Том 52, № 4

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

До­слід­жен­ня задачі з одно­рід­ни­ми локальними дво­точ­ко­вими умовами для однорідної системи рівнянь із частинними похідними PDF
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич 7-17
Нелокальна крайова задача для рівнянь із час­тин­ни­ми по­хід­ни­ми, сталі коефіцієнти якої ле­жать на гладких кривих PDF
І. Я. Савка 18-33
Параболічна крайова задача і задача оп­ти­маль­но­го керу­ван­ня PDF
І. Д. Пукальський 34-41
Деякі параболічні варі­а­ційні не­рів­нос­ті зі змін­ним степенем нелі­ній­ності: однозначна ро­зв’яз­ність і тео­ре­ми по­­рів­нян­ня PDF
О. М. Бугрій, Х. П. Глинянська 42-57
Вільні паратопологічні групи та вільні до­бут­ки па­ра­то­по­ло­гіч­них груп PDF
Н. М. Пирч 58-63
Перетворювальні матриці та породжені ни­ми діль­ни­ки PDF
В. П. Щедрик 64-72
Парні кругові області збіжності гіллястих ланцюгових дробів з не­рівнозначними змінними PDF
О. Є. Баран 73-80
Про оцінки спадання за часом розв’язків одного рівняння маг­ніт­ного поля в нелінійному необмеженому середовищі PDF
О. М. Боценюк 81-87
Апостеріорні оцінювачі похибок скінченно­еле­ментних апроксимацій для задачі про вимушені гармонічні коливан­ня п’єзоелектриків PDF
Ф. В. Чабан, Г. А. Шинкаренко 88-98
Експоненціальна стійкість еволюційних ди­фе­рен­ці­аль­них рів­нянь ти­пу Іто пер­шо­го і дру­го­го порядків PDF
М. Круль 99-107
Тео­ре­ти­ко-экс­пе­ри­мен­таль­ное ис­сле­до­ва­ние час­тот сво­бод­ных ко­ле­ба­ний круг­о­вых ци­линд­ри­чес­ких обо­ло­чек PDF
А. Я. Григоренко, С. В. Пузырев, А. П. Пригода, В. В. Хоришко 108-119
Метод R-функцій для до­слід­жен­ня па­ра­мет­рич­них кол­ивань ор­то­троп­них пластин складної форми PDF
Л. В. Курпа, О. С. Мазур 120-129
Параметрические коле­ба­ния ци­линд­ри­чес­ких обо­лочек в области ком­би­национных резонансов при гео­мет­ри­чески не­ли­ней­ном деформировании PDF
Р. Е. Кочуров, К. В. Аврамов 130-137
Свободные колебания пьезокерамических по­лых ци­линд­ров с ра­ди­альной поляризацией PDF
И. А. Лоза 138-144
Модифікований метод нульового поля в за­дачі роз­сі­ян­ня SH-хвиль частково відша­ро­ва­ним пружним включенням з кусково-гладким кон­туром PDF
В. В. Матус 145-149
Задачі стаціонарної тепло­про­від­ності і тер­мо­пруж­ності для тіла з тепло­про­ник­ним дисковим включенням (тріщиною) PDF
Г. С. Кіт, О. П. Сушко 150-159
Про взаємовплив близько роз­мі­ще­них кру­го­вих от­во­рів із жорст­ки­ми кон­ту­рами у сферичній оболонці PDF
В. П. Шевченко, С. В. Закора 160-165
Напружений стан і гра­нична рівновага неод­но­рідної за товщиною сфе­ричної оболонки з двома по­верх­не­ви­ми трі­щи­нами PDF
Т. М. Николишин, М. Й. Ростун 166-172
Неосесиметрична задача про напру­же­но-де­фор­мо­ва­ний стан пруж­ного пів­про­сто­ру з при­по­верх­не­вою кру­го­вою трі­щи­ною при дії спря­мо­ва­них уздовж неї зусиль PDF
В. Л. Богданов 173-190
Оцін­ка кон­цен­тра­ції на­пру­жень у пруж­ній мат­ри­ці біля довільно орієнтованих вклю­чень мен­шої жорст­кості PDF
В. Р. Скальський, Ю. С. Окрепкий, Ю. Я. Матвіїв 191-197
Термічний прогин смуги і пря­мо­кутної плас­тин­ки із за­леж­ни­ми від ко­ор­ди­на­ти коефіцієнтами тепловіддачі PDF
Б. С. Хапко, А. І. Чиж 198-206
Метод механічних квад­ратур для роз­в’я­зу­ван­ня інтегральних рів­нянь термопружності для плас­тинок з теп­ло­від­да­чею PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр 207-215
Решение задачи теп­ло­про­вод­нос­ти для ан­изо­т­роп­ных плас­тин при со­сре­доточен­ных температурных воз­дей­ствиях с ис­­пользованием полиномов Лежандра PDF
Н. С. Бондаренко, А. С. Гольцев 216-226
Идентификация структур арми­ро­ва­ния тон­ко­стен­ных ком­по­зит­ных конструкций на основе экспериментальных данных о ста­цио­нар­ном распределении температуры PDF
А. П. Янковский 227-235

Хроніка та інформація

До 60-річчя Володимира Олександровича Пелиха PDF
  236-237
Алфавітний покажчик за 2009 рік (том 52) PDF
  238-242


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.