Осесиметричні термонапруження у радіально-неоднорідному циліндрі за кусково-змінної температури на бічній поверхні

Ю. В. Токовий, А. І. Чиж

Анотація


Досліджено осесиметричний напружений стан довгого суцільного циліндра, теплофізичні та термопружні характеристики якого є довільними функ­ція­ми радіальної координати, за розподілу температури, заданого на бічній поверхні кусково-змінною функцією. Для знаходження температурного поля у циліндрі застосовано методику зведення стаціонарного рівняння тепло­про­відності з довільно змінним коефіцієнтом теплопровідності до інте­грального рівняння другого роду. Відповідні температурні напруження знай­дено у явному вигляді з використанням методу безпосереднього інтегруван­ня. Досліджено вплив гладкості та розривності заданої на бічній поверхні крайової умови на розподіли полів температури та термонапружень.

 

Токовий Ю. В., Чиж А. І. Осесиметричні термонапруження у радіально-неоднорід­но­му циліндрі за кусково-змінної температури на бічній поверхні // Прикл. проб­леми ме­ханіки і ма­тематики. – 2017. – Вип. 15. – С. 102–108.


Посилання


Айзикович С. М., Александров В. М., Белоконь А. В., Кренев Л. И. Контактные задачи теории упругости для неоднородных сред. – М.: Физматлит, 2006. – 240 с.

Брычков Ю. А., Прудников А. Л. Интегральные преобразования обобщенных функций. – М.: Наука, 1977. – 288 с.

Верлань А. Ф., Сизиков В. С. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. – К.: Наук. думка, 1986. – 544 c.

Вігак В. М., Калиняк Б. М. Зведення одновимірних задач пружності та термопружності для неоднорідних та термочутливих тіл до інтегральних рівнянь другого роду // Доп. НАН України. – 1998. – 48, № 2. – С. 60–67.

Вігак В., Токовий Ю., Ясінський А. Побудова розв’язків квазістатичних осесиметричних задач пружності та термопружності в напруженнях для довгого циліндра // Машинознавство. – 2004. – № 7. – С. 12–16.

Колтунов М. А., Васильев Ю. Н., Черных В. А. Упругость и прочность цилиндрических тел. – М.: Высш. шк., 1975. – 526 с.

Кушнір Р. М., Попович В. С. Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл / Під заг. ред. Я.Й. Бурака, Р.М. Кушніра. Т. 3: Термопружність термочутливих тіл. – Львів: Сполом, 2009. – 410 с.

Плевако В. П. Общие решения в задачах теории упругости неоднородных сред. – Харків: Основа, 1997. – 160 c.

Токовий Ю. В. Осесиметричні напруження в скінченному пружному циліндрі під дією нормального тиску, рівномірно розподіленого по частині бічної поверхні // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2010. – Вип. 8. – С. 144–151.

Чиж А. І., Токовий Ю. В. Аналітично-числовий розв’язок плоскої неосесиметричної задачі термопружності в переміщеннях для радіально-неоднорідного порожнистого циліндра // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2016. – Вип. 14. – С. 85–91.

Шевчук В. А., Калиняк Б. М. Напружений стан циліндричних тіл з багатошаровими неоднорідними покривами // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. – № 6. – С. 35–41.

Elishakoff I., Pentaras D., Gentilini C. Mechanics of functionally graded material structures. – Singapore: World Sci. Pub., 2016. – 324 p.

Meleshko V. V., Tokovyy Yu. V. Equilibrium of an elastic finite cylinder under axisymmetric discontinuous normal loadings // J. Eng. Math. – 2013. – 78, № 1. – P. 143–166.

Tokovyy Y. V., Ma, C.-C. Thermal stresses in anisotropic and radially inhomogeneous annular domains // J. Therm. Stresses. – 2008. – 31, № 9. – P. 892–913.

Tokovyy Y. V., Ma, C.-C. Axisymmetric stresses in an elastic radially inhomogeneous cylinder under length-varying loadings // J. App. Mech. Trans. ASME. – 2016. – 83. – P. 111007–1–7.

Vihak V. M., Yasinskyy A. V., Tokovyy Y. V., Rychahivskyy A. V. Exact solution of the axisymmetric thermoelasticity problem for a long cylinder subjected to varying with-respect-to-length loads // J. Mech. Behavior Mat. – 2007. – 18, № 2. – P. 141–148.

Wang Z. W., Zhang Q., Xia L. Z., Wu J. T., Liu P. Q. Thermomechanical analysis of pressure vessels with functionally graded material coating // J. Pres. Ves. Tech. – 2016. – 138. – P. 011205–1–10.

Yıldırım V. Exact thermal analysis of functionally graded cylindrical and spherical vessels // Int. J. Eng. Appl. Sci. – 2017. – 9, № 2. – P. 112–126.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.