Том 9 (2011)

Зміст

Зміст PDF
Редакційна Колегія 1-2
Содержание PDF
Редакційна Колегія 3-4
Contents PDF
Редакційна Колегія 5-6
Крайова задача зі змішаними умовами для рівнянь із псевдодиференціальними операторами з аналітичними символами PDF
Богдан Пташник, С Репетило 7-14
Задача для сингулярної гіперболічної системи в кутовій області PDF
Р Андрусяк, Володимир Кирилич, О Пелюшкевич 15-22
Про регуляризатори для одновимірних гіперболічних систем першого порядку PDF
Ірина Кміть 23-38
Періодична задача для сингулярно збурених параболічних рівнянь другого порядку PDF
М Хмельовський, В Цимбал 39-46
Спектр алгебри блочно-симетричних аналітичних функцій PDF
Андрій Загороднюк, В Кравців 47-54
Операторне перетворення Фур’є-Лапласа згорткової алгебри ультрарозподілів Рум’є PDF
Андрій Соломко, Сергій Шарин 55-62
Нелінійні операторні рівняння в комплексних інтерполяційних шкалах PDF
Андрій Лопушанський 63-68
Стабільний ранг адекватного дуо-кільця Безу та його узагальнення PDF
І Васюник, Богдан Забавський 69-73
Про подібність матричних многочленів простої структури PDF
Б Шаваровський 74-81
Асоційовність факторизацій клітково-трикутних матриць та їх діагональних кліток над комутативними областями головних ідеалів PDF
Н Джалюк 82-86
Про теоретико-скрутовий спектр інваріантного зліва кільця та слабко-мультиплікаційні і чисто-мультиплікаційні модулі PDF
М Малоїд-Глєбова 87-94
Комутативні в нулі чисті кільця PDF
Андрій Гаталевич 95-97
Просте комутативне в нулі кільце елементарних дільників є 2-простим PDF
Галина Зеліско, Т Кисіль 98-100
Про диференціально-мультиплікаційні модулі PDF
І Мельник 101-106
Принцип Гассе для многовидів Севері–Брауера над псевдоглобальними полями PDF
Леся Здомська 107-110
Вплив джерела тепла на напружений стан тіла з теплоізольованою круговою тріщиною PDF
Григорій Кіт, О Сушко 111-121
Застосування методу W.K.B. до розрахунку діелектричних втрат у пористому зволоженому середовищі за мікрохвильового опромінення PDF
Т Голубець, Р Терлецький 122-129
Розсіяння згинних хвиль наскрізним жорстким включенням у півобмежній тонкій пластині PDF
В Матус, Я Кунець 130-134
Вплив інерції нормального елемента на основну власну частоту податливої до трансверсального зсуву квадратної пластини PDF
Михайло Марчук, Віра Пакош, О Лесик 135-140
Моделювання тріщини нормального відриву з наповнювачем на межі багатошарового пакета та півплощини PDF
Н Антоненко, І Величко 141-149
Термонапружений стан термочутливого простору зі сферичною порожниною за умови конвективного теплообміну з середовищем змінної в часі температури PDF
Г Гарматій 150-157
Співвідношення між переміщеннями та зусиллями на поздовжніх сторонах пружної смуги PDF
Ю Лозинський, Юрій Токовий 158-163
Термопружний стан пластини з теплоізольованими дуговими тріщинами уздовж кола з урахуванням повного гладкого контакту їх берегів PDF
В Опанасович, Н Басса 164-174
Нелінійна модель розподілу потенціалу в наногетеросистемі з квантовою точкою для рівняння Пуассона–Фермі–Дірака PDF
Р Пелещак, І Бачинський, М Дорошенко, Ю Галь 175-180
Моделювання процесу заміщення газів у пористих середовищах PDF
Я П’янило 181-189
Трансверсально-ізотропна циліндрична оболонка зі системою поверхневих тріщин у пружному середовищі PDF
Т Николишин 190-194

Хроніка та інформація

Конференції молодих учених в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України: історія, проблематика, перспективи PDF
Юрій Токовий 195-198