Том 55, № 1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Формула різниці для одного з фігурних наближень двовимірних неперервних дробів PDF
Т. М. Антонова, О. М. Сусь 7-18
Про максимальну похибку при апроксимації нераціональних функцій від резольвентних інтегральних операторів ланцюговими дробами PDF
І. Ю. Подільчук 19-28
Полугруппы эндоморфизмов некоторых бесконечных моноунарных алгебр PDF
И. В. Позднякова 29-38
Аnроксимація нелінійних диференціально-функціональних рівнянь PDF
С. А. Іліка, І. М. Черевко 39-48
Зведення тривимірної задачі теорії пружності для суцільного скінченного циліндра до розв'язання систем лінійних алrебричних рівнянь PDF
Ю. В. Токовий 49-60
Модель зростання і злиття двох колінеарних тріщин у в'язкопружному тілі PDF
А. О. Камінський, М. Ф. Селіванов, Ю. О. Чорноіван 61-71
Антиплоска деформація зосередженими чинниками обмежених тіл із тріщинами та жорсткими включеннями PDF
Я. М. Пастернак, К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим 72-83
Термопружний стан тіла з двома компланарними теплоактивними круrовими тріщинами PDF
О. П. Сушко 84-94
Пружно-пластична ортотропна оболонка з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації PDF
К. М. Довбня, В. В. Яртемик, М. М. Гордієнко 95-102
Математичне моделювання втомного руйнування пластин з тріщинами за блочного навантаження PDF
О. Є. Андрейків, М. Б. Кіт, С. В. Хиль 103-112
Нестаціонарна задача падіння пружної хвилі на податливе включення у формі еліптичного диска PDF
В. В. Михаськів, О. І. Калиняк, М. Д. Грилицький 113-121
Розв'язання зв'язаної задачі термопружності про поширення нестаціонарних хвиль в півпросторі PDF
О. Д. Шамровський, Г. В. Меркотан 122-129
Вивчення розмірних ефектів у тонких волокнах PDF
Т. С. Нагірний, З. В. Бойко 130-137
Моделирование неизотермическоrо течения с учетом зависимости пластических свойств от микроструктуры материала PDF
И. К. Сенченков, Н. Д. Оксенчук 138-144
О неустойчивости вращающеrося упруrопластического составного плоского круrового диска PDF
Д. М. Лила, А. А. Мартынюк 145-158
Трёхмерная модель rидроупруrой системы, ограниченной сферической оболочкой PDF
А. В. Шептилевский, В. М. Косенков, И. Т. Селезов 159-167
Наближений розв'язок оберненої задачі розсіювання для плоскої діелектричної структури з ідеально провідною основою PDF
З. Т. Назарчук, А. Т. Синявський 168-178
Стаціонарні процеси теплопровідності в тілах випадково неоднорідної структури PDF
О. Ю. Чернуха, П. Р. Пелех 179-187


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.