Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 62, № 4 Аналітично-числове визначення статичного термопружного стану плоских багатошарових термочутливих структур Анотація
Р. М. Кушнір, І. М. Махоркін, М. І. Махоркін
 
Том 24 Анализ оптимальных неоднородных распределений армирующего материала в конструкциях из композита Анотація   PDF
Н. В. Баничук, В. И. Герман, В. В. Кобелев
 
Том 12 Анализ переизлученного нестационарного сигнала от упругой сферы при воздействии ограниченного звукового пучка Анотація   PDF
Я. С. Подстригач, В. В. Пороховский, А. П. Поддубняк
 
Том 11 Анализ переизлученного сигнала от упругой сферы при воздействии направленной сферической волны Анотація   PDF
Я. С. Подстригач, А. П. Поддубняк, В. В. Пороховский
 
Том 17 Анализ уровня концентрационных напряжений и их влияние на процесс массопереноса при диффузионном насыщении Анотація   PDF
В. С. Еремеев, В. Н. Михайлов, Е. Б. Бойко
 
Том 21 Аналитические алгоритмы управлений движением упругого манипулятора Анотація   PDF
В. Е. Бербюк
 
Том 15 Аналитические свойства характеристических параметров обобщенной термоупруroсти Анотація   PDF
Р. И. Мокрик, Ю. А. Пырьев
 
Том 51, № 2 Аналитическое исследование особенностей напряжений в плоских нестационарных контактных задачах с подвижными границами Анотація   PDF
Д. В. Тарлаковский, Г. В. Федотенков
 
Том 46, № 4 Аналог класичної приєднаної матриці над тілом з інволюцією Анотація   PDF
І. І. Кирчей
 
Том 9 Аналог многоточечной задачи для нестрого гиперболического оператора с переменными по t коэффициентами Анотація   PDF
Б. О. Салыга
 
Том 18 Аналог многоточечной задачи для уравнений, корректных по И. Г. Петровскому Анотація
Б. О. Салыга
 
Том 50, № 3 Аналог теореми Пейдона – Уолла для багатовимірних неперервних дробів спеціальних типів Анотація   PDF
Х. Й. Кучмінська
 
Том 45, № 4 Аналог теореми Штерна–Штольца для двовимірних неперервних дробів Анотація
О. М. Сусь
 
Том 10 Аналогия плоской задачи термоупругости с изгибом пластины (обзор) Анотація
Н. М. Власов, В. С. Егоров, В. С. Колесов, И. И. Федик
 
Том 46, № 2 Анатолій Тихонович Василенко (12.12.1951 – 29.06.2003) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 58, № 3 Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934 – 24.06.2015) Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 23 Анотації статей тому 23 Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 55, № 1 Антиплоска деформація зосередженими чинниками обмежених тіл із тріщинами та жорсткими включеннями Анотація   PDF
Я. М. Пастернак, К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим
 
Том 54, № 4 Антиплоска динамічна задача для анізотропних тіл з порожнинами і тріщинами Анотація   PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр
 
Том 10 Антиплоская деформация слоя и клина с трещинами Анотація   PDF
И. П. Лысый
 
Том 59, № 4 Антиплоский зсув пружного тіла з еліптичними включеннями за неідеального контакту на границях розділу Анотація   PDF
Володимир Сергійович Чернобай, Володимир Іванович Кущ
 
Том 52, № 4 Апостеріорні оцінювачі похибок скінченно­еле­ментних апроксимацій для задачі про вимушені гармонічні коливан­ня п’єзоелектриків Анотація   PDF
Ф. В. Чабан, Г. А. Шинкаренко
 
Том 52, № 3 Аппарат и прило­же­ния обоб­щен­ного мето­да Фурье для транс­вер­саль­но-изо­троп­ных тел, огра­ни­чен­ных плос­костью и параболоидом вра­ще­ния Анотація   PDF
А. Г. Николаев, Ю. А. Щербакова
 
Том 46, № 3 Апроксимаційні простори між банаховим простором і векторами експоненціального типу Анотація   PDF
О. В. Лопушанський, М. І. Дмитришин
 
Том 50, № 1 Апроксимаційна формула у вигляді приєднаного неперервного дробу Анотація   PDF
С. М. Возна, Х. Й. Кучмінська
 
Том 54, № 3 Апроксимація неперервних функцій на просторах Фреше Анотація   PDF
М. А. Митрофанов, О. В. Равський
 
Том 45, № 1 Асимптотика високочастотних власних коливань у задачі із збуреною густиною Анотація
Н. О. Бабич
 
Том 44, № 2 Асимптотика власних значень і власних функцій сингулярного диференціального оператора на скінченному інтервалі Анотація
О. В. Махней
 
Том 48, № 2 Асимптотика дальнього поля переміщень і напружень від динамічного розкриття просторової тріщини Анотація   PDF
І. О. Бутрак
 
Том 47, № 3 Асимптотика канонічних добутків Анотація
Г. М. Зражевський, В. І. Острик
 
Том 44, № 2 Асимптотика перетворення Лапласа розподілу, який має правильно змінний хвіст з показником -1 Анотація
Я. І. Єлейко, Н. В. Бугрій
 
Том 11 Асимптотика решения задачи Коши для линейного обыкновенного дифференциального уравнения третьего порядка Анотація   PDF
М. П. Карпа
 
Том 50, № 1 Асимптотики полів напружень і переміщень у клинових системах при плоскому напруженому стані Анотація   PDF
Г. Т. Сулим, М. І. Махоркін
 
Том 47, № 4 Асимптотические представления неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка Анотація   PDF
В. М. Евтухов, А. А. Стехун
 
Том 60, № 1 Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений с правильно и быстро меняющимися нелинейностями Анотація   PDF
В. М. Евтухов, Н. П. Колун
 
Том 50, № 2 Асимптотический анализ решения задачи нестационарной теплопроводности слоистых анизотропных неоднородных пластин при граничных условиях второго рода на лицевых поверхностях Анотація   PDF
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский
 
Том 24 Асимптотический метод исследования магнитоупругих колебаний прямоугольных пластин Анотація   PDF
Г. Е. Багдасарян
 
Том 52, № 1 Асимптотическое решение задачи нестационарной теплопроводности слоистых анизотропных неоднородных оболочек Анотація   PDF
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский
 
Том 47, № 2 Асимптотичні властивості випадкових еволюцій, побудованих на основі розв’язків систем звичайних диференціальних рівнянь Анотація
Я. І. Єлейко, Ю. В. Жерновий
 
Том 47, № 4 Асимптотичні властивості розв’язків диференціального рівняння $\it{n}$-го порядку з імпульсною дією Анотація   PDF
В. А. Бородін, В. Г. Самойленко
 
Том 61, № 2 Асимптотичні зображення швидко змінних розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку з швидко та правильно змінними нелінійностями Анотація   PDF
О. О. Чепок
 
Том 55, № 4 Асимптотичні розвинення власних значень і власних функцій коливної системи з жорсткими легкими включеннями Анотація   PDF
В. М. Гут
 
Том 59, № 4 Асимптотичні розподіли напружень і переміщень в околі краю області контакту Анотація   PDF
В. І. Острик
 
Том 47, № 1 Асимптотична поведінка розв’язків другої початково-крайової задачі для одного напівлінійного параболічного рівняння Анотація   PDF
О. М. Боценюк
 
Том 48, № 3 Асимптотичне наближення розв’язків сингулярно збурених крайових задач конвективної гетеродифузії Анотація   PDF
А. Я. Бомба, І. М. Присяжнюк
 
Том 48, № 4 Асимптотично оптимальні вагові кубатурні формули для деяких класів функцій від багатьох змінних Анотація   PDF
Є. В. Дерець
 
Том 51, № 2 Багатовимірні узагальнення g-дробів Анотація   PDF
Д. І. Боднар, Х. Й. Кучмінська
 
Том 46, № 3 Багатовимірні узагальнення неперервних дробів Анотація   PDF
Д. І. Боднар
 
Том 45, № 4 Багатоточкова задача для лінійних систем рівнянь з частинними похідними Анотація
М. М. Симотюк
 
Том 54, № 1 Багатоточкова задача для параболічного рівняння зі змінними коефіцієнтами в циліндричній області Анотація   PDF
Б. Й. Пташник, І. Р. Тимків
 
Том 46, № 2 Багатоточкова задача для псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними Анотація   PDF
М. М. Симотюк
 
Том 17 Балансовые соотношения в деформируемых электропроводных средах с физическими поверхностями раздела Анотація   PDF
В. Н. Юзевич
 
Том 19 Бесконечная алгебраическая система с блочно-теплицевой матрицей и экспоненциальными множителями Анотація   PDF
В. А. Козицкий
 
Том 47, № 3 Бигармоническая задача для прямоугольника: история и современность Анотація
В. В. Мелешко
 
Том 51, № 3 Биомеханика зубочелюстной системы человека Анотація
Ю. И. Няшин, Е. Ю. Симановская, В. А. Лохов, В. М. Тверье
 
Том 58, № 1 Блочно-діагональна подібність і напівскалярна еквівалентність матриць Анотація   PDF
Б. З. Шаваровський
 
Том 60, № 1 Богдан Йосипович Пташник (28.09.1937–22.02.2017) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 59, № 1 Відновлення початкових даних у задачі для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом Анотація   PDF
Г. П. Лопушанська, О. М. М'яус
 
Том 46, № 2 Відновлення форми тіла за заданими діаграмами розсіювання Анотація   PDF
М. М. Войтович, О. В. Кусий
 
Том 44, № 1 Відображення Безу та зв'язок між методами Ерміта і Ляпунова в теорії стійкості многочленів Анотація
А. І. Балінський, Б. М. Подлевський
 
Том 52, № 1 Вільні однорідні простори та їхні підпростори Анотація   PDF
Н. М. Пирч
 
Том 52, № 4 Вільні паратопологічні групи та вільні до­бут­ки па­ра­то­по­ло­гіч­них груп Анотація   PDF
Н. М. Пирч
 
Том 49, № 2 Вагові класи коректності розв’язку змішаної задачі в необмеженій області для лінійної гіперболічної системи Анотація   PDF
П. Я. Пукач
 
Том 58, № 1 Вагові оцінки точності різницевих схем для задачі Штурма – Ліувілля Анотація   PDF
В. Л. Макаров, М. М. Гураль, М. В. Кутнів
 
Том 50, № 4 Варіаційні постановки задач взаємозв’язаної термопружності неоднорідних анізотропних оболонок Анотація   PDF
М. М. Николишин, У. В. Жидик
 
Том 48, № 4 Варіаційна модель нелінійної механіки інерційних пружних систем Анотація   PDF
П. І. Каленюк, О. Я. Мічуда
 
Том 57, № 2 Варіаційна теорема варіаційної задачі взаємозв'язаної механотермодифузії неоднорідних анізотропних оболонок з дисторсіями Анотація   PDF
В. М. Флячок
 
Том 57, № 3 Варіаційне формулювання задачі нестаціонарної термопружності тонких оболонок, податливих до зсувів і стиснення Анотація   PDF
П. П. Вагін, Р. Б. Малець, Г. А. Шинкаренко
 
Том 56, № 1 Варіаційний метод однорідних розв’язків в осесиметричних задачах теорії пружності для півбезмежного циліндра Анотація   PDF
В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі
 
Том 51, № 1 Варіаційний метод розв’язування бігармонічних задач для прямокутної області Анотація   PDF
В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі
 
Том 48, № 1 Варіаційний підхід до розв’язування двопараметричних задач на власні значення Анотація   PDF
Б. М. Подлевський
 
Том 47, № 3 Варіаційний підхід до розв’язування задачі на власні значення з нелінійним векторним спектральним параметром Анотація
П. О. Савенко, Л. П. Процах
 
Том 16 Вариант уточненных уравнений безмоментного напряженного состояния термоупругости трансверсально-изотропных плит Анотація   PDF
Б. Н. Полевой
 
Том 11 Вариационная форма уравнений термоупругости анизотропных оболочек с учетом термомеханического взаимодействия Анотація   PDF
В. М. Флячок, Р. Н. Швец
 
Том 17 Вариационная формулировка и законы сохранения для одного нелинейного уравнения параболического типа Анотація   PDF
М. Т. Солодяк, В. И. Третяк
 
Том 17 Вариационная характеристика собственных значений некоторых полиномиальных пучков дифференциальных операторов Анотація   PDF
А. И. Балинский, Б. М. Подлевский
 
Том 44, № 1 Вариационно-структурный метод в задачах ползучести Анотація
А. А. Золочевский, В. Л. Рвачев, С. Н. Склепус
 
Том 11 Вариационные модели электрогидродинамики в эйлеровом и эйлер-лагранжевом представлениях Анотація   PDF
Н. В. Салтанов
 
Том 14 Вариационные принципы и теорема взаимности в задачах динамики термоупругих анизотропных оболочек Анотація   PDF
Р. Н. Швец, В. М. Флячок
 
Том 16 Вариационный принцип для равноускоренного движения Анотація   PDF
Р. Я. Мацюк
 
Том 1 Вариационный принцип и некоторые общие теоремы нелокальной теории вязкоупругости Анотація   PDF
А. П. Дячина
 
163 - 243 з 2354 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>