Том 60, № 4

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Класичний фундаментальний роз­в’я­зок за­дачі Коші для ультрапараболічних рів­нянь ти­пу Кол­мо­горова з двома групами просторових змінних вирод­ження. ІI PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський 7-24
Матриця Ґріна модельної крайової задачі з векторною параболічною вагою PDF
Степан Дмитрович Івасишен, Наталія Іванівна Турчина 25-39
Нелокальна багатоточкова за часом задача зі cкісною похідною для параболічного рівняння з виродженням PDF
І. Д. Пукальський, Б. О. Яшан 40-51
Метод Ґаусса – Ньютона – Курчатова для роз­в’я­зу­ван­ня нелі­нійних задач про найменші квадрати PDF
С. М. Шахно 52-62
Чисельне розв’язування двоточкової крайової за­да­чі для систе­ми лінійних диференціальних рівнянь з не­лі­ній­ним двовимірним спект­ральним параметром PDF
П. О. Савенко 63-74
Современные методы численно-ана­ли­ти­ческого решения краевых задач для неканонических об­лас­тей PDF
П. Шакери Мобараке, В. Т. Гринченко, В. В. Попов, Б. Солтанниа, Г. М. Зражевский 75-89
Симетрія інверсії розв’язків основних крайових за­дач дво­вимір­ної теорії пружності для клина PDF
В. І. Острик 90-110
Термонапружений стан півпростору з віль­ною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за теп­ло­ізоляції в області, розміщеній у па­ралельній до межі пло­щині PDF
Г. С. Кіт, Р. М. Андрійчук 111-123
Моделювання та досліджен­ня теплового та напруженого станів в опро­мі­ню­ва­ній системі з шарів різної прозорості, розділених не­по­гли­на­ючим середовищем PDF
О. Р. Гачкевич, Р. Ф. Терлецький, М. Б. Брухаль 124-136
Умови поширення хвиль у напівнескінченній тришаровій гід­ро­динамічній системі з твердою кришкою PDF
О. В. Авраменко, В. В. Нарадовий, М. В. Луньова, І. Т. Селезов 137-151
Scattering of frequency-modu­lated sound pulse on circular cylindrical thin elastic shell with a slit PDF (English)
O. P. Piddubniak, N. G. Piddubniak 152-161
Аналіз ідентичних за формою рів­нянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних ко­ор­ди­натах PDF
М. В. Марчук, Р. І. Тучапський 162-177
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2017 рік (том 60) PDF
  178-180


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.