Том 10 (2012)

Зміст

Зміст PDF
Редакційна Колегія 1-2
Содержание PDF
Редакційна Колегія 3-4
Contents PDF
Редакційна Колегія 5-6
Задача Діріхле–Неймана для системи рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами PDF
Б. Й. Пташник, С. М. Репетило 7-14
Нелокальна крайова задача для рівняння з оператором диференціювання z∂/∂z у комплексній області PDF
В. С. Ільків, Н. І. Страп, І. І. Волянська 15-26
Задача з рухомими межами для виродженої гіперболічної системи квазілінійних рівнянь PDF
Т. О. Дерев'янко, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич 27-46
Симетричні аналітичні функції на просторі $l_p$ PDF
І. В. Чернега 47-54
Розв’язки матричного діофантового поліноміального рівняння PDF
Н. С. Джалюк, В. М. Петричкович 55-61
Канонічна форма пари матриць, одна з яких має всі попарно взаємно прості елементарні дільники степеня не вище два PDF
Б. З. Шаваровський 62-70
Слабка глобальна розмірність скінченних гомоморфних образів комутативної області Безу PDF
Б. В. Забавський, С. І. Білявська 71-73
Головні плоскі ідеали кільця матриць над комутативною областю елементарних дільників PDF
Г. В. Зеліско 74-76
Елементарна редукція матриць над кільцями Безу n-раз стабільного рангу 1 PDF
О. М. Романів 77-79
Редукція матриць третього порядку над кільцем Безу стабільного рангу 2 PDF
А. І. Гаталевич 80-81
Стабільний ранг узагальнено адекватного кільця PDF
О. С. Сорокін 82-85
Монада ймовірнісних мір у категорії неархімедових грубих просторів PDF
В. Л. Бридун, М. М. Зарічний 86-89
Сумiснi наближення значень двох елiптичних функцiй Якобi PDF
Я. М. Холявка 90-92
Диференціально-мультиплікаційні модулі та їх диференціально-первинний спектр PDF
І. О. Мельник, М. Я. Комарницький 93-101
Нелокальна параболічна крайова задача та задача оптимального керування для лінійних рівнянь з виродженням PDF
І. Д. Пукальський 102-114
Задача стаціонарної теплопровідності для кусково-однорідного простору за тепловиділення у круговій області PDF
Г. С. Кіт, Р. М. Андрійчук 115-122
Задачі математичного моделювання ходи людини з урахуванням біомеханічних експериментальних даних PDF
М. В. Демидюк, Б. А. Литвин 123-134
Метод лінеаризувальних параметрів у задачі термопружності тонкої термочутливої шайби PDF
В. С. Попович, В. В. Янішевський 135-146
Дослідження перехідних часів та узгодженості крайових умов за нестаціонарного руху газу в трубопроводі PDF
Я. Д. П'янило, Н. Б. Лопух 147-151
Ортотропна пружно-пластична замкнута циліндрична оболонка з двома поперечними поверхневими тріщинами PDF
Т. М. Николишин 152-158
Визначення залишкових напружень в циліндрі з тонким багатошаровим покривом PDF
В. А. Шевчук 159-167
Зведення задачі пружності для неоднорідної прямокутної області до інтегро-диференціальних рівнянь PDF
Б. М. Калиняк 168-171
Вплив трансверсального стиснення на спектр поздовжніх власних частот пластин-смуг PDF
О. Ф. Лесик, М. В. Марчук, В. С. Пакош 172-176
Про вільні коливання оболонок, податливих на зсув та стиснення PDF
П. П. Вагін, І. Я. Шот 177-184
Пружні хвильові поля у тривимірній матриці із об’ємним включенням PDF
Т. І. Слободенюк 185-190
Взаємодія поперечної і поздовжньої механоелектромагнетних хвиль у пористому середовищі у зовнішньому електричному полі PDF
С. Р. Твардовська 191-197
Визначення тривимірного напруженого стану квадратної призми, ослабленої круговим отвором, під дією одновісного розтягу PDF
В. П. Ревенко 198-204
Апроксимація розв’язків узагальнених коректних диференціальних систем PDF
О. О. Власій, Р. М. Тацій 205-212
Вплив контуру глибини ненаскрізної тріщини на напружений стан пружно-пластичної ортотропної оболонки PDF
В. В. Яртемик 213-220
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона PDF
В. С. Янішевський, Р. В. Фещур 221-227


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.