Метод прямого вирізування у плоских задачах теорії пружності

К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим

Анотація


Розроблений раніше метод прямого вирізування поширено на клас плоских задач теорії пружності для тіл з тріщинами. Основа методу – моделювання вихідної задачі для тіла з тонкими неоднорідностями за допомогою задачі пружної рівноваги тіла простішої геометричної форми зі збільшеною кількістю тонких дефектів, які формують межі тіла. На прикладах вивчення задач пружної рівноваги півплощини, смуги та клина з тріщиною за дії симетричного навантаження проаналізовано достовірність, точність і ефективність запропонованого підходу.

 

Васільєв К. В., Сулим Г. Т. Метод прямого вирізування у плоских задачах теорії пружності // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2017. – Вип. 15. – С. 89–96.

 


Посилання


Васільєв К. В., Пастернак Я. М., Сулим Г. Т. Антиплоска деформація квадратного в плані тіла з внутрішньою тонкою неоднорідністю // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2010. – 73. – С. 165–176.

Васільєв К. В., Сулим Г. Т. Застосування методу прямого вирізування до розв’язування задачі поздовжнього зсуву клина з тонкими неоднорідностями довільної орієнтації // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – 53, № 3. – С. 117–126.

- Те саме: Vasil’ev K. V., Sulym H. T. Application of the method of direct cutting-out to the solution of the problem of longitudinal shear of a wedge with thin heterogeneities of arbitrary orientation // J. Math. Sci. – 2012. – 180, № 2. – P. 122–134.

Васільєв К. В., Сулим Г. Т. Прямий метод вирізування для моделювання напружено-деформованого стану ізотропних шаруватих середовищ з тонкими неоднорідностями за антиплоского деформування // Машинознавство. – 2006. – № 11–12. – С. 10–17.

Панасюк В. В., Саврук М. П., Дацышин А. П. Распределение напряжений около трещин в пластинах и оболочках – К.: Наук. думка, 1976. – 444 с.

Пастернак Я. М., Васільєв К. В., Сулим Г. Т. Антиплоска деформація зосередженими чинниками обмежених тіл із тріщинами та жорсткими включеннями // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2012. – 55, № 1. – С. 72–83.

- Те саме: Pasternak Ia. M., Vasil’ev K. V., Sulym H. T. Antiplane deformation by concentrated factors of bounded bodies with cracks and rigid inclusions // J. Math. Sci. – 2013. – 190, № 5. – P. 710–724.

Саврук М. П., Дацышин А. П. О взаимодействии системы трещин с границей упругого тела // Прикл. механика. – 1974. – 10, № 7. – С. 84–92.

Саврук М. П. Коэффициенты интенсивности напряжений в телах с трещинами: Справ. пос. в 4-х т. – К.: Наук. думка, 1988. – 620 с.

Саврук М. П. Система произвольно ориентированных трещин в упругой полосе // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. – 1978. – 1. – С. 91–96.

Сулим Г. Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. – Львів: Досл.-вид. центр НТШ. – 2007. – 716 с.

Ashbauch N. Stress solution for a crack at an arbitrary angle to an interface // Int. J. Fract. – 1975. – 11, № 2. – P. 205–219.

Cinar A., Erdogan F. The crack and welding problem for an orthotropic strip // Int. J. Fract. – 1983. – 23, № 2. – P. 83–102.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.