Axially symmetric sound radiation by elastic hollow cylinder rotating in the air

O. P. Piddubniak, N. G. Piddubniak

Анотація


Sound radiation from an elastic circular, empty inside, cylindrical tube of infinite length rotating with non-uniform angular velocity in the air is studied. The exact solutions of equations describing the aeroelastic interaction are obtained using the Fourier transform over time. Numerical examples show that spectral structure of the sound radiation from an elastic tube is more complicated than that of a solid cylinder. In particular, the resonances of this structure are essentially dependent on the thickness of the rotating object and are subjected to the phenomena of dispersion.

Вивчається випромінювання звуку пружною круговою, порожньою всередині цилінд­ричною трубою безмежної довжини, що обертається з несталою кутовою швид­кістю в повітрі. Точні розв'язки рівнянь, що описують аеропружну взаємодію се­редовищ, одержані з використанням інтегрального перетворення Фур'є за часом. Числові приклади показують, що спектральна структура звукового випроміню­вання від пружної труби, набагато складніша, ніж у випадку суцільного пружного циліндра. Зокрема, резонанси цієї структури суттєво залежать від товщини обертального об'єкту і підлягають явищу дисперсії.


Повний текст: PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.