Том 8 (2010)

Зміст

Зміст PDF
Редакційна Колегія 1-2
Содержание PDF
Редакційна Колегія 3-4
Contents PDF
Редакційна Колегія 5-6
Паралельні факторизації матриць над кільцями та їх зв’язки PDF
Наталія Джалюк, Василь Петричкович 7-17
Матриці та матричні рівняння над кільцем многочленів з інволюцією PDF
Володимир Зеліско 18-22
Теорема Де-Марко і Орсатті для спектра Ціглера мультиплікаційного модуля PDF
Микола Комарницький, Марта Малоїд 23-27
Зв’язок адекватних кілець з чистими кільцями PDF
Cофія Білявська, Богдан Забавський 28-32
Область Безу з єдиним максимально неголовним правим ідеалом, де виконується умова Дубровіна і довільний атом – дуо-елемент, є областю елементарних дільників PDF
Ірина Васюник 33-36
Про невиродженість добутку Тейта для еліптичних кривих з невиродженою редукцією над псевдолокальним полем PDF
Володимир Нестерук 37-40
Задача з інтегральними умовами для рівняння Клейна-Гордона у класі функцій, майже періодичних за просторовими змінними PDF
А Кузь, Богдан Пташник 41-53
Метрична оцінка дискримінанта многочлена на лінійному многовиді PDF
Володимир Ільків, Іван Савка 54-59
Мішана задача для ультрапараболічного рівняння з оператором пам’ятi в нециліндричній області PDF
Наталія Процах 60-70
Апроксимації векторами експоненціального типу регулярних еліптичних операторів PDF
Мар'ян Дмитришин 71-77
Узагальнення продовження Аренса на спектр аналітичних функцій на банаховій алгебрі PDF
О Тарас 78-83
Деякі геометричні властивості нормальних функторів скінченного степеня в асимптотичній категорії PDF
Оксана Шукель 84-91
О свободных осесимметричных колебаниях цилиндров конечной длины из полимерных функционально градиентных материалов PDF
А Григоренко, Т Ефимова, А Бровко, Л Горбач 92-99
Напружено-деформований стан безмежного циліндра за осесиметричного закруту розподіленим по бічній поверхні навантаженням PDF
Ольга Галазюк 100-106
Термопружний стан локально нагрітої шаруватої анізотропної пологої оболонки двоякої кривини PDF
У Жидик, Мирон Николишин, В Флячок 107-112
Вільні коливання двошарової пластини-смуги з податливими до трансверсальних зсуву та стиску композитними складниками PDF
Михайло Марчук, Віра Пакош, О Лесик 113-118
Згин пологої сферичної оболонки на пружній основі з урахуванням закриття колінеарних тріщин PDF
М Маковійчук 119-124
Числове дослідження термопластичності у роторі парової турбіни за теорією пластичного течіння PDF
Д Неспляк, І Муха 125-132
Підхід до чисельного розв’язування стаціонарних задач теплопровідності для шаруватих тіл з порожнинами паралелепіпедіальної форми PDF
Б Процюк, О Процюк 133-143
Осесиметричні напруження в скінченному пружному циліндрі під дією нормального тиску, рівномірно розподіленого по частині бічної поверхні PDF
Юрій Токовий 144-151
Метод лінеаризувальних параметрів у задачах термопружності термочутливих тонкостінних елементів конструкцій PDF
Василь Попович, Віталій Янішевський 152-161
Алгоритм дослідження граничної рівноваги замкнутої конічної оболонки з поздовжньою тріщиною PDF
Стефан Зарицький 162-166
Поширення акустичних хвиль у рідині з кавітацією PDF
Ю Дудзінський, О Петрищев 167-172
Міжфазні кругові включення в кусково-однорідному трансверсально-ізотропному просторі PDF
О Кривий 173-183
Рух рідини навколо скінченного вихрового ланцюжка PDF
К Косткін 184-187
О неосесимметричных волнах в слоистых полых волноводах, содержащих пьезокерамические слои, поляризованые в окружном направлении PDF
И Лоза 188-196
Плоскі контактні задачі теорії пружності для тіл складної форми за незаданих ділянок їхньої взаємодії PDF
А Коцюба 197-203

Хроніка та інформація

Пам'яті Петра Степановича Казімірського PDF
Редакційна Колегія 204-205
Конференція молодих учених "Підстригачівські читання-2010" PDF
Юрій Токовий 206-206