Том 45, № 2

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст
  1-6

Статті

Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для рівняння з частинними похідними
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич 7-15
Двоточкова задача для системи диференціальних рівнянь із частинними похідними другого порядку за часом
М. Б. Воробець 16-21
Про одну обернену задачу для двовимірного рівняння параболічного типу
Р. В. Сагайдак 22-30
Застосування одного агрегаційно-ітеративного методу до крайових задач
Б. А. Шувар, Л. П. Костишин 31-36
Застосування методу колокації до розв’язування рівнянь дифузійного типу з нелокальними граничними умовами
Ю. З. Повстенко, С. Б. Деркач 37-41
Задача Діріхле для сингулярних еліптичних рівнянь
І. Д. Пукальський 42-48
Нелінійні обернення крайових задач на квазіконформні відображення при моделюванні впливу градієнтів напору на процес фільтрації
А. Я. Бомба, С. С. Каштан 49-57
Обобщенные расслоенные пространства
В. М. Кузаконь 58-63
Галуження розв’язків нелінійних рівнянь у модифікованій фазовій проблемі
О. О. Булацик, М. М. Войтович, О. М. Гісь 64-74
Математична модель акустичної взаємодії оболонки з рідиною. І. Формулювання і розв’язуваність варіаційних задач
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, Г. А. Шинкаренко 75-80
Моделювання термомеханічної поведінки багатокомпонентних деформівних тіл низької електропровідності при дії електромагнітного випромінювання. I. Балансові співвідношення механіки та другий закон термодинаміки.
Р. Ф. Терлецький 81-91
Контактна взаємодія двох пружних конусів
В. І. Острик, А. Ф. Улітко 92-97
Напряженное состояние анизотропного слоистого цилиндра при эксцентричной оси вращения
А. Т. Василенко, Н. И. Клименко 98-102
Міжфазні тріщини з зонами контакту в полі зосереджених сил і моментів
І. В. Харун, В. В. Лобода 103-113
Теплопроводность конструкций из термочувствительных материалов с системой трубок, заполненных движущимся вязким теплоносителем
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский 114-123
Плоска змішана квазістаціонарна задача теплопровідності для півпростору
О. О. Євтушенко, В. М. Семерак 124-129
Макромоделювання детекторів модульованих сигналів на основі методів аналітичного сигналу та енергетичних операторів
П. В. Тимощук 130-


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.