Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 59, № 4 Василь Степанович Попович (01.08.1948–13.11.2016) Анотація   PDF
Г. С. Кіт, Р. М. Кушнір, В. О. Пелих, О. Р. Гачкевич, Г. Т. Сулим
 
Том 51, № 1 Вдавлювання напівбезмежного штампа в пружну смугу за наявності тертя і зчеплення Анотація   PDF
В. І. Острик
 
Том 11 Векторно-матричная задача Римана для эллиптической системы дифференциальных уравнений первого порядка в случае сложного контура на римановой поверхности Анотація   PDF
А. Н. Квитко
 
Том 5 Весовая оптимизация некоторых оболочек электровакуумних приборов Анотація   PDF
Н. П. Флейшман, Л. И. Ощипко, Е. С. Иванкив
 
Том 56, № 4 Взаємний вплив міжфазних тунельних тріщини і включення в кусково-однорідному анізотропному просторі Анотація   PDF
О. Ф. Кривий
 
Том 56, № 1 Взаємовплив колінеарних поверхневих тріщин і кругового отвору в ізотропній пластині Анотація   PDF
К. М. Довбня, Н. А. Крупко
 
Том 61, № 2 Взаємодії фізико-ме­ха­нічних по­лів у тілах із тонкими структурними не­од­но­рід­нос­тя­ми: огляд Анотація   PDF
Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим, Н. І. Ільчук
 
Том 52, № 2 Взаємодія гармонічної хви­лі кру­чен­ня з кіль­це­подібними дефектами в пруж­ному тілі Анотація   PDF
Г. А. Варварецька, В. Г. Попов
 
Том 60, № 1 Взаємодія гармонічної хвилі поздовжнього зсуву з V-подібним включенням Анотація   PDF
О. В. Литвин, В. Г. Попов
 
Том 58, № 1 Взаємодія двох пружних тіл за наявності між ними періодично розташованих зазорів, заповнених реальним газом Анотація   PDF
О. П. Козачок, Б. С. Слободян, Р. М. Мартиняк
 
Том 49, № 1 Взаємодія двох тіл за наявності капілярів у міжконтактному зазорі Анотація   PDF
Р. М. Мартиняк, Б. С. Слободян
 
Том 48, № 4 Взаємодія довільно розміщених тріщин з кутовим вирізом за антиплоскої деформації Анотація   PDF
М. П. Саврук, А. М. Осєчко
 
Том 48, № 1 Взаємодія міжфазних тріщин із зонами контакту в анізотропному біматеріалі у полі розтягу та зсуву Анотація   PDF
І. В. Харун, С. В. Козінов
 
Том 50, № 1 Взаємодія тріщин у пружному тілі, що омивається рідиною, за гармонічних навантажень Анотація   PDF
В. З. Станкевич
 
Том 52, № 3 Взаємодія тріщини з циліндричним вклю­чен­ням при на­грі­ві та роз­тязі ті­ла Анотація   PDF
М. С. Черняк
 
Том 56, № 2 Взаємодія ультразвукової хвилі SH-поляризації з двовимірним полем деформації у плоскому шарі Анотація   PDF
О. З. Кравчишин, В. Ф. Чекурін
 
Том 49, № 2 Взаємодія циліндричної оболонки з тонкостінними підкріпленнями Анотація   PDF
М. А. Сухорольський, О. А. Микитюк, І. П. Лисий
 
Том 22 Взаимодействие локализованного звукового пучка с акустически жесткой сферой в акустической среде Анотація   PDF
В. В. Пороховский
 
Том 22 Взаимодействие упругих полуплоскостей при неполном механическом контакте Анотація   PDF
Р. М. Мартыняк
 
Том 14 Взаимодействие эллиптических термоизолированных трещин в бесконечном теле Анотація   PDF
И. П. Лаушник
 
Том 59, № 2 Вибір інформативних параметрів входу для інверсних нейромережевих моделей спостережуваних систем Анотація   PDF
Н. І. Ободан, Н. А. Гук, О. С. Магас
 
Том 57, № 4 Вибір ітеративного методу розв’язання нелінійної нестаціонарної задачі теплопровідності для півпростору при радіаційному охолодженні Анотація   PDF
В. А. Шевчук, О. П. Гаврись
 
Том 48, № 3 Вибір оптимальних режимів функціонування складних динамічних систем Анотація   PDF
О. Д. Поліщук
 
Том 59, № 1 Вибрані проблеми механіки зв’язаних полів Анотація   PDF
О. Р. Гачкевич, Р. М. Кушнір
 
Том 55, № 1 Вивчення розмірних ефектів у тонких волокнах Анотація   PDF
Т. С. Нагірний, З. В. Бойко
 
Том 58, № 3 Визначення в’язкопружних напружень у пластинах із включеннями Анотація   PDF
В. М. Максимович, Т. Я. Соляр
 
Том 54, № 4 Визначення довговічності пластин з системами тріщин в умовах дії довготривалого статичного розтягу і низькотемпературного поля Анотація   PDF
О. Є. Андрейків, Ю. Я. Матвіїв, Т. А. Крадінова
 
Том 51, № 3 Визначення ефективних характеристик в'язкопружного композита, релаксація компонентів якого описується експонентами різних дробових порядків Анотація
А. О. Камінський, М. Ф. Селіванов, Ю. О. Чорноіван
 
Том 50, № 1 Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень відриву у біматеріальному тілі з еліптичною тріщиною під нестаціонарним навантаженням Анотація   PDF
І. Я. Жбадинський
 
Том 51, № 2 Визначення напруженого стану у півпросторі в околі циліндричних дефектів, що виходять на поверхню, при крутильних коливаннях Анотація   PDF
В. Г. Попов
 
Том 51, № 3 Визначення напружень і переміщень у тонкому кільцевому диску під дією діаметрального стиску Анотація
Ю. В. Токовий, К.-М. Ханг, Ч.-Ч. Ма
 
Том 57, № 3 Визначення напружень біля пружних включень у пластинках складної форми Анотація   PDF
В. М. Максимович, О. С. Приходько, Т. Я. Соляр
 
Том 56, № 1 Визначення напружень у пластинках з тріщинами за дискретного контакту їх берегів Анотація   PDF
О. В. Максимович, К. Я. Бортник, Т. Я. Соляр
 
Том 52, № 3 Визначення нестаціонарних температурних по­лів і на­пру­жень у кус­ково-однорідних кільцевих плас­тин­ках на ос­но­ві чи­сель­но-ана­лі­тич­ної фор­му­ли обер­нен­ня пе­ре­тво­рен­ня Лап­ла­са Анотація   PDF
Т. Я. Соляр
 
Том 58, № 1 Визначення періоду докритичного росту повзучо-втомних тріщин за блочного навантаження Анотація   PDF
О. Є. Андрейків, В. Р. Скальський, В. К. Опанасович, І. Я. Долінська, І. П. Штойко
 
Том 55, № 4 Визначення переміщень берегів двох колінеарних тріщин різних довжин в рамках моделі Леонова – Панасюка Анотація   PDF
А. О. Камінський, М. Ф. Селіванов, Ю. О. Чорноіван
 
Том 50, № 4 Визначення плоского неосесиметричного термонапруженого стану радіально-неоднорідного кільця Анотація   PDF
Ю. В. Токовий
 
Том 44, № 1 Визначення розв'язку плоскої задачі пружності в прямокутній області у випадку ортотропного матеріалу Анотація
В. М. Вігак, Ю. В. Токовий
 
Том 49, № 3 Визначення старшого коефіцієнта у параболічному рівнянні Анотація   PDF
Н. В. Пабирівська, В. А. Власов
 
Том 44, № 3 Визначення стаціонарних і нестаціонарних температур у багатозв'язних просторі та шарі Анотація
В. М. Максимович, В. В. Геворгян, Т. Я. Соляр
 
Том 46, № 1 Визначення температурних полів і напружень в неоднорідних анізотропних оболонках у різних постановках Анотація   PDF
Я. М. Григоренко, А. Т. Василенко
 
Том 57, № 4 Визначення термопружного стану кусково-неоднорідних термочутливих тіл з циліндричними поверхнями поділу Анотація   PDF
Б. В. Процюк
 
Том 54, № 1 Визначення тривісного розподілу залишкових напружень в зварних з’єднаннях елементів конструкцій прямолінійними швами і оцінка їх впливу на міцність з’єднань за наявності дефектів типу тріщин Анотація   PDF
В. А. Осадчук, Л. І. Цимбалюк, А. Р. Дзюбик
 
Том 52, № 1 Визначення тривимірних температурних полів у багатозв'язних ортотропних тілах за нагріву джерелами та потоками тепла Анотація   PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр
 
Том 51, № 3 Визначення хвильового поля усередині порожнистого конуса з вирізом уздовж твірної Анотація
Н. Д. Вайсфельд, Г. Я. Попов, С. Д. Саленко
 
Том 60, № 3 Визначникові зображення розв’язку кватерніонового узагальненого матричного рівняння Сильвестра Анотація   PDF
І. І. Кирчей
 
Том 49, № 2 Визначникове зображення оберненої матриці Дразіна Анотація   PDF
І. І. Кирчей
 
Том 53, № 3 Визначникове зображення узагальненої оберненої матриці Мура – Пенроуза над тілом кватерніонів Анотація   PDF
І. І. Кирчей
 
Том 46, № 2 Використання граничних і приграничних елементів у двовимірній моделі нестаціонарної теплопровідності Анотація   PDF
В. В. Михаськів, Л. М. Журавчак, Г. В. Фітель
 
Том 62, № 3 Використання математичного моделювання для вдосконалення масогабаритних показників металогідридних установок Анотація
Н. А. Чорна, В. В. Ганчин
 
Том 61, № 4 Використання понять короткого і довгого розв’язків для розрахунку власних частот коливань циліндричних оболонок Анотація   PDF
Я. Р. Дубик, І. П. Селіверстова, І. В. Ориняк
 
Том 50, № 3 Використання потенціалів Гельмгольца для опису хвильового поля від динамічного розкриття множинних тріщин у біматеріалі Анотація   PDF
В. М. Михаськів, І. Я. Жбадинський, О. І. Степанюк
 
Том 57, № 2 Вимушені коливання і вібророзігрів в'язкопружних балок з п'єзоелектричними сенсорами та актуаторами Анотація   PDF
І. Ф. Киричок, І. К. Сенченков, О. П. Червінко
 
Том 54, № 4 Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої в’язкопружної балки з п’єзоактуаторами Анотація   PDF
І. Ф. Киричок, І. К. Сенченков, О. П. Червінко
 
Том 58, № 3 Випромінювання звуку літаком під час зльоту Анотація   PDF
О. П. Піддубняк, Н. Г. Піддубняк
 
Том 56, № 1 Випромінювання звуку літаком під час розбігу на злітній смузі Анотація   PDF
О. П. Піддубняк, Н. Г. Піддубняк
 
Том 46, № 3 Випромінювання звуку пружним круговим циліндром, що обертається навколо своєї осі зі змінною кутовою швидкістю Анотація   PDF
О. О. Піддубняк
 
Том 49, № 4 Вирази для ефективної діелектричної проникності напруженого ізотропного матеріалу Анотація   PDF
І. Б. Прокопович
 
Том 61, № 1 Вироджені параболічні системи типу дифузії з інерцією Анотація   PDF
Г. П. Малицька, І. В. Буртняк
 
Том 44, № 3 Високошвидкісне локальне нагрівання поверхні півпростору лінійним розподіленим потоком тепла Анотація
О. О. Євтушенко, В. М. Семерак
 
Том 54, № 4 Вихревые кольца: история и современность Анотація   PDF
В. В. Мелешко, А. А. Гуржий, Т. С. Краснопольская
 
Том 56, № 2 Власні частоти шаруватих композитних пластин-смуг з податливими до трансверсальних зсуву та стиснення складовими Анотація   PDF
М. В. Марчук, В. С. Пакош, В. М. Харченко
 
Том 61, № 2 Властивість локалізації регулярних розв’язків задачі Коші для фрактального рівняння інтегрального вигляду Анотація   PDF
В. А. Літовченко
 
Том 45, № 4 Властивості інтегралів типу похідних від об'ємних потенціалів для 2$\vec{b}$-параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині Анотація
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський
 
Том 55, № 2 Властивості відокремлювальних поліномів і відокремлювальних рівномірно аналітичних функцій Анотація   PDF
М. А. Митрофанов
 
Том 49, № 2 Властивості похідних цілого розв’язку одного диференціального рівняння Анотація   PDF
З. М. Шеремета
 
Том 46, № 4 Властивості розв’язку задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами Анотація   PDF
Г. І. Сливка
 
Том 61, № 4 Властивості фундаментальних розв’язків, теореми про інтегральні зображення розв’язків і коректну розв’язність задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський
 
Том 54, № 2 Влияние анизотропии материала на предельное состояние ортотропной пластины, ослабленной периодической системой коллинеарных трещин Анотація   PDF
О. С. Богданова
 
Том 5 Влияние анизотропии материала на распространение волн в цилиндрической оболочке, залолненной акустической жидкостью Анотація   PDF
Р. А. Марчук
 
Том 5 Влияние анизотропии материала на распространение волн в цилиндрической оболочке, заполненной акустической жидкостью Анотація   PDF
Р. А. Марчук
 
Том 61, № 1 Влияние диссипации на движение вихрей во вращающихся конденсатах Бозе – Эйнштейна Анотація   PDF
Т. И. Зуева
 
Том 3 Влияние жесткости заделки на устойчивость конических стержней при совместном действии следящей и консервативной сил Анотація   PDF
Д. А. Байдак, А. И. Балинский
 
Том 12 Влияние источника тепла на напряженное состояние полосы с трещиной Анотація   PDF
Г. С. Кит, И. П. Лысый
 
Том 56, № 1 Влияние колебательного контура на излучения нестационарных акустических волн электроупругой сферой Анотація   PDF
А. А. Бабаев, И. В. Янчевский
 
Том 58, № 1 Влияние нарушения сплошности материала в виде рассеянных микротрещин на электроупругие параметры пьезокерамики Анотація   PDF
Д. В. Бабич, А. И. Безверхий, Т. И. Дородных
 
Том 15 Влияние начальных напряжений на термоупругие движения пологих трансверсально-изотропных оболочек Анотація   PDF
В. М. Флячок
 
Том 55, № 3 Влияние нелинейностей в граничных условиях на свободные колебания пластин при их геометрически нелинейном деформировании Анотація   PDF
И. Д. Бреславский, К. В. Аврамов
 
Том 6 Влияние неоднородности по толщине на напряженное состояние слоистой пологой сферической оболочки с трещиной Анотація   PDF
В. А. Осадчук, Е. И. Труш, Е. М. Федюк
 
Том 9 Влияние неоднородности распределения поверхностной энергии на напряженное состояние в упругом полупространстве Анотація   PDF
Ю. З. Повстенко
 
Том 17 Влияние неравномерного нагрева на собственные колебания анизотропных цилиндрических оболочек Анотація   PDF
В. М. Флячок, Р. Н. Швец
 
244 - 324 з 2336 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>