Том 6 (2009)

Зміст

Титульна сторінка PDF
Редакційна Колегія 1-4
Микола Боголюбов – предтеча сучасної математичної фiзики та квантової математики PDF
Анатолiй Прикарпатський, Анатолій Плічко 5-13
Про наукову спадщину професора Миколи Iвановича Нагнибiди PDF
Степан Лінчук 14-34
Квазiнормованi послiдовностi двозначних незалежних випадкових величин з нульовим середнiм у просторi PDF
Вiолетта Балан 35-43
Обмеженiсть L-iндексу за напрямом цiлих функцiй роду p з "плоскими нулями" PDF
Андрій Бандура 44-49
Аналог формули Сильвестра-Келлi для iнварiантiв тернарної форми PDF
Леонiд Бедратюк 50-61
Узагальнення однiєї теореми Бернштейна
Галина Волошин, Володимир Маслюченко 62-72
Простори операторiв з обмеженим проекцiйним слiдом PDF
Ярослав Грушка 73-86
Будова групи унiтрикутних автоморфiзмiв кiльця многочленiв вiд двох змiнних над полем нульової характеристики PDF
Жанна Довгей, Віталій Сущанський 87-99
Регулярне зростання коефiцiєнтiв Фур’є логарифму цiлої функцiї нульового порядку PDF
Оксана Боднар, Микола Заболоцький 100-109
Еквiвалентнiсть деяких операторiв узагальненого диференцiювання першого порядку в просторах аналiтичних функцiй PDF
Тарас Звоздецький 110-122
Достатнi умови глобальної неперервної розв’язностi задачi з невiдомими межами для виродженої квазiлiнiйної гiперболiчної системи PDF
Володимир Кирилич 123-139
Класична розв’язнiсть однiєї крайової задачi для параболiчного рiвняння з розривними коефiцiєнтами PDF
Степан Кічура, Жаннета Цаповська 140-154
Побудова ω- первiсних: сильно досяжнi простори PDF
Олександр Маслюченко 155-178
До закону великих чисел у банахових ґратках PDF
Іван Мацак, Анатолій Плічко 179-194
Сукупнi властивостi функцiй, якi монотоннi вiдносно першої змiнної PDF
Василь Нестеренко 195-201
Запровадження гiбридного iнтегрального перетворення Бесселя-Ейлера-Фур’є на полярнiй осi PDF
Ольга Нікітіна 202-217
Про ортогональнi пiдпростори у щiльно вкладених гiльбертових просторах PDF
Анатолій Плічко 218-220
Функтор гiперпростору i продовження розмитих метрик PDF
Олександр Савченко 221-229
Вiльна група, що породжується двома многочленами PDF
Михайло Сумарюк 230-235
Мiшана задача для нелiнiйного параболiчного рiвняння четвертого порядку в необмеженiй областi PDF
Галина Торган 236-251
Про асимптотичну рiвнiсть похiдних логарифмiв максимуму модуля i максимального члена цiлої функцiї PDF
Петро Філевич 252-314
Точковi степеневi особливостi розв’язку нелiнiйного iнтегрального рiвняння Вольтерри PDF
Оксана Чмир 315-260
Про двокрокову модифiкацiю методу Ґаусса-Ньютона при узагальнених умовах Лiпшиця для нелiнiйних задач найменших квадратiв PDF
Степан Шахно, Роман Якимчук 261-276
The algebraic structure of a linear Focker-Planck type kinetic dynamical system PDF
Ufuk Taneri, Myroslava Vovk, Anatoliy Prykarpatsky 277-286
Анатолiй Миколайович ПЛIЧКО (до 60-рiччя вiд дня народження) PDF
Андрій Загороднюк, Володимир Маслюченко, Іван Мацак, Михайло Попов 287-293
Contents PDF
Editorial Board 316-318


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.