Том 61, № 4

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Властивості фундаментальних розв’язків, теореми про інтегральні зображення розв’язків і коректну розв’язність задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський 7-16
Нелокальна задача з багато­точ­ковими збу­реннями умов Діріхле для рівнянь із час­тин­ни­ми похідними парного по­рядку зі сталими коефіцієнтами PDF
Я. О. Баранецький, П. І. Каленюк 17-34
Одностороння крайова задача з ім­пульс­ними умо­вами для параболічних рівнянь з ви­род­жен­ням PDF
І. Д. Пукальський, Б. О. Яшан 35-48
Змішана задача для диференціального рівняння параболічного типу з мірами PDF
Олександр Володимирович Махней 49-55
Пружно-пластичний граничний стан неоднорідних оболонок обертання з внутрішніми тріщинами PDF
Р. М. Кушнір, М. М. Николишин, М. Й. Ростун 56-65
Незв’язана квазістатична задача термопружності для двошарового порожнистого термочутливого циліндра за умов конвективного теплообміну PDF
Г. Ю. Гарматій, Б. М. Калиняк, М. В. Кутнів 66-77
Термопружний стан контактуючих термочутливих півпростору та шару PDF
О. М. Вовк, Т. Я. Соляр 78-87
Розв’язок тривимірної задачі термопружності для необмеженого трансверсально-ізотропного тіла PDF
Ю. В. Токовий, Д. С. Бойко 88-99
Моделювання процесів гетеродифузії двома шляхами за каскадного розпаду домішкових частинок. ІІ. Кількісний аналіз PDF
Ю. І. Білущак, О. Ю. Чернуха 100-112
Моделювання електромагнітних, теплових і механічних процесів у магнітних середовищах за врахування моментних чинників PDF
О. Р. Гачкевич, Р. Ф. Терлецький, Р. О. Івасько 113-129
Динамическая неустойчивость пологих оболочек при их взаимодействии с трехмерным потенциальным течением газа PDF
К. В. Аврамов 130-143
Використання понять короткого і довгого розв’язків для розрахунку власних частот коливань циліндричних оболонок PDF
Я. Р. Дубик, І. П. Селіверстова, І. В. Ориняк 144-155
Нестаціонарні нелінійні задачі теплопровідності для півпростору PDF
Б. В. Процюк 156-167
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2018 рік (том 61) PDF
  168-170


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.