Том 9 (2012)

Зміст

Титульна сторінка PDF
Редакційна Колегія 1-4
Деякі властивості спарених множин значень та спарених множин елементів для гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду PDF
Оксана Баран 5-14
Фінально неперервні розривні функції на індуктивних границях PDF
Оксана Гайдукевич-Ратушна, Володимир Маслюченко 15-22
Узагальнене рівняння Фоккера-Планка для газу Енскоґа PDF
Ігор Гап'як, Віктор Герасименко 23-43
Оператори у гільбертових просторах симетричних аналітичних функцій PDF
Олег Голубчак 44-51
Примітивні мінливі множини та їх властивості PDF
Ярослав Грушка 52-80
Напівскалярна еквівалентність поліноміальних матриць та розв'язування матричних поліноміальних рівнянь Сильвестра PDF
Наталія Джалюк, Василь Петричкович 81-88
Інтерполяція тензорних добутків векторів експоненціального типу замкнених операторів PDF
Мар'ян Дмитришин 89-96
Особливі точки симетричних задач 4 попарно взаємодіючих частинок на прямій та замкнутого ланцюжка 4 частинок на прямій із взаємодією найближчих сусідів PDF
Богдан Довгань, Андрій Вус 97-107
Унітрикутні автоморфізми кільця многочленів від двох змінних над полем характеристики p>0 PDF
Жанна Довгей, Віталій Сущанський 108-123
Про праві кільця Безу скінченного стабільного рангу PDF
Богдан Забавський, Галина Зеліско, Тетяна Кисіль 124-128
Мультиплікативна згортка на спектрі алгебр симетричних аналітичних функцій PDF
Андрій Загороднюк, Ірина Чернега 129-139
Застосування степеневих базисних функцій МСЕ до розв'язування сингулярно збуреної крайової задачі адвекції-дифузії PDF
Аркадій Кіндибалюк, Микола Притула 140-157
Регулярність розв'язків абстрактної задачі Коші для півлінійного параболічного рівняння PDF
Андрій Лопушанський 158-167
Функціонально-операторний аналіз проблеми збіжності для методу дискретних апроксимацій Ф. Калоджеро в банахових просторах PDF
Мирослав Люстик, Анатолій Прикарпатський, Микола Притула, Мирослава Вовк 168-179
Розподіл значень випадкових аналітичних функцій PDF
Марія Магола, Петро Філевич 180-215
Зростання в горизонтальних смугах цілих рядів Діріхле з немонотонними показниками PDF
Ігор Овчар, Олег Скасків 216-230
Вільні добутки циклічних 2-груп в групах нескінченних унітрикутних матриць PDF
Андрій Олійник 231-237
Універсальні властивості підметрик метрики Хемінга PDF
Богдана Олійник 238-245
Моделювання субтрактивно-адитивного способу перетворення форми інформації PDF
Любомир Петришин 246-268
Найбільший спільний лівий дільник та найменше спільне праве кратне матриць другого порядку PDF
Андрій Романів, Володимир Щедрик 269-284
Пари опуклих множин у розмитих нормованих просторах PDF
Олександр Савченко 285-296
Метод проектування і перетворення Дарбу-Крама-Матвєєва PDF
Юрій Сидоренко, Олександр Чвартацький 297-329
Обґрунтування застосування методу Фур'є до задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча PDF
Ганна Сливка-Тилищак, Ізабелла Марина 330-349
Наближення (ψ, β)-диференційовних функцій інтегралами Вейєрштрасса в інтегральній метриці PDF
Юрій Харкевич, Інна Кальчук 350-365
Перетворення Фур'є в алгебрі поліноміальних розподілів Шварца повільного росту PDF
Сергій Шарин 366-374
Оцінка похибки при розв'язуванні нелінійних рівнянь двопараметричним методом типу хорд PDF
Степан Шахно, Галина Ярмола 375-386
Декомпозиція лінійних операторних рівнянь за допомогою методів ітеративного агрегування PDF
Богдан Шувар, Анатолій Обшта, Михайло Копач 387-400
On σ-convex subsets in spaces of scatteredly continuous functions PDF
Taras Banakh, Bohdan Bokalo, Nadiya Kolos 401-413
On factor groups of some groups PDF
Mykola Chernikov 414-422
Contents PDF
Editorial Board 427-430


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.