Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 57, № 2 Деякі аналітичні властивості функції Вейля замкненого оператора Анотація   PDF
О. Г. Сторож
 
Том 45, № 1 Деякі властивості гіллястих ланцюгових дробів з недодатними частинними чисельниками Анотація
Т. М. Антонова
 
Том 49, № 2 Деякі властивості розв’язків параболічних варіаційних нерівностей зі змінним степенем нелінійності Анотація   PDF
О. М. Бугрій, О. Т. Панат
 
Том 61, № 2 Деякі властивості узагальненого інтег­раль­ного опе­ратора Бесселя Анотація   PDF
Ю. С. Лінчук, С. С. Лінчук
 
Том 47, № 4 Деякі достатні умови збіжності та стійкості гіллястих ланцюгових дробів зі знакозмінними частинними чисельниками Анотація   PDF
Т. М. Антонова, В. Р. Гладун
 
Том 56, № 3 Деякі кругові області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду Анотація   PDF
О. Є. Баран
 
Том 57, № 2 Деякі множини відносної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами та змінною кількістю гілок розгалужень Анотація   PDF
Володимир Романович Гладун
 
Том 52, № 4 Деякі параболічні варі­а­ційні не­рів­нос­ті зі змін­ним степенем нелі­ній­ності: однозначна ро­зв’яз­ність і тео­ре­ми по­­рів­нян­ня Анотація   PDF
О. М. Бугрій, Х. П. Глинянська
 
Том 51, № 3 Деякі проблеми математичного моделювання в термомеханіці тіл різної прозорості за теплового опромінення Анотація
О. Р. Гачкевич, Р. Ф. Терлецький, М. Б. Брухаль
 
Том 44, № 1 Деякі спектральні властивості диференціально-граничних операторів парного порядку в просторі вектор-функцій Анотація
О. Г. Сторож, О. Б. Шувар
 
Том 48, № 4 Деякі типи фізичних полів у конусі з неоднорідністю у вигляді сферичного сегмента Анотація   PDF
О. Г. Ніколаєв, К. П. Барахов
 
Том 57, № 4 Джерела маси та моделювання приповерхневої неоднорідності у деформівних твердих тілах Анотація   PDF
Т. С. Нагірний, К. А. Червінка
 
Том 64, № 4 Динаміка гнучких елементів приводу під дією імпульсних збурень Анотація   PDF
A. I. Andrukhiv, N. M. Huzyk, B. I. Sokil, M. B. Sokil
 
Том 49, № 4 Динаміка промислового робота з пружно піддатливими приводними механізмами Анотація   PDF
Т. В. Завражина
 
Том 53, № 1 Динамічні напруження у складеному тілі з круговою тріщиною за ковзного контакту його компонент Анотація   PDF
В. В. Михаськів, В. З. Станкевич, Є. В. Глушков, Н. В. Глушкова
 
Том 45, № 4 Динамічні процеси в пружних системах з урахуванням нелінійного взаємовпливу різних форм руху Анотація
Я. Й. Бурак, П. І. Каленюк, О. Я. Мічуда
 
Том 52, № 1 Динамічна взаємодія пружного середовища з тонкостінним криволінійним п'єзоелектричним включенням при поздовжніх коливаннях композита Анотація   PDF
Р. В. Рабош
 
Том 50, № 1 Динамічна концентрація напружень в околі заглибленого тонкого прямолінійного включення низької жорсткості в умовах антиплоскої деформації Анотація   PDF
Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. В. Пороховський
 
Том 52, № 3 Динамічна крайова задача без по­чат­ко­вих умов для май­же лі­нійних параболічних рівнянь Анотація   PDF
Ю. Б. Дмитришин
 
Том 65, № 3-4 Динамічна реакція попередньо нагрітих прямокутних пластин і панелей на ударне навантаження Анотація
O. M. Horechko, N. O. Zavodovska
 
Том 45, № 1 Динамічна центрально-симетрична задача електромагнітотермопружності для електропровідної сфери Анотація
Р. С. Мусій
 
Том 53, № 3 Динамічний контакт сферичного включення з матрицею за падіння пружної хвилі Анотація   PDF
І. О. Бутрак, Т. І. Кільницька, О. М. Хай
 
Том 24 Динамика слоистых конструкций Анотація   PDF
Ю. Н. Новичков
 
Том 44, № 4 Динамическая задача кручения полого усеченного конуса Анотація
Н. Д. Вайсфельд
 
Том 6 Динамическая задача термоупругости для бесконечной пластинки Анотація   PDF
Ф. Б. Семерак, О. И. Борисенко
 
Том 22 Динамическая задача термоупругости для составного цилиндра Анотація
Е. Г. Иваник
 
Том 8 Динамическая задача термоупругости для составного цилиндра, подвергаемого периодическому тепловому воздействию Анотація   PDF
Ю. М. Коляно, Е. Г. Иванык
 
Том 61, № 4 Динамическая неустойчивость пологих оболочек при их взаимодействии с трехмерным потенциальным течением газа Анотація   PDF
К. В. Аврамов
 
Том 3 Динамические напряжения в трансверсально-изотропной пластинке с кольцом равных круговых отверстий Анотація   PDF
Р. Н. Швец, С. В. Грицай
 
Том 15 Динамические термонапряжения в полупространстве, вызываемые распределенными в сферическом включении периодическими источниками тепла Анотація   PDF
Б. С. Воробец
 
Том 49, № 1 Динамический вязкопластический изгиб армированных стержней переменного поперечного сечения Анотація   PDF
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский
 
Том 62, № 1 Динамический изгиб пластических полиметаллических плит с кусочно-гладкими эллиптическими контурами Анотація   PDF
Ю. В. Немировский
 
Том 46, № 2 Динамический изгиб слоистых пластических плит Анотація   PDF
Ю. В. Немировский
 
Том 58, № 2 Динамический расчет композитных стержней при термосиловом воздействии Анотація   PDF
Ю. В. Немировский, А. В. Мищенко, Р. Ф. Терлецкий
 
Том 48, № 1 Дисипативний розігрів в’язкопружних циліндра та шару, зумовлений усталеним рухом довільного навантаження по їхніх поверхнях Анотація   PDF
В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов, Ю. В. Ревенко
 
Том 49, № 1 Дискретні моделі операторів, які породжуються рівняннями Янґа – Міллса на 4-вимірному торі Анотація   PDF
В. Н. Сущ
 
Том 57, № 1 Дискретна математична модель задачі дифракції Е-поляризованої хвилі на щілинах в імпедансній площині Анотація   PDF
К. В. Несвіт
 
Том 54, № 4 Дискретний аналог рівнянь Богомольного Анотація   PDF
В. Н. Сущ
 
Том 7 Дискретно-континуальная модель температурных полей оребренных оболочек Анотація   PDF
Ю. А. Чернуха
 
Том 44, № 1 Дискретно-неперервні крайові задачі для квазідиференціальних рівнянь парного порядку Анотація
Р. М. Тацій, В. В. Мазуренко
 
Том 24 Дискретный аналог оператора Гамильтона Анотація   PDF
Р. В. Фильц
 
Том 48, № 1 Дислокаційне моделювання концентрації зварних залишкових напружень у тонкостінних елементах конструкцій Анотація   PDF
В. А. Осадчук, І. Б. Прокопович, Л. М. Сеньків, В. Ф. Чекурін
 
Том 22 Диссипативные возмущения с изменением области определения и J-нерастягивающие операторные матрицы Анотація   PDF
О. Г. Сторож
 
Том 44, № 1 Диференціальні інваріанти першого порядку розщеплюваних підгруп узагальненої групи Пуанкаре P(1,4) Анотація
В. М. Федорчук, В. І. Федорчук
 
Том 62, № 2 Диференціально-різницеві ітераційні методи декомпозиції області для задачі про контакт пружних тіл за наявності нелінійних вінклерівських поверхневих шарів Анотація   PDF
І. І. Прокопишин, С. М. Шахно
 
Том 46, № 3 Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для однорідної системи рівнянь із частинними похідними Анотація   PDF
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич
 
Том 45, № 2 Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для рівняння з частинними похідними Анотація
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич
 
Том 51, № 1 Диференціювання тензорних функцій стану тіла з урахуванням обертання Анотація   PDF
І. Б. Прокопович
 
Том 49, № 4 Дифракція SH-хвиль тонким прямолінійним тунельним включенням низької жорсткості в півпросторі Анотація   PDF
М. Д. Грилицький, Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. В. Пороховський
 
Том 56, № 2 Дифракція електричної хвилі на конусі, сформованому з ідеально магнітопровідної та електропровідної поверхонь Анотація   PDF
Д. Б. Куриляк
 
Том 45, № 3 Дифракція хвилі Релея на поверхневій тріщині у півпросторі Анотація
Г. С. Кіт, В. З. Станкевич
 
Том 59, № 2 Дифракція хвилі Релея на податливому включенні у пружному півпросторі Анотація   PDF
В. З. Станкевич, І. О. Бутрак, І. Я. Жбадинський
 
Том 5 Дифракция упругих волн изгиба на двух круговых шайбах, впаянных в трансверсально-изотропную пластинку Анотація   PDF
С. В. Грицай, Р. Н. Швец
 
Том 45, № 1 Дифузійні процеси у тривимірному стохастично-неоднорідному двофазному півпросторі з кульовими включеннями Анотація
О. Ю. Чернуха
 
Том 47, № 2 Дифузія домішки у випадково неоднорідному волокнистому шарі Анотація   PDF
О. Ю. Чернуха
 
Том 50, № 4 Дифференциальные инварианты расслоений кривых на плоскости Минковского Анотація   PDF
В. М. Кузаконь, И. С. Стрельцова
 
Том 2 Дифференциальные уравнения термодинамических процессов в собственных полупроводниках Анотація   PDF
Я. И. Бурак, Б. П. Галапац, Р. А. Пеленский
 
Том 1 Диффузионное насыщение полого цилиндра с двусторонним покрытием Анотація   PDF
Д. В. Иващук, В. И. Лах, П. Р. Шевчук
 
Том 52, № 4 До 60-річчя Володимира Олександровича Пелиха Анотація   PDF
Р. М. Кушнір, Б. Й. Пташник, Р. М. Пляцко
 
Том 50, № 1 До 60-річчя Петра Івановича Каленюка Анотація   PDF
Я. Й. Бурак, Р. М. Кушнір, З. М. Нитребич, Б. Й. Пташник
 
Том 57, № 4 До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Р. М. Кушніра Анотація   PDF
Г. С. Кіт, В. О. Пелих, В. С. Попович, Б. Й. Пташник
 
Том 50, № 4 До 70-річчя академіка НАН України В. Т. Грінченка Подробиці   PDF
Я. Й. Бурак, О. Р. Гачкевич, Г. С. Кіт, Р. М. Кушнір
 
Том 50, № 1 До 70-річчя Василя Кириловича Романка Анотація   PDF
П. І. Каленюк, Г. С. Кіт, С. П. Лавренюк, Б. Й. Пташник
 
Том 62, № 4 До 70-річчя Володимира Олександровича Пелиха Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 44, № 3 До 70-річчя М. Ю. Швайка Анотація
Редакційна Колегія
 
Том 53, № 1 До 70-річчя професора Василя Антоновича Осадчука Анотація   PDF
Р. М. Кушнір, М. М. Николишин, В. Ф. Чекурін, З. А. Стоцько
 
Том 61, № 2 До 70-річчя професора Г. Сулима Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 50, № 4 До 70-річчя професора С. Д. Івасишена Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 53, № 4 До 70-річчя професора Яна Кубіка Анотація   PDF
Р. М. Кушнір, Я. Й. Бурак, Ю. Вирвал, О. Р. Гачкевич
 
Том 47, № 3 До 70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Ф. Улітка Подробиці
Редакційна Колегія
 
Том 50, № 3 До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Й. Пташника Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, П. І. Каленюк, Р. М. Кушнір, В. О. Пелих, В. К. Романко
 
Том 47, № 4 До 75-річчя О. М. Кулика Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 49, № 1 До 75-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака Анотація   PDF
Г. С. Кіт, Р. М. Кушнір, Є. Я. Чапля, О. Р. Гачкевич
 
Том 50, № 4 До 80-річчя академіка НАН України Я. М. Григоренка Подробиці   PDF
Я. Й. Бурак, Г. С. Кіт, Р. М. Кушнір, Я. Г. Савула
 
Том 48, № 1 До 80-річчя від дня народження Ю. С. Постольника Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 53, № 2 До 80-річчя Ніни Опанасівни Вірченко Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, П. І. Каленюк, В. О. Пелих, Б. Й. Пташник
 
Том 54, № 1 До 80-річчя професора М. Ю. Швайка Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 49, № 4 До 80-річчя Степана Якимовича Яреми Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 54, № 1 До 85-річчя академіка НАН України В. В. Панасюка Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 63, № 1 До 90-річчя члена-кореспондента НАН України Г. С. Кіта Подробиці   PDF
Editorial Board
 
Том 48, № 1 До F-паравизначників і F-параперманентів трикутних матриць Анотація   PDF
Н. М. Дяків, Р. А. Заторський
 
487 - 567 з 2555 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>