Том 44, № 4

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
 

Статті

Один критерій скінченності λ-типу субгармонічних на площині функцій
Я. В. Васильків 7-11
Неперервні дроби, K-многочлени та параперманенти
Р. А. Заторський 12-21
Про дільники многочленних матриць над факторіальною областю
В. М. Прокіп 22-26
Однозначна розв'язність і властивість локалізації розв'язків задачі Коші для одного класу вироджених рівнянь з узагальненими початковими даними
О. Г. Возняк, С. Д. Івасишен 27-39
Крайова задача для систем слабконелінійних гіперболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами
Н. І. Білусяк, Б. Й. Пташник 40-46
Краевые задачи для областей с граничными условиями на внутренней дуге кривой
В. Л. Рвачев, Е. О. Михаль 47-51
Про диференціальні рівняння другого порядку в просторі M(1,4)×R(u) з нетривіальними групами симетрії
В. І. Федорчук 52-56
Узагальнені розв'язки Фур'є крайових задач теорії оболонок
Я. Й. Бурак, Ю. К. Рудавський, М. А. Сухорольський 57-62
Елементарні розв'язки плоскої задачі пружності для прямокутної області
В. М. Вігак 63-69
Задача про визначення напружень у пружному просторі з двома клиноподібними розрізами, розміщеними в одній площині
А. Ф. Улітко, А. В. Ловейкін 70-76
Ключові рівняння для складеної циліндричної оболонки з власними напруженнями та дефектами структури
Р. М. Кушнір 77-84
Thermal stress problem in a transversally isotropic body with a circular crack system
B. Rogowski 85-92
Термопружність ортотропних шаруватих циліндричних оболонок
Р. М. Щвець, В. М. Флячок 93-102
Статичні та квазістатичні осесиметричні задачі термопружності для шаруватих тіл з плоскопаралельними границями
Б. В. Процюк 103-112
Термомеханічна зв'язана теорія гармонічних коливань шаруватих оболонок з фізично нелінійними непружними пасивними шарами й розподіленими п'єзоелектричними включеннями для контролю коливань
В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов, Я. О. Жук, Т. В. Карнаухова 113-122
Концентрація динамічних напружень поблизу отвору довільної форми в півплощині
Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. В. Пороховський 123-128
Задача поширення пружного збурення у деформованому континуумі
В. Ф. Чекурін, О. З. Кравчишин 129-134
Динамическая задача кручения полого усеченного конуса
Н. Д. Вайсфельд 135-139
Методика чисельного дослідження електромагнітних і температурних полів при індукційному нагріві електропровідних циліндричних тіл
О. Р. Гачкевич, Б. Д. Дробенко 140-148
Ітераційний метод оптимізації цільової функції багатьох змінних
В. І. Копилець 149-


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.