Том 13 (2015)

Зміст

Титульна сторінка PDF
Редакційна Колегія
Зміст PDF
Редакційна Колегія 1-2
Содержание PDF
Редакційна Колегія 3-4
Contents PDF
Редакційна Колегія 5-6
Про існування єдиних розв’язків лінійних матричних рівнянь над кільцями з інволюціями PDF
В. Р. Зеліско, М. І. Кучма 7-10
Про неособливі розв’язки одного типу систем матричних рівнянь PDF
Б. З. Шаваровський 11-17
Кількість частково впорядкованих множин, (min, max)-еквівалентних множині (1, 2, 7) PDF
М. В. Стьопочкіна, І. В. Черв'яков 18-21
Про згортку в алгебрі поліноміальних ω-ультрарозподілів типу Берлінга з компактними носіями PDF
В. Я. Лозинська 22-30
Оператори симетричного зсуву в гільбертовому просторі симетричних аналітичних функцій PDF
О. М. Голубчак 31-35
Некомутативні ω-евклідові кільця PDF
О. М. Романів, А. В. Саган 36-39
Одночасна редукція пари матриць над всюди адекватним дуо-кільцем PDF
А. М. Білоус, А. І. Гаталевич 40-46
Максимально негельфандові ідеали комутативної області Безу PDF
О. В. Пігура 47-52
Обмеження на порядок елементів у вежах Конвея скінченних полів PDF
Р. Б. Попович 53-57
Осесиметричне стаціонарне температурне поле у біматеріальному тілі за тепловиділення на круговій області PDF
Р. М. Андрійчук, Г. С. Кіт 58-62
Загальний підхід до моделювання та визначення залишкових напружень PDF
М. М. Николишин, В. А. Осадчук, І. Б. Прокопович 63-73
Динамическое поведение армированных квадратных пластин со смешанными условиями закрепления сторон при термосиловом нагружении PDF
Ю. В. Немировский, Т. П. Романова 74-81
Розсіяння SH-хвиль пружним волокном за наявності тонкого гострокінцевого міжфазного включення малої жорсткості PDF
Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. О. Міщенко, В. В. Пороховський 82-87
Математичне моделювання та дослідження термопружного стану п’ятишарового термочутливого порожнистого циліндра PDF
В. С. Попович, І. І. Ракоча 88-100
Дослідження термонапруженого стану пружної смуги за відомих переміщень на її сторонах PDF
Ю. Я. Лозинський, Ю. В. Токовий 111-116
Температурні напруження у напівнескінченній пластині з довільно орієнтованою крайовою тріщиною, зумовлені джерелом тепла PDF
В. М. Зеленяк 117-121
Системи розв’язків рівняння Гельмгольца у комплексній області PDF
Михайло Антонович Сухорольський, Вероніка В. Достойна 122-126
Про один підхід, пов'язаний з дослідженням напружено-деформованого стану кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною за згину з урахуванням ширини області контакту її берегів PDF
Віктор Костянтинович Опанасович, Микола Степанович Слободян, Оксана Вікторівна Білаш 127-134
Вплив ідеального газу у міжповерхневих зазорах на контакт двох пружних тіл із хвилястим рельєфом поверхні PDF
О. П. Козачок, Б. С. Слободян, Р. М. Мартиняк 135-140
Характеристики матеріалу неоднорідної вздовж радіуса порожнистої кулі, які забезпечують відсутність у ній радіальних напружень, коли задані теплові навантаження PDF
В. Ю. Артемюк, Б. М. Калиняк 141-148
Поширення тепла через поверхню контакту двох середовищ за врахування впливу теплового випромінювання PDF
О. П. Турій 149-155
Ітераційний метод визначення кутів відбивання/заломлення SH-хвилі за взаємодії із неоднорідно деформованим пружним шаром PDF
О. З. Кравчишин 156-162
Визначення термопружного стану кусково-неоднорідного термочутливого порожнистого циліндра PDF
Б. В. Процюк 101-110
Дослідження концентрації напружень в околі закріпленого торця циліндра за осьового розтягу з використанням варіаційного методу однорідних розв’язків PDF
Л. І. Постолакі 163-167
Визначення напружень у зоні неоднорідного спірального зварного шва у трубопроводі PDF
Л. М. Сеньків 168-173
Про форму Сміта найбільшого спільного дільника одного класу матриць PDF
А. М. Романів 174-181
Термопружний стан рівномірно нагрітої шарнірно закріпленої на торцях нижньої лицевої площини композитної пластини-смуги PDF
М. В. Марчук, В. С. Пакош, В. М. Харченко 182-186
Значення матриці на системі коренів діагональних елементів матриці та її властивості PDF
В. П. Щедрик 187-194
Про симетрії універсальних багатоточкових інваріантів, що лежать в основі елементарних геометрій PDF
Дмитро Олександрович Дзякович 195-206


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.