Проковзування тіл в околі розшарування за дії зосередженої приповерхневої сили

Н. І. Маланчук

Анотація


Розглянуто взаємодію двох пружних півплощин з однакових матеріалів, що контактують під дією рівномірно розподілених на нескінченності наванта­жень і зосередженої сили, прикладеної у внутрішній точці верхньої півплощини перпендикулярно до лінії їх спряження. При певній величині сили вини­кає розшарування границь півплощин і між ними виникає зазор. В його околі появляються ділянки проковзування, де діє кулонівське тертя. Розшаруван­ня і проковзування змодельовано стрибками нормальних і дотичних перемі­щень, через які з використанням методу комплексних потенціалів визначено напружено-деформований стан півплощин. Для визначення стрибків отри­мано сингулярні інтегральні рівняння, які розв'язано аналітично. Розміри ді­лянки розшарування знайдено з умови обмеженості нормальних контактних напружень, а ділянок проковзування - з умови неперервності дотичних пере­міщень у їх вершинах.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.