Том 4 (2007)

Зміст

Титульна сторінка PDF
Редакційна Колегія 1-4
Про властивості послідовностей фігурних наближень двовимірних неперервних дробів спеціального вигляду з дійсними елементами PDF
Тамара Антонова, Ольга Сусь 5-16
Метод пошуку оптимальних стратегій марковського процесу прийняття рішення на основі властивостей власного вектора PDF
Андрій Бобиляк 17-25
Еквівалентність похідних повільно змінних функцій PDF
Оксана Боднар, Микола Заболоцький 26-31
Обмеженість розв'язків системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією PDF
Андрій Вус, Мирослава Мороз 32-41
Принцип відповідності та збіжність послідовностей аналітичних функцій багатьох змінних PDF
Наталія Гоєнко 42-48
Про коректність однієї оберненої задачі для слабковиродженого параболічного рівняння в області з вільними межами PDF
Надія Гринців 49-65
Чисельне розв'язування лінійної осесиметричної задачі слошингу у випадку області з перегородками PDF
Галина Даців 66-78
Факторизація клітково-діагональних та клітково-трикутних матриць над кільцями головних ідеалів PDF
Наталія Джалюк, Василь Петричкович 79-89
Стаціонарні характеристики одноканальної системи масового обслуговування з відмовами та можливістю виходу з ладу працюючого каналу PDF
Ярослав Єлейко, Юрій Жерновий 90-99
Алгебра симетричних аналітичних функцій на полідиску в ℓ_1 PDF
Андрій Загороднюк, Ірина Чернега 100-106
Задача з нелокальними багатоточковими умовами для строго гіперболічних рівнянь високого порядку PDF
Володимир Ільків, Тетяна Магеровська 107-115
Про ядро задачі з нелокальною двоточковою умовою для рівняння із частинними похідними PDF
Петро Каленюк, Ігор Когут, Зіновій Нитребич 116-128
Геодезійно зв'язні простори і рівномірна границя функцій першого класу Бера PDF
Олена Карлова, Володимир Маслюченко, Олександр Маслюченко 129-133
Про напівгрупу операторів Феллера, яка описує процес дифузії на півпрямій з нелокальною граничною умовою PDF
Павло Конончук, Богдан Копитко 134-143
Про властивості простору фактороб'єктів PDF
Катерина Копорх 144-151
Зростання аналітичних у виколотій площині функцій скінченного λ-типу PDF
Іван Кшановський 152-162
Інтерполяція звичайних диференціальних операторів PDF
Олег Литвин 163-176
Збурення інваріантних торів, які розшаровують центральний многовид умовно інтегровних локально гамільтонових систем PDF
Юрій Ловейкін 177-192
Функціональне числення для диференціальних операторів Лежандра PDF
Віра Лозинська 193-200
Інтегральна задача для навантажених рівнянь із частинними похідними PDF
Оксана Медвідь 201-213
Асимптотика нулів цілих функцій типу синус, що діють у банаховій алгебрі PDF
Ярослав Микитюк, Наталія Труш 214-219
Берівська класифікація частинних похідних PDF
Володимир Михайлюк 220-226
До питання про побудову дифузійного процесу, який допускає узагальнені вектор переносу та матрицю дифузії PDF
Андрій Новосядло 227-241
Про щільність множини неінтегровних гамільтоніанів у редукованій задачі трьох точок на прямій з потенціалом попарної взаємодії PDF
Сергій Підкуйко 242-247
Мішана задача в необмеженій області для рівняння типу коливань балки зі збуреним лінійним оператором PDF
Петро Пукач 248-263
Про максимум модуля і максимальний член абсолютно збіжних рядів Діріхле PDF
Тетяна Сало, Олег Скасків 264-274
Ймовірнісний підхід до перетворень, що зберігають фрактальну розмірність PDF
Григорій Торбін 275-283
Ідентифікація коефіцієнта при похідній за часом у квазілінійному параболічному рівнянні PDF
Уляна Федусь 284-295
Метод хорд при узагальнених умовах Ліпшиця для розділених різниць першого порядку PDF
Степан Шахно 296-303
Hyperspace of compact bodies of constant width on sphere PDF
Lidiya Bazylevych 304-317
On minimum modulus of bounded analytic functions PDF
Igor Chyzhykov 318-328
Stability of nonlinear difference functional equations on unbounded domains PDF
Zdisław Kamont 329-352
On transcendence of modulus of Jacobi elliptic functions PDF
Yaroslav Kholyavka 353-359
A Borsuk-Ulam type generalization of the Leray-Schauder fixed point theorem PDF
Anatoliy Prykarpatsky 360-374
The characteristic method and the related fixed point problem analysis of a Hamilton-Jacobi type equation PDF
Natalia Prykarpatska, Eugeniusz Wachnicki 375-398
Computer simulation of the sine-Gordon exact solitons and soliton collisions PDF
Mykola Prytula, Yarema Prykarpatsky, Mykola Starchak 399-413
Задача з інтегральними умовами для лінійної системи рівнянь із частинними похідними з відхиленням аргументу PDF
Оксана Медвідь, Михайло Симотюк 414-427
Про етику співпраці та співавторства в наукових публікаціях: скринька Пандори чи радість творчості PDF
Микола Боголюбов, Анатолій Прикарпатський, Анатолій Плічко 428-439
Видатний український математик і просвітник Володимир Левицький (до 135-річчя від дня народження) PDF
Омелян Бобик, Микола Притула, Богдан Пташник, Павло Хобзей 440-450
Богдан Йосипович Пташник (до 70-річчя від дня народження) PDF
Володимир Ільків, Володимир Пелих 451-455
Степан Дмитрович Івасишен (до 70-річчя від дня народження) PDF
Галина Пасічник 456-461
Contents PDF
Editorial Board 466-469


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.