Том 45, № 3

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст
  1-6

Статті

Про спільні унітальні дільники многочленних матриць із заданою канонічною діагональною формою
Н. С. Джалюк, В. М. Петричкович 7-13
Про структуру деяких класів дільників матриць над областю головних ідеалів
В. М. Прокіп 14-21
Про класифікацію з точністю до подібності одного класу пар матриць шостого порядку
Б. З. Шаваровський 22-31
Неасоційовані матриці з Φ-скелетом
В. П. Щедрик 32-44
Про один метод визначення кількості кратних коренів алгебричних поліномів
Б. М. Подлевський 45-50
До питання стискуючої напівгрупи на декартовому добутку абстрактних вінерівських просторів
О. С. Гаврилів, Б. С. Остапович, Я. М. Чабанюк 51-53
Про один диференціально-різницевий аналог змішаної задачі для хвильового рівняння
В. Н. Сущ 54-61
Математичне макромоделювання нелінійних систем інтегро-диференціальними та відповідними дискретними рівняннями
П. В. Тимощук, Р. Р. Столярчук 62-68
Нелінійні обернення крайових задач на конформні відображення з потенціалом керування
А. Я. Бомба, С. С. Каштан 69-76
Про умови коректності одного класу крайових задач масопереносу домішкової речовини двома шляхами
Я. Й. Бурак, О. Ю. Чернуха, Г. І. Мороз 77-84
Гетерогенна чисельна схема методу декомпозиції області для дослідження задач пластичності
Я. Г. Савула, І. І. Дияк, О. І. Дудаш 85-90
Побудова розв’язку задачі механодифузії про двокомпонентне дифузійне насичення і напружений стан шаруватого циліндра
О. І. Яцків, Р. М. Швець 91-102
Напружений стан неоднорідних ортотропних оболонок обертання при дії неосесиметричного відцентрового навантаження
А. Т. Василенко, Г. К. Судавцова 103-107
Дослідження термонапруженого стану гнучких зсувних оболонок у квазістатичному наближенні
П. П. Вагін, Р. Б. Малець, Г. А. Шинкаренко 108-117
Дифракція хвилі Релея на поверхневій тріщині у півпросторі
Г. С. Кіт, В. З. Станкевич 118-123
Вплив пружної піддатливості ланок маніпулятора на точність його позиціювання. І. Математичні моделі динаміки
Т. В. Завражина 124-133
Достатні умови технічної стійкості вимушених динамічних станів у системах зі змінною структурою
К. С. Матвійчук 134-147
Оптимізація форми шарнірно опертих пружних стержнів у задачах їх стійкості за двома мірами
П. П. Доманський, О. І. Сорока 148-154
Моделювання термомеханічної поведінки багатокомпонентних деформівних твердих тіл низької електропровідності при дії електромагнітного випромінювання. II. Статистичний опис дії чинників дії електромагнітного поля на багатокомпонентні тіла
Р. Ф. Терлецький 155-168
Осереднене магнітне поле та механічні напруження при магнітопружних коливаннях електропровідного шару
В. Ф. Кондрат 169-


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.