен­ня у не­од­но­рідно де­фор­мо­ва­но­му ті­лі PDF
О. З. Кравчишин, В. Ф. Чекурін 133-139
Генерация по­верх­ност­ных гра­ви­тационных волн дон­ным по­вт­оря­ющим­ся во вре­ме­ни им­пуль­сом PDF
И. Т. Селезов, В. Н. Кузнецов, Д. О. Черников 140-145
Стійкість кон­фі­гу­ра­цій точ­ко­вих ви­хор­ів на сфе­рі PDF
В. В. Мелешко, П. К. Ньютон, В. В. Островський 146-159
Аппарат и прило­же­ния обоб­щен­ного мето­да Фурье для транс­вер­саль­но-изо­троп­ных тел, огра­ни­чен­ных плос­костью и параболоидом вра­ще­ния PDF
А. Г. Николаев, Ю. А. Щербакова 160-169
Чисельне розв’язу­ван­ня про­сто­ро­вих за­дач фільт­ра­цій­ної кон­со­лі­да­ції з ура­ху­ван­ням впли­ву тех­но­ген­них факто­рів методом радіальних ба­зис­них функ­цій PDF
А. П. Власюк, П. М. Мартинюк 170-181
Контакт з від­ри­вом при зги­ні пружної смуги жорстким диском PDF
М. О. Моргунов, В. І. Острик, А. Ф. Улітко 182-191
Термопружний стан без­меж­но­го тер­мочут­ли­во­го тіла з циліндрич­ною по­рож­ни­ною за умо­ви кон­век­тивного теп­ло­об­міну PDF
Г. Ю. Гарматій, В. С. Попович 192-200
Визначення нестаціонарних температурних по­лів і на­пру­жень у кус­ково-однорідних кільцевих плас­тин­ках на ос­но­ві чи­сель­но-ана­лі­тич­ної фор­му­ли обер­нен­ня пе­ре­тво­рен­ня Лап­ла­са PDF
Т. Я. Соляр 201-208
Взаємодія тріщини з циліндричним вклю­чен­ням при на­грі­ві та роз­тязі ті­ла PDF
М. С. Черняк 209-216
Подвійний асимптотичний роз­клад у проб­ле­мі променевого теплообміну кіль­це­вих ре­бер тра­пе­це­їдаль­ної форми PDF
В. З. Грищак, Г. М. Погребицька 217-223


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.