Том 51, № 4

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст
  1-6

Статті

Задача з нелокальною двоточковою умовою за часом для однорідного рівняння із частинними похідними нескінченного порядку за просторовими змінними
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич 17-26
Обернена задача для параболічного рівняння зі слабким виродженням в області з вільною межею
М. І. Іванчов, Н. М. Гринців 27-36
Коефіцієнтна обернена задача для параболічного рівняння в області з вільною межею
Г. А. Снітко 37-47
Нелокальна двоточкова задача для рівнянь із частинними похідними та лінійно залежними коефіцієнтами
В. С. Ільків, І. Я. Савка 48-58
Узагальнені триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку
Л. Б. Гнатів, М. В. Кутнів, А. І. Чухрай 59-69
Проекционно-итерационный вариант метода поточечной релаксации
Э. Л. Гарт 70-79
Про найкраще середньоквадратичне наближення дійсної невід'ємної фінітної неперервної функції від двох змінних модулем подвійного інтеграла Фур'є. II
П. О. Савенко, Л. П. Процах, М. Д. Ткач 80-85
Про один підхід до знаходження кривих власних значень лінійних двопараметричних спектральних задач
Б. М. Подлевський, В. В. Хлобистов 86-93
Теорема коенового типу для адекватності та кільця елементарних дільників
Б. В. Забавський, М. Я. Комарницький 94-98
Про повну інтегровність та лінеаризацію нелінійного рівняння типу Бюргерса — Кортевега-де Фріза
М. М. Притула, А. К. Прикарпатський, М. І. Вовк 99-102
Метод R-функций в краевых задачах магнитной гидродинамики с малым параметром при старших производных
К. В. Максименко-Шейко 103-110
Дослідження зони передруйнування у кінці тріщини нормального відриву, що виходить на негладку межу розділу пружних середовищ
А. О. Камінський, Л. А. Кіпніс, М. В. Дудик, Ю. В. Діхтяренко 111-119
Задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з тепловиділенням на круговій області (тріщині)
Г. С. Кіт 120-128
Математичне моделювання та оптимізація термопружних систем на основі поєднання енергетичного та термодинамічного підходів
Я. Й. Бурак, Г. І. Мороз, З. В. Бойко 129-135
Застосування методу граничних елементів до аналізу антиплоскої деформації анізотропних тіл із тонкостінними структурами
Г. Т. Сулим, Я. М. Пастернак 136-144
Вплив температури дисипативного розігріву на демпфування вимушених резонансних коливань шарнірно опертої в'язкопружної циліндричної панелі за допомогою п'єзоелектричних актуаторів
В. І. Козлов, Т. В. Карнаухова, М. В. Пересунько 145-151
Напружений стан кругового порожнистого пористого насиченого рідиною циліндра, що обертається навколо своєї осі зі сталою кутовою швидкістю
О. П. Піддубняк 152-162
Упругие волноводы: история и современность. II
В. В. Мелешко, А. А. Бондаренко, А. Н. Трофимчук, Р. З. Абасов 163-180
Deformation of composites with arbitrarily oriented orthotropic fibers under matrix microdamages
L. V. Nazarenko 181-192
Комбинированное применение метода термопластичности и метода функции усадки для изучения процесса тепловой правки судостроительных панелей
О. В. Махненко 193-201
Определение вязкоупругого состояния анизотропной пластинки с жесткими включениями
С. А. Калоеров, М. А. Коломиец 202-211
Вплив конвективного охолодження зовнішньої поверхні плоскопаралельного шару на розподіл температури у трибосистемі шар–основа
О. О. Євтушенко, М. Куцєй 212-220
Нестаціонарні неосесиметричні температурні поля багатошарових ортотропних циліндрів
Б. В. Процюк, В. М. Синюта 221-228


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.