Том 14 (2016)

Зміст

Титульна сторінка PDF
Редакційна Колегія
Зміст PDF
Редакційна Колегія 1-2
Содержание PDF
Редакційна Колегія 3-4
Contents PDF
Редакційна Колегія 5-6
Елементарна редукція ідемпотентних матриць PDF
О. М. Романів, А. В. Саган, О. І. Фірман 7-11
Кількість частково впорядкованих множин, (min, мах)-еквівалентних 1-надсуперкритичній частково впорядкованій множині (1,3,5) PDF
М. В. Стьопочкіна, І. В. Черв'яков 12-15
Про одну ознаку збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду з дійсними елементами PDF
Т. М. Антонова, С. М. Возна 16-24
Про диференціальний k-спектр диференціальних напівкілець PDF
І. О. Мельник 25-30
Рівняння поверхневого потоку в наближенні кінематичної хвилі для русел з нерівномірним дном PDF
П. С. Венгерський, В. М. Кирилич, Я. В. Коковська 31-36
До опису термомеханічних процесів у електропровідному неферомагнітному шарі за високочастотного одностороннього індукційного нагрівання PDF
О. Р. Гачкевич, М. Т. Солодяк, Р. О. Івасько, Л. М. Гаєвська 37-44
Термопружний стан кусково-неоднорідної термочутливої порожнистої ізотропної кулі PDF
Б. В. Процюк 45-52
Розсіяння згинних хвиль отвором неканонічної форми у пластині Тимошенка–Міндліна PDF
Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. О. Міщенко 53-57
Руйнування півпростору за стиску вздовж приповерхневої дископодібної тріщини в композитних та еластичних матеріалах PDF
М. В. Довжик, В. М. Назаренко 58-63
Стаціонарні температурні поля в тонких нескінченних пологих оболонках за дії поверхневих джерел тепла PDF
К. М. Довбня, О. Д. Дундар 64-68
Вплив реального газу у міжконтактних просвітах на взаємодію тіла та жорсткої основи з періодичною системою прямокутних виїмок PDF
О. П. Козачок, Б. С. Слободян, Р. М. Мартиняк 69-75
Концентрація напружень біля отворів та штампа в анізотропній півплощині PDF
О. В. Максимович, С. В. Лавренчук, Т. Я. Соляр 76-84
Аналітично-числовий розв’язок плоскої неосесиметричної задачі термопружності в переміщеннях для радіально-неоднорідного порожнистого циліндра PDF
А. І. Чиж, Ю. В. Токовий 85-91
Упругопластическая неустойчивость вращающегося тонкого диска PDF
Дмитро Макарович Лила 92-98
Функція кореляції та дисперсія ймовірнісного бета-розподілу PDF
А. Є. Давидок 99-106
Варіант уточненої теорії мінімального порядку податливих до зсуву та стиснення пластин PDF
В. М. Харченко, М. В. Марчук, В. С. Пакош 107-112
Термонапружений стан пластини з тонким двостороннім багатошаровим покривом за умов нестаціонарного теплообміну PDF
В. А. Шевчук 113-122
Математичне моделювання і визначення термопружного стану тришарової порожнистої кулі за складного теплообміну PDF
В. О. Горошко, Б. М. Калиняк, В. С. Попович, І. І. Ракоча 123-132
Аналітично-числове визначення термопружного стану багатошарових транстропних тіл простої геометрії PDF
І. М. Махоркін, М. І. Махоркін, Л. В. Мастикаш 133-139
Параметрична оптимізація руху дволанкового маніпулятора з використанням ортогональних поліномів PDF
М. В. Демидюк, Н. В. Гошовська 140-147


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.