Том 11 (2013)

Зміст

Зміст PDF
Редакційна Колегія 1-2
Содержание PDF
Редакційна Колегія 3-4
Contents PDF
Редакційна Колегія 5-6
Гомоморфізми алгебри цілих функцій обмеженого типу на банаховому просторі PDF
А. В. Загороднюк, Г. М. Петрів 7-11
Поліноміальні ω-ультрарозподіли типу Берлінга і типу Рум’є PDF
В. Я. Лозинська, С. В. Шарин 12-20
Визначення залежних від часу функцій у молодшому коефіцієнті параболічного рівняння в області з вільною межею PDF
Г. А. Снітко 21-32
Мультиплікативні аналітичні відображення банахових алгебр PDF
О. В. Лабачук 33-35
Абсолютна розкладність на множники у кільцях клітково-трикутних матриць PDF
Н. С. Джалюк, В. М. Петричкович 36-40
Елементарна редукція матриць над комутативними кільцями Безу n-раз стабільного рангу 2 PDF
Б. В. Забавський, О. М. Романів 41-44
Симетричні матриці та матричні рівняння над кільцем квазімногочленів з інволюцією PDF
В. Р. Зеліско, М. І. Кучма 45-51
0-напівпрості матриці та зображення g-ідемпотентних напівгруп PDF
О. М. Тертична 52-57
Про матричні зображення циклічної групи другого порядку над областями цілісності характеристики нуль PDF
М. В. Стойка 58-62
Напівскалярна еквівалентність поліноміальних матриць і трикутна подібність числових матриць PDF
Б. З. Шаваровський 63-69
Породжувальна множина дільників матриць та її властивості PDF
В. П. Щедрик 70-75
Одинично-центральні кільця стабільного рангу 1 PDF
А. І. Гаталевич 76-78
Морфійні праві МРІ-кільця PDF
О. С. Сорокін 79-81
Регулярна матриця в сенсі Неймана над комутативною областю Безу є одинично регулярною PDF
Б. М. Кузніцька 82-84
Побудова елементів великого порядку в скінченних полях загального вигляду PDF
Р. Б. Попович 85-89
Термопружний стан кусково-однорідного тіла під час остигання за різних початкових температур складових PDF
Б. В. Процюк, О. П. Горун 90-100
Напружений стан багатошарового неоднорідного циліндра за рівномірного стиску бічної поверхні PDF
Л. П. Токова, А. В. Ясінський 101-107
Гранично-елементний метод розв’язування двовимірних стаціонарних задач теплової ідентифікації тунельної порожнини у довгому циліндрі PDF
В. Ф. Чекурін, О. О. Сінькевич 108-117
Деякі задачі циліндричного згину довгих прямокутних пластин з урахуванням поперечного зсуву й геометричної нелінійності PDF
М. В. Марчук, Р. І. Тучапський 118-128
Розсіяння імпульсів SH-хвиль тонким прямолінійним п'єзоелектричним включенням малої жорсткості у пружному середовищі PDF
Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. О. Міщенко, Р. В. Рабош 129-134
Побудова та дослідження біортогональних поліномів на базі многочленів Чебишева PDF
Я. Д. П'янило, В. Г. Собко 135-141
Моделювання дифузійних потоків у двофазній багатошаровій випадково неоднорідній смузі за рівномірного розподілу фаз PDF
О. Ю. Чернуха, А. Є. Давидок 142-150
Визначення впливу залишкових напружень на міцність зварних оболонкових машинобудівних конструкцій з осьовими поверхневими тріщинами у зоні зварного шва PDF
Ю. В. Пороховський 151-156
Задача термопружності для півпростору з багатошаровим покривом PDF
В. А. Шевчук 157-163
Оптимізація параметрів та режимів керування чотириланкового замкнутого маніпулятора PDF
М. В. Демидюк 164-173
Нелінійне деформування тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення PDF
І. Є. Берникович, П. П. Вагін, І. Я. Шот 174-182
Гранична рівновага неоднорідної по товщині сферичної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації PDF
М. О. Кузін, Т. М. Николишин, М. Й. Ростун 183-187
Апріорна оцінка розв’язку крайової задачі для виродженої напівлінійної гіперболічної системи рівнянь першого порядку в секторі PDF
О. В. Флюд 188-192
Контактні напруження в тілах з поверхневою виїмкою за послідовного навантаження PDF
Н. І. Маланчук 193-198
Метод збурень у задачах про вільні коливання анізотропних видовжених циліндричних панелей за геометрично нелінійного деформування PDF
Т. В. Горячко, В. С. Пакош 199-204
Вплив умов закріплення видовжених торців ортотропних циліндричних панелей на їх власні частоти PDF
О. Ф. Лесик 205-209
Редакційна колегія PDF
Редакційна Колегія 210


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.