Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 50, № 1 До 60-річчя Петра Івановича Каленюка Анотація   PDF
Я. Й. Бурак, Р. М. Кушнір, З. М. Нитребич, Б. Й. Пташник
 
Том 57, № 4 До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Р. М. Кушніра Анотація   PDF
Г. С. Кіт, В. О. Пелих, В. С. Попович, Б. Й. Пташник
 
Том 50, № 4 До 70-річчя академіка НАН України В. Т. Грінченка Подробиці   PDF
Я. Й. Бурак, О. Р. Гачкевич, Г. С. Кіт, Р. М. Кушнір
 
Том 50, № 1 До 70-річчя Василя Кириловича Романка Анотація   PDF
П. І. Каленюк, Г. С. Кіт, С. П. Лавренюк, Б. Й. Пташник
 
Том 62, № 4 До 70-річчя Володимира Олександровича Пелиха Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 44, № 3 До 70-річчя М. Ю. Швайка Анотація
Редакційна Колегія
 
Том 53, № 1 До 70-річчя професора Василя Антоновича Осадчука Анотація   PDF
Р. М. Кушнір, М. М. Николишин, В. Ф. Чекурін, З. А. Стоцько
 
Том 61, № 2 До 70-річчя професора Г. Сулима Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 50, № 4 До 70-річчя професора С. Д. Івасишена Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 53, № 4 До 70-річчя професора Яна Кубіка Анотація   PDF
Р. М. Кушнір, Я. Й. Бурак, Ю. Вирвал, О. Р. Гачкевич
 
Том 47, № 3 До 70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Ф. Улітка Подробиці
Редакційна Колегія
 
Том 50, № 3 До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Й. Пташника Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, П. І. Каленюк, Р. М. Кушнір, В. О. Пелих, В. К. Романко
 
Том 47, № 4 До 75-річчя О. М. Кулика Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 49, № 1 До 75-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака Анотація   PDF
Г. С. Кіт, Р. М. Кушнір, Є. Я. Чапля, О. Р. Гачкевич
 
Том 50, № 4 До 80-річчя академіка НАН України Я. М. Григоренка Подробиці   PDF
Я. Й. Бурак, Г. С. Кіт, Р. М. Кушнір, Я. Г. Савула
 
Том 48, № 1 До 80-річчя від дня народження Ю. С. Постольника Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 53, № 2 До 80-річчя Ніни Опанасівни Вірченко Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, П. І. Каленюк, В. О. Пелих, Б. Й. Пташник
 
Том 54, № 1 До 80-річчя професора М. Ю. Швайка Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 49, № 4 До 80-річчя Степана Якимовича Яреми Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 54, № 1 До 85-річчя академіка НАН України В. В. Панасюка Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 48, № 1 До F-паравизначників і F-параперманентів трикутних матриць Анотація   PDF
Н. М. Дяків, Р. А. Заторський
 
Том 54, № 3 До вибору крайових умов у задачах локально ґрадієнтного підходу в термомеханіці Анотація   PDF
Т. С. Нагірний, К. А. Червінка, З. В. Бойко
 
Том 47, № 2 До вивчення віброеволюційних явищ в нелінійній механіці спряжених полів Анотація   PDF
В. Ф. Кондрат
 
Том 47, № 3 До оцінки точності розв’язків частотних рівнянь у задачах динаміки пружних систем з кусково-змінними характеристиками Анотація
Л. М. Зорій, Р. М. Кушнір, М. І. Сорокатий
 
Том 51, № 2 До питання про визначення концентрації напружень у розтягнутій пластині з двома отворами Анотація   PDF
В. В. Панасюк, М. П. Саврук
 
Том 45, № 3 До питання стискуючої напівгрупи на декартовому добутку абстрактних вінерівських просторів Анотація
О. С. Гаврилів, Б. С. Остапович, Я. М. Чабанюк
 
Том 55, № 3 До розв’язання в уточненій постановці задач статики тороїдальних оболонок з жорстко закріпленими торцями Анотація   PDF
Я. М. Григоренко, Ю. О. Авраменко
 
Том 54, № 3 До теорії неоднорідних анізотропних оболонок з власними напруженнями Анотація   PDF
Р. М. Кушнір, М. М. Николишин, У. В. Жидик, В. М. Флячок
 
Том 46, № 1 До теорії пластичності, зaснованої на концепції ковзання Анотація   PDF
М. Ю. Швайко
 
Том 45, № 1 До формулювання рівнянь електродинаміки повільно рухомих пористих насичених тіл Анотація
В. Ф. Кондрат
 
Том 47, № 2 До чисельного розв’язування варіаційних задач локально ґрадієнтної механіки з використанням апроксимацій рухомих найменших квадратів Анотація   PDF
Б. Л. Боженко, Т. С. Нагірний
 
Том 52, № 4 До­слід­жен­ня задачі з одно­рід­ни­ми локальними дво­точ­ко­вими умовами для однорідної системи рівнянь із частинними похідними Анотація   PDF
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич
 
Том 50, № 3 Дослідження В. Я. Скоробогатька в теорії диференціальних рівнянь і багатоточковій геометрії та їх подальший розвиток Анотація   PDF
В. О. Пелих, Б. Й. Пташник
 
Том 61, № 1 Дослідження вільних коливань і стійкості функціонально-ґрадієнтних тришарових пластин за допомогою теорії R-функцій і варіаційних методів Анотація   PDF
Л. В. Курпа, Т. В. Шматко
 
Том 49, № 4 Дослідження вільних коливань багатошарових пластин за допомогою теорії R-функцій Анотація   PDF
Л. В. Курпа, Г. М. Тимченко
 
Том 49, № 3 Дослідження вільних коливань прямокутних ортотропних пластин лінійно змінної товщини Анотація   PDF
О. Я. Григоренко, Т. Л. Єфімова, С. В. Пузирьов
 
Том 56, № 1 Дослідження впливу пластичності матеріалів на міцність композитного з’єднання Анотація   PDF
М. В. Дудик, Ю. В. Діхтяренко
 
Том 53, № 2 Дослідження впливу типу дефекту та умов його взаємодії з матрицею на розсіяне ним хвильове поле за антиплоскої деформації Анотація   PDF
О. В. Литвин, В. Г. Попов
 
Том 60, № 2 Дослідження галуження розв'язків задач синтезу випромінюючих систем з плоским розкривом за заданою амплітудною діаграмою напрямленості Анотація   PDF
П. О. Савенко, М. Д. Ткач
 
Том 50, № 1 Дослідження гармонічних коливань сферичної оболонки з фізично нелінійного п’єзоелектричного матеріалу Анотація   PDF
В. Г. Карнаухов, Я. В. Ткаченко, В. Ф. Зражевська
 
Том 61, № 2 Дослідження динамічного напру­же­ного стану мік­ропористих середовищ у рамках псевдокон­ти­ну­уму Коссера Анотація   PDF
В. І. Шваб'юк, О. А. Мікуліч
 
Том 47, № 1 Дослідження ехо-сигналів SH-хвиль від тонкостінних пружних жорстко підкріплених включень Анотація   PDF
Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. В. Пороховський
 
Том 57, № 2 Дослідження згинних коливань у стержнях Фойгта–Кельвіна з урахуванням нелінійних сил опору Анотація   PDF
П. Я. Пукач
 
Том 61, № 3 Дослідження згину анізотропних пластин із включеннями на основі сингулярних інтегральних рівнянь Анотація   PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр, Я. Кемпа
 
Том 57, № 4 Дослідження зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини у пружному тілі при зсуві в рамках комплексної моделі Анотація   PDF
А. О. Камінський, М. В. Дудик, Л. А. Кіпніс
 
Том 51, № 4 Дослідження зони передруйнування у кінці тріщини нормального відриву, що виходить на негладку межу розділу пружних середовищ Анотація
А. О. Камінський, Л. А. Кіпніс, М. В. Дудик, Ю. В. Діхтяренко
 
Том 50, № 2 Дослідження концентрації напружень в околі включення у вигляді скінченної циліндричної оболонки під дією хвилі кручення Анотація   PDF
В. Г. Попов
 
Том 52, № 2 Дослідження міцності пруж­но-плас­тич­ної ор­то­тропної оболонки до­віль­ної кривини з по­верх­не­вою тріщиною Анотація   PDF
К. М. Довбня, М. М. Гордієнко
 
Том 62, № 1 Дослідження методами декомпозиції області контакту пружних тіл, одне з яких має тонке покриття, з’єднане з тілом через нелінійний вінклерівський шар Анотація
І. І. Прокопишин, А. О. Стягар
 
Том 48, № 2 Дослідження напруженого стану в ізотропних оболонках довільної кривини з поверхневими тріщинами Анотація   PDF
К. М. Довбня, М. О. Чернишенко
 
Том 54, № 3 Дослідження напруженого стану гнучких кільцевих пластин змінної товщини за двома напрямками Анотація   PDF
М. В. Нарольський
 
Том 56, № 3 Дослідження напруженого стану некругових порожнистих циліндрів складної форми різної кривини Анотація   PDF
Я. М. Григоренко, Л. С. Рожок
 
Том 54, № 4 Дослідження напруженого стану ортотропної оболонки довільної кривини з внутрішньою тріщиною Анотація   PDF
К. М. Довбня, Н. А. Шевцова
 
Том 54, № 1 Дослідження напружено-деформованого стану ортотропних оболонок під дією динамічних імпульсних навантажень Анотація   PDF
О. С. Вєтров, В. П. Шевченко
 
Том 44, № 2 Дослідження особливостей термопружного контакту двох тіл з урахуванням нелінійної залежності термічного опору від навантажень Анотація
Ю. О. Пир'єв
 
Том 59, № 2 Дослідження повзучості та пошкоджуваності порожнистого циліндра на основі просторової та уточненої оболонкової моделей Анотація   PDF
О. З. Галішин, О. О. Золочевський, С. М. Склепус
 
Том 44, № 1 Дослідження поширення хвильових пучків у пружному середовищі за допомогою розкладу в ряди за гауссовими функціями Анотація
В. О. Міщенко
 
Том 58, № 3 Дослідження процесів акустичної взаємодії оболонок з рідиною Анотація   PDF
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, Ф. Я. Козій, В. М. Харченко
 
Том 50, № 2 Дослідження процесів нелінійної теплопровідності у товстостінних складених тілах Анотація   PDF
Д. М. Неспляк, І. С. Муха
 
Том 47, № 1 Дослідження процесу просторового розподілу фаз при швидкому охолодженні сталевих тіл Анотація   PDF
С. Ф. Будз, В. І. Асташкін, Б. Д. Дробенко
 
Том 44, № 1 Дослідження різних типів біфуркації у системах типу реакція–дифузія Анотація
В. В. Гафійчук, Б. Й. Дацко, З. І. Васюник
 
Том 55, № 2 Дослідження розмірів пластичних зон на кінцях тріщини в ортотропній оболонці з урахуванням зміцнення матеріалу Анотація   PDF
К. М. Довбня, І. В. Дмитрієва, Н. Д. Єрьоміна
 
Том 48, № 3 Дослідження руйнування ортотропної півплощини з підкріпленням Анотація   PDF
М. М. Кундрат
 
Том 53, № 4 Дослідження стійкої рівноваги тонких оболонок, податливих на зсув і стиснення Анотація   PDF
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, І. Я. Шот
 
Том 54, № 4 Дослідження статичного термопружного стану термочутливого порожнистого циліндра за конвективно-променевого теплообміну з довкіллям Анотація   PDF
В. С. Попович, О. М. Вовк, Г. Ю. Гарматій
 
Том 45, № 3 Дослідження термонапруженого стану гнучких зсувних оболонок у квазістатичному наближенні Анотація
П. П. Вагін, Р. Б. Малець, Г. А. Шинкаренко
 
Том 52, № 2 Дослідження частот власних коливань транс­вер­саль­но-ізотропної ци­ліндричної панелі з кру­говим отвором Анотація   PDF
Т. В. Шопа
 
Том 56, № 1 Дослідження явища занурення на діаграмі інтенсивність напружень – інтенсивність деформацій при складному навантаженні пружнопластичних матеріалів Анотація   PDF
А. Ю. Швайко, М. Ю. Швайко
 
Том 58, № 4 Достатні умови еквівалентної збіжності послідовностей різних наближень двовимірних неперервних дробів Анотація   PDF
Т. М. Антонова, О. М. Сусь
 
Том 45, № 1 Достатні умови стійкості гіллястих ланцюгових дробів з додатними елементами Анотація
Д. І. Боднар, В. Р. Гладун
 
Том 45, № 3 Достатні умови технічної стійкості вимушених динамічних станів у системах зі змінною структурою Анотація
К. С. Матвійчук
 
Том 19 Достаточные признаки сходимости ветвящихся цепных дробей Анотація   PDF
Н. А. Недашковский
 
Том 2 Достаточный признак сходимости ветвящейся цепной дроби с положительными членами Анотація   PDF
Д. И. Боднар, И. Я. Олексив
 
Том 53, № 2 Дуальний метод граничних елементів для задач теорії тонких включень Анотація   PDF
Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим
 
Том 58, № 1 Дугова тріщина в однорідному електрострикційному матеріалі Анотація   PDF
А. Ю. Годес, В. В. Лобода
 
Том 8 Единственность решения задачи о взаимодействии упругой оболочки с акустическими средами Анотація   PDF
В. Г. Костенко
 
Том 49, № 4 Еквівалентна рекурентна формула для узагальненого квазідиференціального рівняння 4-го порядку Анотація   PDF
Р. М. Тацій, О. О. Власій
 
Том 52, № 4 Експоненціальна стійкість еволюційних ди­фе­рен­ці­аль­них рів­нянь ти­пу Іто пер­шо­го і дру­го­го порядків Анотація   PDF
М. Круль
 
Том 62, № 1 Екстремальність геодезичних і критерії визначення універсальних багатоточкових інваріантів Анотація
Д. О. Дзякович
 
Том 49, № 2 Еліптична варіаційна нерівність в необмежених областях Анотація   PDF
І. М. Медвідь
 
Том 50, № 1 Електро-осмотичні течії в’язкої рідини в прямокутній порожнині Анотація   PDF
В. В. Мелешко, О. А. Гуржій, Е. М. Безим'янна
 
487 - 567 з 2354 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>