Том 7 (2010)

Зміст

Склад редколегії PDF
Редакційна Колегія 4
Інваріантність рівнянь електродинаміки відносно конформної алгебри PDF
Людмила Блажко 5-20
Оцiнка кiлькостi збурених субгармонiк задачi про плоскi обертання небесного тiла, яке рухається по елiптичнiй орбiтi PDF
Юлія Вакал 21-44
Q-умовна iнварiантнiсть нелiнiйних (1+2)-вимiрних рiвнянь реакцiї-дифузії PDF
Наталія Iчанська 45-74
Наближення функцiй з класiв Wrβ,∞ тригармонiйними iнтегралами Пуассона PDF
Iнна Кальчук, Уляна Грабова 75-88
Гіперболічні крайові задачі в необмежених двоскладових циліндричних областях PDF
Іван Конет 89-110
Нарiзно неперервнi вiдображення i вичерпнi простори PDF
Володимир Маслюченко, Оксана Мироник 111-121
Розриви KhC-функцiй на пiдмножинах добутку PDF
Олександр Маслюченко 122-132
Зауваження до теореми Глiвенка-Кантеллi у сепарабельному метричному просторi PDF
Iван Мацак, Анатолій Плічко 133-143
Усереднення квазiлiнiйних параболiчних задач з нелiнiйними крайовими умовами Фур’є та однорiдними крайовими умовами Дiрiхле, що чергуються, в густому дворiвневому з’єднаннi типу 3:2:2 PDF
Тарас Мельник, Дмитро Садовий 144-170
Типи циклів композицій неперервних відображень інтервалу PDF
Сергій Мясін, Володимир Федоренко, Юлія Федоренко 171-176
До питання про неколивність розв'язків лінійних стохастичних рівнянь Іто другого порядку
Ірина Новак 177-187
Скiнченно становi фактори вiльних добуткiв моногенних напiвгруп PDF
Андрій Олійник 188-204
Сингулярна крайова задача на пiвосi для лiнiйного диференцiального рiвняння другого порядку з регулярною особливою точкою PDF
Людмила Процак 205-214
Неперервні розв'язки нерівності f(xy)≤f(x)f(y) з точками спряження PDF
Валерій Самойленко, Тетяна Тищук 215-226
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуренного рівняння Кортевега-де-Фріза зі змінними коефіцієнтами (загальний випадок) PDF
Юлія Самойленко 227-242
Асимптотичне iнтегрування сингулярно збурених систем диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними елiптичного типу з виродженням PDF
Петро Самусенко 243-266
Iнварiантнiсть системи рiвнянь конвекцiї дифузiї вiдносно узагальненої алгебри Галiлея у випадку тривимiрного векторного поля PDF
Микола Сєров, Тамара Карпалюк 267-288
Оператори перетворень для гiперболiчної системи двох рiвнянь PDF
Юрій Сидоренко, Олександр Чвартацький 289-316
Fractional order impulsive partial hyperbolic functional differential equations with variable times and state-dependent delay PDF
Saїd Abbas, Mouffak Benchohra, Lech Górniewicz 317-350
Generalized quantum kinetic equation for interacting particles with quantum statistics PDF
Viktor Gerasimenko, Zhanna Tsvir 351-367
Subharmonic functions on annuli. A two-parameter approach PDF
Andriy Kondratyuk, Ostap Stashyshyn 368-381
Existence of V-bounded solutions for nonautonomous nonlinear systems via the Waźewski topological principle PDF
Volodymyr Lagoda, Igor Parasyuk 382-422
Діяльність М.М. Боголюбова з підготовки наукових кадрів у Київському університеті PDF
Марина Граб, Валерій Самойленко 423-454
Володимир Кирилович Маслюченко (до 60-річчя від дня народження) PDF
Олена Карлова, Олександр Маслюченко, Володимир Михайлюк, Василь Нестеренко, Михайло Попов, Олександр Собчук, Ігор Черевко 455-483
Олексій Миколайович Боголюбов (до сторіччя від дня народження) PDF
Анатолій Самойленко 484-491
Contents PDF
Editorial Board 492-494


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.