Том 15 (2017)

Зміст

Титульна сторінка PDF
Редакційна Колегія
Зміст PDF
Редакційна Колегія 1-6
Locally nilpotent Lie algebras of derivations of integral domains PDF (English)
A. P. Petravchuk, O. M. Shevchyk, K. Ya. Sysak 7-15
2-добрі абелеві і дуо-кільця з умовами стабільного рангу PDF
А. М. Білоус, А. І. Гаталевич 16-20
Комбінаторні властивості p-частково впорядкованих множин ширини 2 PDF (English)
V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina 21-23
Об одном свойстве модулярных представлений диэдральных 2-групп PDF
И. В. Литвинчук 24-28
Найменше спільне кратне матриць одного класу матриць над комутативною областю головних ідеалів PDF
А. М. Романів 29-34
Многочлени, споріднені з многочленами Чебишова PDF
М. А. Сухорольський, В. В. Достойна, О. В. Веселовська 35-41
Універсальні багатоточкові інваріанти та геометрія просторів сталої кривини PDF
Дмитро Олександрович Дзякович 42-49
Задача стаціонарної теплопровідності для біматеріалу за теплоізоляції у паралельній до міжфазної поверхні круговій області PDF
Р. М. Андрійчук 50-54
Математична модель взаємодії поздовжньої пружної хвилі із плоским неоднорідно деформованим шаром PDF
О. З. Кравчишин, В. Ф. Чекурін 55-62
Комбінований згин з розтягом ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах з урахуванням контакту її берегів та лінійного зміцнення матеріалу PDF
С. О. Альфавіцька, М. М. Николишин, В. К. Опанасович, М. С. Слободян 63-70
Термопружний стан кусково-неоднорідної термочутливої трансверсально-ізотропної кулі PDF
Б. В. Процюк 71-80
Пружно-пластичне деформування елементів будівельних конструкцій під час пожежі PDF
О. О. Бурик, Б. Д. Дробенко 81-88
Метод прямого вирізування у плоских задачах теорії пружності PDF
К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим 89-96
Взаємодія SH-хвиль з тонким п'єзоелектричним неконтрастним включенням у пружному півпросторі PDF
Ю. І. Максимів, Р. В. Рабош, Я. І. Кунець, В. В. Пороховський 97-101
Осесиметричні термонапруження у радіально-неоднорідному циліндрі за кусково-змінної температури на бічній поверхні PDF
Ю. В. Токовий, А. І. Чиж 102-108
Визначення напружень у багатозв’язній анізотропній півплощині на основі модифікованих інтегральних рівнянь PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр 109-117
Застосування сплайнів п’ятого степеня для розв’язання задачі про згин багатокутної пластини із вхідними кутами PDF
О. М. Литвин, І. С. Томанова 118-123
Використання числового обернення перетворення Лапласа в задачах теплопровідності контактуючих термочутливих тіл PDF
О. М. Вовк 124-131
Визначення неусталеного теплового стану термочутливої двошарової пластини за складного теплообміну PDF
Г. Ю. Гарматій 132-138
Двовимірна задача термопружності для півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за тепловиділення у паралельній до неї стрічковій області PDF
Н. М. Івасько 139-146
Вплив ідеального газу у міжконтактних просвітах на взаємодію пружного тіла та текстурованої квазіеліптичними виїмками жорсткої основи PDF
О. П. Козачок 147-154
Упругопластическая неустойчивость вращающегося диска: “неосредненное” обобщенное плоское напряженное состояние PDF
Д. М. Лила 155-163
Метод нульового поля в задачах дифракції пружних хвиль на волокнах з тонкими міжфазними неоднорідностями PDF
В. В. Матус 164-170
Термонапружений стан півпростору з багатошаровим покривом за променево-конвективного теплообміну PDF
В. А. Шевчук, О. П. Гаврись 171-179
Вільні геометрично нелінійні коливання видовжених гофрованих циліндричних панелей PDF
Т. В. Горячко, О. Ф. Лесик, М. В. Марчук, В. С. Пакош 180-184
Моделювання та визначення напруженого стану стиків ракетних конструкцій із композиційних матеріалів PDF
В. М. Харченко 185-190


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.