Том 56, № 4

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Problem with integral conditions for differential-operator equation PDF
P. I. Kalenyuk, G. Kuduk, I. V. Kohut, Z. M. Nytrebych 7-14
Стійкість при обчисленні двовимірних неперервних дробів PDF
Х. Й. Кучмінська 15-23
Оцінки швидкості поточкової та рівномірної збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду PDF
Д. І. Боднар, М. М. Бубняк 24-32
Двовимірне узагальнення qd-алгоритму Рутисхаузера PDF
Р. І. Дмитришин 33-39
Задача з інтегральними умовами за часом для системи рівнянь динамічної теорії пружності PDF
А. М. Кузь, Б. Й. Пташник 40-53
Нелокальні параболічні крайові задачі з особливостями PDF
І. Д. Пукальський, І. М. Ісарюк 54-66
Найменше спільне праве кратне матриць з одним відмінним від одиниці інваріантним множником PDF
А. М. Романів, В. П. Щедрик 67-74
Тензорні добутки апроксимаційних просторів, асоційованих із регулярними еліптичними операторами PDF
М. І. Дмитришин 75-82
Синтез випромінюючих систем з плоским розкривом за заданою діаграмою напрямленості за потужністю. І. Знаходження множини точок біфуркації розв’язків PDF
П. О. Савенко 83-95
Комбінований алгоритм декомпозиції області та h-адаптації для розв’язування контактних задач теорії пружності PDF
І. І. Дияк, І. І. Прокопишин, Ю. О. Ящук 96-109
Застосування модифікованого методу граничних елементів до задач теорії пружності кусково-однорідних анізотропних середовищ PDF
М. В. Лавренюк 110-117
Взаємний вплив міжфазних тунельних тріщини і включення в кусково-однорідному анізотропному просторі PDF
О. Ф. Кривий 118-124
Задача термоупругости для ортотропной пластинки-полосы переменной толщины при учете поперечного сдвига PDF
Р. М. Киракосян, С. П. Степанян 125-130
К задаче цилиндрического изгиба транстропного слоя с полостью PDF
Г. В. Ержаков, В. А. Шалдырван 131-139
Розтяг товстостінної оболонки скінченної довжини з торцями, покритими діафрагмою PDF
Ю. Д. Ковальов, Ю. В. Шрамко 140-148
Напряженно-деформированное состояние трансверсально-изотропного полупространства с параболоидальным основанием с различными упругими характеристиками PDF
Ю. А. Щербакова 158-162
Осесиметрична контактна задача термопружності для тришарового пружного циліндра з жорстким нерівномірно нагрітим сердечником PDF
О. О. Бобильов (мол.), В. В. Лобода 149-157

Хроніка та інформація

Review on «Encyclopedia of Thermal Stresses» PDF
  163-170
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2013 рік (том 56) PDF
  171–174


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.